Moduł statyki podczas tworzenia konstrukcji

W celu przeprowadzenia analizy statycznej profili i szkła należy najpierw zdefiniować ustawienia w oknie predefinicji systemowych. Masz również do nich dostęp z poziomu strony głównej klikając na przycisk “Programy” a następnie “Obliczenia statyczne” i “Ustawienia”.

Ukaże się okno „Parametry statyki”. Jeśli otworzyliśmy je przez opcję Predefinicje obiektu (Obiekt -> Predefinicje obiektu -> Dane statyczne) można całkowicie wyłączyć obliczenia statyczne dla tego obiektu zaznaczając w lewym górnym rogu pole „Brak obliczenia statycznego”.

Po zdefiniowaniu parametrów analizy statycznej dla obiektu przy każdej nowo tworzonej pozycji aktywna staje się opcja „Sprawdź statykę”.

Podczas definiowania ustawień przed stworzeniem pozycji pamiętaj o wprowadzeniu jej położenia na budynku. Jest to niezbędne do obliczeń naporu wiatru.

Siatka

W trakcie tworzenia siatki program automatycznie sprawdza czy konstruowana pozycja nie przekracza wprowadzonych gabarytów budynku.

Jeśli jednak tak się stanie, pojawi się stosowna informacja, a wielkości konstrukcji, bądź budynku będzie można zmienić w pozycji “Statyka” lub klikając na opcję „Ustawienia”.

Podpory

Po wybraniu profili słupów i rygli masz możliwość wybrania podpór. W tym celu kliknij przycisk „Podpory” w panelu po lewej. Pamiętaj przy tym, że program automatycznie wstawia podpory na dole i górze fasady dlatego nie trzeba dobierać ich własnoręcznie.

W tym dialogu możesz wybrać, czy chcesz ustawić podpory na wszystkich szprosach, czy tylko na poszczególnych. Jeśli podpory są już ustawione, można je również usunąć. W zależności od wybranej opcji pojawi się jeden z poniższych formularzy.

W tym oknie masz możliwość wybrać czy chcesz ustawić podpory na wszystkich słupach czy tylko na wybranych.

Wybór profili

Jak tylko wszystkie podpory zostaną wyznaczone, masz możliwość sprawdzić przy pomocy funkcji wyboru profili czy słupy spełniają wymagania statyki przy aktualnie dobranych podporach. Tylko w przypadku, gdy wartości Ix są przypisane profilom w bazie danych (Dane handlowe) LogiKal® informuje przy pomocy zielonych haczyków, lub czerwonych znaków X czy dany profil sprosta wymaganiom statyki.

Minimalna wymagana wartość Ix jest wyświetlona w prawym dolnym rogu ekranu.

Rygle są zawsze obliczane jako belki jednoprzęsłowe. Ugięcie spowodowane ciężarem własnym i ciężarem szkła (wartość Iy) nie jest sprawdzana! W tym celu należy użyć funkcji „Statyka profili – poziomo” w oknie “Obliczeń statycznych” na głównej stronie programu w zakładce “Programy”.

Opcje wyświetlania

Kiedy funkcja analizy statycznej jest włączona możliwe jest wyświetlenie linii ugięcia, momentu gnącego, oraz siły tnącej przez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w oknie „Widok -> Diagramy statyki”.

Wydruki

Jeśli potrzebny jest wydruk wyników wstępnego projektu analizy statycznej dla pojedynczego słupa, można go uzyskać podczas tworzenia pozycji przez kliknięcie prawym przyciskiem na odpowiedni słup i wybranie opcji „Statyka -> Szczegóły”.

Drzwi/okno

Pozycje drzwiowe i okienne działają na takiej samej zasadzie jak fasady. Jedyną różnicą jest niemożność dodania dodatkowych podpór w ich przypadku.