Version 11.4

  1. Domů
  2. Version 11.4
  3. CAD
  4. Efekty

Efekty

Zrcadlení

Zrcadlit horizontálně (podle osy x)

Všechny označené prvky výkresu budou zrcadleny podle osy x nitkového kříže.

Zrcadlit vertikálně (podle osy y)

Všechny označené prvky výkresu budou zrcadleny podle osy y nitkového kříže.

Volně zrcadlit

S příkazem Volně zrcadlit můžete sami určit osu zrcadlení.

Zrcadlit podle úsečky

Vyberte úsečku, jež se má stát osou symetrie.

Otáčení

Otočit

Všechny označené prvky výkresu jsou otáčeny okolo zadaného středu otáčení. Po stanovení středu otáčení určete nitkovým křížem úhel, o který mají být vybrané prvky otočeny.

Pravoúhlá otáčení

Všechny vybrané prvky výkresu jsou otáčeny okolo zadaného středu otáčení o 90° doprava nebo doleva

Otočit vícekrát

Tímto příkazem můžete okolo zadaného středu otáčení vytvořit více kopií vybraných prvků výkresu natočených o příslušný počet násobků zadaného úhlu.

Přesouvání

Přesunout

Označené prvky výkresu budou přesunuty. Určete počáteční a koncový bod přesunu.

Vícekrát přesunout

Tímto příkazem můžete vytvořit více kopií vybraných prvků výkresu posunutých o příslušný počet násobků zadané vzdálenosti.

Stříhání

Přestřihnout

Tímto příkazem rozdělíte prvky výkresu na více dílů. Nitkovým křížem zadáte úsečku, podle níž budou přestřiženy všechny prvky výkresu, jež úsečka křižuje. Kóty ani texty se nepřestřihují. Pokud by kóty a texty měly být též přestřiženy, je nutno je nejdříve označit a následně vyvolat příkaz „Rozložit prvky výkresu“, aby byly rozloženy do úseček.

Přestřihnout obdélníkem

Tímto příkazem můžete rozdělit prvky výkresu na více dílů pomoci obrysu obdélníku. Všechny úsečky a oblouky, jež jsou křižované obdélníkem, budou v místě průsečíku přestřiženy. Prvky ležící uvnitř obdélníku budou označeny.

Rohy

Zaoblit rohy

Příkaz zkrátí úsečky vytvářející roh, následně je spojí obloukem předtím zadaného poloměru.

Uzavřít rohy

Bude upravena délka dvou úseček, jež se neprotínají přesně v rohu.
pohybujte nitkovým křížem v blízkosti rohu, jenž má být uzavřen a klikněte levým tlačítkem myši.

Zkosit, nebo zaoblit rohy

Tento příkaz umožňuje spojit do zkoseného rohu dvě úsečky, jež se zatím ani nemusí protínat. Označte nitkovým křížem postupně obě úsečky. Pokud úsečky rohem procházejí dále, musíte nitkovým křížem ještě určit, na jaké straně má dojít k úpravě rohu.

Zmenšování/zvětšování prvků výkresu

Změnit poměrně měřítko

Tímto příkazem můžete zvětšit nebo zmenšit dříve označený výkresový prvek v určitém měřítku, které také můžete přímo zadat.

Změnit volně měřítko

Tímto příkazem může být obecně měněno měřítko označených prvků výkresu. Mějte prosím na vědomí, že kruhové oblouky mohou být zvětšovány nebo zmenšovány jen poměrně. Pokud má být kruhový oblouk nepoměrně zvětšen nebo zmenšen, rozložte jej nejdříve do úseček pomocí příkazu „Rozložit prvky výkresu“.

Prodloužit úsečku k úsečce

Tímto příkazem je vybraná úsečka prodloužena až k druhé vybrané úsečce. Úsečky jsou vybírány nitkovým křížem.

Mnohoúhelníky

Rozpoznat mnohoúhelník

Uzavřená lomená čára je přeměněna do mnohoúhelníku a uložena jako jeden záznam. Obrys nemusí být označen. Smí ale sestávat jen z úseček a oblouků stejné barvy.

Nemá-li být nějaká oblast do mnohoúhelníku zahrnuta, musí být před rozpoznáváním mnohoúhelníku označen obrys její i mnohoúhelníku.

Můžete vybrat výplň nebo šrafu mnohoúhelníku.

Upozornění:

Nemá-li být mnohoúhelník na nějakém místě uzavřen, nakreslete zde čerchovanou čáru namísto plné.

Upravit mnohoúhelník

Kliknutím zvolte mnohoúhelník. Může být změněna jeho výplň, nebo může být mnohoúhelník opět rozložet na jednotlivé úsečky a oblouky.

Optimalizace výkresu

Optimalizovat čáry

Překrývající se čáry stejné barvy jsou sloučeny.

Rozložit prvky výkresu

Rozloží označené prvky výkresu. Rozklad probíhá podle následujících pravidel:

  • Mnohoúhelníky jsou rozkládány do kruhových oblouků a úseček
  • Kruhové oblouky jsou přeměněny na více úseček
  • Texty jsou rozkládány do jednotlivých čar
  • Kóty jsou rozkládány na čáry a texty

To znamená, že tento příkaz musí být užit dvakrát, pokud např. kótu chcete rozložit do jednotlivých čar.

Kreslit pohledové hrany

Pohledové hrany jsou generovány vycházejíc z každého koncového bodu předtím označených výkresových prvků. Délka a úhel jsou určeny nitkovým křížem.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne