Version 11.4

 1. Domů
 2. Version 11.4
 3. Normy a pokyny
 4. Směrnice k vyhlášce o stavebních výrobcích

Směrnice k vyhlášce o stavebních výrobcích

 • stanoví podmínky prodeje stavebních výrobků a ve srovnání s předchozí verzí zvyšuje účinnost směrnice o stavebních výrobcích
 • platí ve všech členských státech EU od 01.07.2013
 • uvádí všechny podstatné vlastnosti stavebních výrobků a rozšiřuje je ve vztahu k bezpečnosti zaměstnanců, energetické účinnosti a ochraně přírodních zdrojů
 • připisuje dozoru nad trhem větší pravomoci
 • jmenuje aktéry CE a jejich povinnosti
 • uvádí a vysvětluje všechny důležité pojmy, například prohlášení o vlastnostech
 • určuje pravidla označování CE

Označování CE

 • je od 01.02.2010 povinné
 • obsahuje povinnost označování všech oken, venkovních dveří, zavěšených fasád bez požadavků na protipožární ochranu a ochranu proti kouři, které spadají pod harmonizo- vanou normu
 • není známkou jakosti ani kvality, ale obchodní značkou (jako například osobní průkaz).
 • Má zajistit, aby na evropský trh byly uváděny pouze stavební výrobky splňující stanove- né minimální požadavky

Cíle, Význam

 • Odstranění překážek tlumicích trh v Evropě
 • Odstranění národního označování druhů zboží
 • Omezení nutných zkoušek, prokazuje dodržení všech odpovídajících vyhlášek, a proto spočívá na vlastní odpovědnosti výrobce

Prohlášení o vlastnostech

 • Výrobce ručí za shodu deklarovaných vlastností stavebního výrobku s předpisy
 • Prohlášení o vlastnostech je předpokladem označení výrobku znakem CE
 • Bez prohlášení o vlastnostech nesmí být označeno
 • Jakmile je vystaveno prohlášení o vlastnostech, musí výrobce umístit na výrobek odpovídající označení CE.
 • V tištěné nebo také v elektronické podobě
 • Povinnost archivace 10 let

Obsahy:

 • Referenční číslo typu výrobku
 • Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku
 • Účel resp. účely použití stavebního výrobku
 • Prohlašované vlastnosti, všechny neprohlašované označit “npd”
  (žádná vlastnost nestanovena)
 • Použitá norma
 • Zkušebna
 • Systém hodnocení
 • Zplnomocněná osoba

CE označení

Musí být:

 • Dobře viditelné a trvale čitelné
 • Na stavebním výrobku, dokud typ daného stavebního výrobkuu připouští nebo opravňuje toto onačení
 • Jestliže to tam není možné, pak na obalu nebo na průvodních dokumentech
 • Jsou možné také kombinace nálepek a průvodních dokladů
 • Jen prohlašované vlastnosti / žádné npd

Obsahuje:

 • Rok výroby
 • Jméno, adresa výrobce
 • Identifikační číslo
 • Název projektu, číslo a typ pozice
 • Norma
 • značka CE

Dozor nad trhem

Má sledovat označování CE

Co se sleduje:

 • Správné označení tvarem i obsahem (například nejméně jeden prohlašovaná vlastnost)
 • Kontrola, zda je označení pro výrobek přípustné

Nápravná opatření v průběhu lhůty, dodatečná kontrola

Zaměření na těžké delikty, například:

 • Vážné riziko ohrožující bezpečnost a zdraví osob. V takovém případě mohou úřady odpovědné za dozor nad trhy například zásadně zakázat další šíření předmětných produktů nebo ve zvláště závažných případech mohou dokonce nařídit likvidaci předmětných produktů.

Harmonizované normy

Uvádí podstatné a další charakteristiky resp. výkonové vlastnosti stavebních produktů a také způsoby jejich zjišťování a uvádění.

Harmonizovaná norma pro okna a venkovní dveře

Podstatné vlastnosti oken a venkovních dveří podle normy EN 14351-1

Odolnost proti zatížení větrem -> Povinnost hodnotit dle MBO
Prostup tepla -> Minimální požadavek dle ENEV
Světelně technické hodnoty -> Povinnost hodnotit dle ENEV
Průvzdušnost: -> Povinnost hodnotit dle ENEV

Vodotěsnost
Nebezpečné substance
Pevnost v rázu
Únosnost bezpečnostních zařízení

Výška
Schopnost uvolnění
Vzduchová neprůzvučnost

Harmonizované normy zavěšených fasád

Podstatné vlastnosti zavěsených fasád podle normy EN 13830 (přepracovává se)

Odolnost proti zatížení větrem -> Povinnost hodnotit dle MBO
Prostup tepla -> Minimální požadavek dle ENEV
Průvzdušnost: -> Povinnost hodnotit dle ENEV

Vodotěsnost
Odolnost proti vlastní hmotnosti
Odolnost proti vodorovnému zatížení
Pevnost v rázu

Odolnost vůči změnám teploty
Propustnost vodní páry
Trvanlivost, reakce na oheň, požární odolnost, šíření ohně, vzduchová neprůzvučnost

Doporučení k vystavení prohlášení o vlastnostech

 • Prohlašujte nejméně jednu vlastnost
 • Respektujte povinnost provést vyhodnocení
 • Respektujte minimální požadavky
 • Neprohlašujte lepší vlastnosti, než musíte
 • Neprohlašujte více vlastností, než byste měli

Doporučení k případu aplikace 1

CZCE008

Soubor požadavků není stanoven

Opatření:

 • Převzetí doporučené hodnoty (pokud existuje)
 • nebo převzetí zjištěných hodnot
 • nebo prohlášení nejméně jedné vlastnosti

Doporučení k případu aplikace 1/1

Doporučení k případu aplikace 2

CZCE009

Specifický profil požadavků je k dispozici

Profil požadavků
</= zjištěných výkonových údajů ze softwaru, ale >/= doporučených hodnot z doporučení k používání

Opatření:
Přenos odpovídajících specifických požadavků

Doporučení k případu aplikace 3

CZCE010

 • Mimo zkoušenéné rozměry
 • Základ zkoušky tvoří vždy nejslabší článek, zde tedy jediné otevíravé okno a
  výsledky jeho zkoušek
 • Použití jako u všech ostatních případů aplikace

 

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne