Lista zmian

Poniżej wymieniono dodatki oraz poprawki wprowadzone w ostatniej aktualizacji.

Lista zmian Wersja 11.4.35.35

środa, 17. lutego 2021|

 • Poprawka animacji pracy skrzydła drzwiowego we wprowadzaniu elementu.
  Animacja pracy skrzydła drzwiowego na przekroju we wprowadzaniu elementów znów działa.
 • Poprawka wyświetlania kosztów dodatkowych w danych dodatkowych przy wprowadzaniu element. Jeśli inne koszty miały przyporządkowanie kalkulacji do paneli i zostały użyte w pozycji, nie były uwzględniane i wyświetlane w rubryce inne koszty przy wprowadzaniu pozycji.
 • Poprawka na błąd w fasadzie na słupach narożnych z dwoma otworami na wkręty i jedną ramą wpiętą w fasadę.
  Określenie wymiaru wpięcia (głębokości) uwzględniające przekrój zostało poprawione dla ram, które są wpięte bezpośrednio w słup narożny fasady.
 • Poprawka dla zmiany systemu z progiem wprowadzonym jako profil podstawowy.
  Poprawka odnosi się tylko do systemów, gdzie wariant progu został zamieniony na wykorzystujący próg wprowadzony jako profil podstawowy. Używając funkcji zmień system dla pozycji, w której zmieniany system miał wariant progowy z profilem progu nie wprowadzonym jako profil podstawowy na system z profilem progu wprowadzonych jako profil podstawowy, program nie rozpoznawał zmian w odniesieniu do identycznych nazw wariantów progu. Ten błąd został poprawiony.
 • Poprawka na wyłączanie się programu przy zapisie ustawień okna głównego obiektu.
 • Poprawka na wyłączanie się programu przy zmianie wymiarów łuków odcinkowych na etapie siatki pozycji.
 • Poprawka uprawnień użytkownika obróbek CNC
  Dostęp do modułu obróbek CNC był tymczasowo możliwy przy wprowadzaniu elementów – nawet dla użytkowników, którzy takiego prawa nie posiadali. Po kliknięciu “Dalej” w masce okuć, otwierała się maska obróbek CNC. Ten błąd został naprawiony.
 • Poprawka na błąd w fasadzie na słupach narożnych z dwoma otworami na wkręty i ramą wpiętą profilem adaptacyjnym (modyfikatorem) w fasadę.
  Określenie wymiaru wpięcia (głębokości) uwzględniające przekrój zostało poprawione dla ram, które są wpięte za pomocą profili adaptacyjnych (modyfikatorów) w słup narożny fasady.
 • Poprawka na wyłączanie się programu przy korzystaniu ze statyki szkła
  Istniejące pozycje z aktywowaną statyką dla szkła mogą być znów otwierane.
 • Poprawka przy zastępowaniu wariantów listy szklenia dla wpinek fasadowych
  Poprawiono zastępowanie wariantów listy szklenia dla wpinek fasadowych przy użyciu funkcji “Szukaj-Zastąp”. Profile adaptacyjne (modyfikatory) są ponownie dobierane poprawnie.
 • Poprawka na wyłączanie się programu przy zastosowaniu mocowań do ściany dla istniejących pozycji.
 • Poprawka na położenie obróbek w obiektowych mocowaniach do ścian dla fasad
  Obróbki są ponownie ulokowane tylko na słupach z pominięciem docisków i listew maskujących.
 • Poprawka wyboru mocowania do ściany
  Mocowania do ściany mogą znów być dobierane dla dołu pozycji.

Lista zmian Wersja 11.4.35.32

czwartek, 4. lutego 2021|

 • Poprawka na wyłączanie się programu przy otwieraniu pozycji tekstowych i materiałowych.
  Pozycje tekstowe i materiałowe mogą być zapisywane i otwierane po ich edycji.
 • Poprawka przy wprowadzaniu cen stałych.
  Ceny stałe artykułów z ceną sprzedaży mogą być edytowane w oknie dialogowym dodatkowych artykułów.
 • Poprawka na wyłączanie się programu o oknie głównym obiektu.
  Częste naprzemienne otwieranie pozycji znów działa.
 • Korekcja błędu wyświetlania w raporcie współczynnika U.
  Straty ciepła są znów wyświetlane poprawnie przy podsumowaniu wartości współczynnika wszystkich pozycji.
 • Korekta wymiaru szkła spowodowana przesunięciem/odsunięciem szkieł w fasadach.
  Wymiary szkieł dla fasad z ustawieniami rama-oś-rama i odsunięciem szkieł specjalnych (z powodu dużego ciężaru) są ponownie obliczane poprawnie.
 • Poprawka na wyłączanie się programu w połączonego z E-R-Plus.
  Po wylogowaniu się z E-R-Plus nie następuje już wyłączenie się LogiKala.
 • Korekta wyboru przewodu w blachach zaczepowych.
  Dla blach zaczepowych prętów ryglujących dobierany jest odpowiedni przewód.
 • Poprawka na wyłączanie się programu z powodu brakujących profili wariantu progu.
  Pozycje mogą być ponownie otwierane po zastosowaniu opcji “Treshold as a base profile” danych technicznych profile.
 • Poprawka na wyłączanie się programu przy wyborze profili progu.
  Obróbki na profilach rozwiązania progowego z progiem przechodzącym znów działają poprawnie.
 • Poprawka na obróbki pod panele sterujące.
  Dla pozycji z progiem opisanym jak profil podstawowy obróbki paneli sterujących są ponownie pozycjonowane poprawnie w odniesieniu do poziomu posadzki.
 • Dodatkowy format piły dostępny.
  Formaty piły Murat/Haffner zostały poszerzone do TT 425.
 • Poprawka obróbek pochwytu/klamki.
  Obróbki pod pochwyty/klamki są ponownie pozycjonowane poprawnie na profilach o zmiennej szerokości.

Lista zmian Wersja 11.4.34.23

środa, 2. grudnia 2020|

 • Poprawka na kończenie pracy programu przy wyborze konstrukcji HS z cennika elementów EPL.
 • Korekta cięcia dla profili maskujących w systemach HS jednotorowych.
  po skopiowaniu i odbiciu lustrzanym konstrukcji HS jednotorowej cięcia profili maskujących mają poprawne długości.
 • Poprawka na kończenie pracy programu przy wydruku rysunków CAD w trybie multi-page.
 • Usunięcie mylącego ostrzeżenia przy wyborze okuć dla wkładu w fasadzie.
  Mylące ostrzeżenie o brakującej wadze skrzydła dla automatycznego doboru zawiasów przy wyborze rodzaju wkładu w fasadzie (dot. drzwi).
 • Poprawka na kończenie pracy programu przy ustalaniu liczby zawiasów.
  Liczba zawiasów może być zmieniana.
 • Poprawka na kończenie pracy programu przy tworzeniu plików piły w formacie DGX2 format (z CNC).
 • Korekta położenia obróbki łącznika T.
  Łączniki T są umieszczane w poprawnym położeniu na podzielonym profilu w pozycji okienno-drzwiowej.
 • Poprawka na kończenie pracy programu w module statyki.
  Długości belek z wieloma podporami mogą ponownie być wprowadzane bez błędów.
 • Poprawka na określanie okuć okiennych przy użyciu funkcji szukaj-zastąp.
  Okucia okienne są określane poprawnie po zmianie profile skrzydła z użyciem funkcji “Szukaj-Zastąp”.
 • Poprawka dla podpór szkła.
  Warunki dla podpór krzyżowych jednostronnych i obustronnych są określane poprawnie w każdym przypadku.
 • Ulepszenie raportu analizy statyki.
  Poszczególne sekcje raportu wstępnej analizy statycznej są teraz wyświetlane jeszcze bardziej przejrzysto, w nawiązaniu do normy EN 13830:2015.
 • Poprawka na kończenie pracy programu w pozycjach tekstowych.
  Pozycje tekstowe mogą być ponownie przypisywane do zakresów.
 • Nowe funkcje w cenniku elementów EPL.
  Nowy rodzaj zamiennika do podziału pozycji HS jest teraz dostępny. Dzięki niemu można zdefiniować taką samą długość i szerokość wymiarów szkła.
 • Korekta dla zamienników w cenniku ilościowym EPL. Profile skrzydła drzwi HS są brane pod uwagę przy wyborze zamienników.
 • Poprawki w zleceniu warsztatowym.
  Uszczelki są przyporządkowane do poszczególnych elementów.
 • Ulepszenia przy określaniu współczynnika Uw.
  Wartości współczynnika Uw mogą być teraz określane dla systemów pocketowych.
 • Poprawki przy określaniu współczynnika Uw.
  Wartość współczynnika Uw dla pozycji z poszerzeniami są poprawnie kalkulowane z uwzględnieniem minimalnej i maksymalnej grubości szkła.
 • Poprawka na kończenie pracy programu przy wprowadzaniu szkieł obiektowych.
  Maksymalna głębokość powierzchni międzyszybowej może być ponownie zmieniana.
 • Korekta błędu wyświetlania na przekroju.
  Zewnętrzny wymiar skrzydła pozycji jest ponownie wyświetlany na przekroju pionowym.
 • Korekta błędu wyświetlania na przekroju.
  Przekrój pionowy jest ponownie wyświetlany poprawnie w połączeniu z usuniętymi polami.
 • Poprawka przy imporcie podkładek szklenia użytkownika.
  Podkładki szklenia wprowadzone przez użytkownika nie są brane pod uwagę przy imporcie szkieł z arkusza excel.
 • Poprawka przy profilach progu wprowadzanych jako profil podstawowy z poszerzeniem.
  wymiary element mogą teraz być zmieniane bez konieczności usuwania poszerzenia.
 • Poprawka przy przekroczeniu maksymalnej wagi szkła dopuszczalnej przy konkretnej podkładce w trakcie wprowadzania elementu. Jeśli maksymalna waga szkła zostanie przekroczona, artykuły te będą ujęte na liście części.
 • Poprawka na kończenie pracy programu przy otwieraniu pozycji fasadowej.
  Fasady mogą ponownie być otwierane bezpośrednio po wyborze obiektu.
 • Poprawka błędu wyświetlania w danych statyki szkła przy wprowadzaniu szkła.
  Poprawne symbole są teraz wyświetlane ponownie przy wyborze szkła spełniającego warunki statyki.

Lista zmian Wersja 11.4.33.34

poniedziałek, 9. listopada 2020|

 • Poprawka na kończenie pracy programu przy wprowadzaniu elementu.
  Ponownie można edytować wysokość pozycji z poprzeczkami we wkładzie.
 • Dodatki dla maszyn Dubus.
  Nowe kody NC są dostępne.
 • Poprawka w cenniku elementów (EPL).
  Ponownie można modyfikować pozycje modelowe.
 • Korekty na wyrównanie klamki drzwiowej.
  Ustawienia predefiniowane dla wysokości klamki drzwiowej są brane pod uwagę bezpośrednio we wprowadzaniu elementu, jeśli pozycja jest ukończona.
 • Ustawienia połączenia z serwerem ift Rosenheim.
  Rekomendacje ift dla wkładów mogą być tworzone bezpośrednio w programie.
 • Poprawka na błąd wyświetlania przekroju we wprowadzaniu elementów.
  Przekrój pozostaje widoczny po dodaniu prowadnicy rolety.
 • Poprawka dla ERP – eksport wygenerowanej grafiki.
  Grafika jest ponownie zapisywana w poprawnym rozmiarze pliku.
 • Nowa funkcja Oddzwonienia.
  Zapotrzebowanie na oddzwonienie może teraz być zgłoszone z poziomu menu serwisowego.

Lista zmian Wersja 11.4.33.29

wtorek, 27. października 2020|

 • Dodatki dla Mecal XML: Wymagane obrócenia położeń profili dla dodatkowych położeń mocowań są teraz zawarte w jednym zestawie danych.
 • Ustawienia pozycji obróbek na skrzydle czynnym i biernym.
  Dla różnych pozycji pochwytów na skrzydle biernym i czynnym obróbki są teraz pozycjonowane odpowiednio do położenia.
 • Poprawki plików obróbkowych pozycji materiałowej.
  Ponownie można stworzyć plik maszynowy dla pozycji materiałowej bez obróbek.
 • Poprawka na zakończenie pracy programu przy zapisie makr w szablonu pozycji (EPL).
 • Opcje w ustawieniach maszyny: Funkcja “Utwórz oddzielne kody kreskowe, jeśli numer > 1” działa już dla wszystkich maszyn.
 • Poprawka wizualizacji danych statyki szkła na etapie wprowadzania szkła w pozycji.
  Symbole ostrzegawcze były wyświetlane nawet, gdy wymagania statyki były spełnione. Błędy wyświetlania zostały poprawione.