Zadání opracování

Pro programování nového obrábění postupujte následovně:
V Projektovém centru vyberte ze souborového menu “Databáze CNC” možnost “Obrábění”.

CZBAZProg001

CZBAZBearbeitungen018

Klikněte do pole vlevo a stiskněte klávesu Insert, nebo klikněte na tlačítko “Přidat”. Pak zadejte název obrábění.

CZBAZBearbeitungen019

“Additional Machining” (=Přídavné opracování)
Jako přídavné opracování definujte Vaše obrábění, pokud jej chcete později zadávat přímo na obráběný profil při zadávání prvku.

“Don’t Update Machining” (=Neaktualizovat opracování)
Tuto volbu aktivujte, pokud změníte systémové obrábění a nechcete, aby bylo přepsáno naší aktualizací.

“Group Type” (=Typ skupiny)
Zde vyberte typ skupiny.

“Info1 / Info2″
Tato pole slouží toliko nezávazným poznámkám.

“Reference Profile” (=Referenční profil)
Obrábění programujete na referenčním profilu, tzn. že obrábění mohou být použita i na jiných profilech se stejným obrysem. Přiřazení profilů k obráběním probíhá ve skupinách obrábění.

“Mirrored (Inside/Outside)” (=Zrcadlené (vnitřní/venkovní))
Tato možnost je zapotřebí pro použití obrábění na zrcadlených profilech. Např. dveřní křídla neizolovaných sérií, která mohou být použita jak pro dovnitř, tak i ven otevíravé dveře.

“Perform only from Top” (=obrábět jen shora)
Zde můžete určit, že toto obrábění smí být prováděno jen shora, např. proto, abyste zamezili použití úhlové hlavy.

“Face” (=Strana)
Zde stanovíte stranu, jež má být obobena. Pokud je strana 1, 2, 3 nebo 6, bude strana na nákresu natočena vpravo. Toto zobrazení není závislé na poloze ve stroji a slouží jen pro zobrazení obrábění během programování.

“Reference Face” (=Referenční strana)
Pro založení obrábění tak, abyste je pro např. dveře levé a pravé nemuseli programovat nadvakrát, jsou používány referenční strany. Pokud zadáte referenční strany podle následující tabulky a profil bude použit jinak natočený, budou obrábění automaticky zrcadlena.

 

Druh obrábění Smysl referenční strany
Corner-Connector (=rohový spojovník) Venkovní strana profilu
T-Connectors (=T-spojovník) Průběžný profil: Strana přivrácená k připojovanému profilu. Připojovaný profil: u symetrických profilů nemá význam, u asymetrických profilů je referenční stranou strana s vyšším soklíkem zasklívací drážky (rozdíl vnitřní-/venkovní náhled)
Drainage (=Odvodnění) Horní strana profilu
Window Hardware (=Okenní kování) Rám a příp. rámová vložka: Strana ke křídluKřídlo a příp. křídlová vložka: Strana k rámu
Door Hardware    (=Dveřní kování) Rám a příp. rámová vložka: Strana ke křídluKřídlo a příp. křídlová vložka: Strana k rámu
Middle of door hardware (=Dveřní kování – střed) Křídlo vždy ke středuŠtulp vždy ke středu, tzn. ne ke křídlu, na němž je upevněn

Pod jedním obráběním může být naprogramováno až deset různých jednotlivých obrábění, vždy na jedné straně profilu. Pro jednotlivé obrábění založte vždy samostatnou záložku.

CZBAZBearbeitungen020

“Type” (=Typ)
V rámci jednotlivého obrábění vždy nejdříve vyberte jeho typ. Obrábění frézou může spočívat ze základních tvarů kruh, podélný otvor a pravoúhelník a standardních obrábění, jež jste již stanovili ve vlastnostech CNC. Dále mohou být programována ještě vrtání a závity.

“Milling Type” (=Typ frézování)
U frézovaných obrábění dále volíte, má-li být obrábění provedeno v celé ploše, nebo má-li fréza jen objet obrys. Toto pole je dostupné u obrábění kruhové kapsy, podlouhlého otvoru a pravoúhlé kapsy.

“Reference Y / Reference Z”
Při polohování obrábění se musíte vztáhnout k referenčním bodům profilu. Smyslem je dostupnost obrábění pro různé profily.

“Delta X”
Zde je zadán posun obrábění vzhledem k bodu vložení. Platí následující pravidla:

svislé profilyvodorovné profily + směrem nahorubez vztažné otvírky: + dopravase vztažnou otvírkou: + ke klice

“Position Y” (=Poloha Y)
Udává polohu ve směru Y vztaženou k Referenci Y. “Průměr” (kruhová kapsa, vrtání), “Délka” (pravoúhlá kapsa, podlouhlý otvor), “Šířka” (pravoúhlá kapsa, podlouhlý otvor) a “Poloměr rohu” (pravoúhlá kapsa) popisují rozměry obrábění. Standardní obrábění jste již zadali v CNC-Provozní standard.

“Tilt angle” (=Úhel natočení)
(pravoúhlá kapsa, podlouhlý otvor): otáčí obrábění ve směru pohledu shora

“1st (through 3rd) machining from (Z)” (=1.(..3) Obrábění od (Z))
Udává počátek obrábění. Až k zadané poloze (po odečtení předběhu) bude nástroj doveden rychlopohybem.

“Machining Depth” (=Hloubka obrábění)
Udává hloubku každého obrábění. Programujte obrábění jen s jeho skutečnou hloubkou. Bezpečnostní odstup před (Předběh) a přídavná hloubka obrábění (Doběh) zadáváte centrálně v CNC-provozní standard. Pokud u obrábění doběh nemá být proveden, aktivujte volbu “Obrábění bez automatického doběhu”.

Má-li být obrábění provedeno bez odstupňování zadaného v CNC-provozní standard, aktivujte volbu “Obrábění bez autom. odstupňování”.

Poznámka:
Pro zadání hloubky obrábění můžete klikat na linie obrysu ve výkresu profilu.