Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

określa zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i jednocześnie uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG
obowiązuje od 01.07.2013r. we wszystkich państwach członkowskich UE
wskazuje właściwości użytkowe wyrobów budowlanych i rozwija je w odniesieniu do bezpieczeństwa nie tylko budynków, lecz także do zdrowia, trwałości, oszczędności energii, ochrony środowiska i innych
wyposaża nadzór rynku w więcej uprawnień
wskazuje aktywne jednostki ds. oceny technicznej (JOT), określając ich obowiązki
identyfikuje i wyjaśnia wszystkie kluczowe pojęcia związane z deklaracją właściwości użytkowych
reguluje kwestie oznakowania CE
Oznakowanie CE
jest obowiązkowe od 01.02.2010r.
obejmuje obowiązek etykietowania wszystkich okien, drzwi zewnętrznych, ścian osłonowych bez wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dymowej objętych normą zharmonizowaną
nie jest znakiem kontroli ani jakości, ale znakiem towarowym (jak np. dowód osobisty).Należy upewnić się, aby na rynek europejski wprowadzane były tylko takie wyroby budowlane, które spełniają minimalne wymagania
Cele, znaczenie
Usunięcie barier handlowych w Europie
Usunięcie krajowych znaków identyfikacyjnych
Redukcja niezbędnych badań
Wskazanie zgodności z obowiązującymi przepisami
Przyznawane w ramach odpowiedzialności własnej producenta
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych zostaje wprowadzona jako pojęcie gwarantowanej właściwości wyrobów budowlanych
Producent jest odpowiedzialny za zgodność deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
Zadeklarowana właściwość użytkowa stanowi warunek każdego oznaczenia CE
Bez złożenia deklaracji właściwości użytkowych, nie można przyznać oznaczenia
Po sporządzeniu deklaracji właściwości użytkowych, producent musi umieścić oznakowanie CE na produkcie
Wersja drukowana lub wersja elektroniczna
10 lat obowiązku przechowywania
Zawartość:

Określenie typu wyrobu oraz numer referencyjny
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
Deklarowane właściwości użytkowe, wszystkie niezadeklarowane z npd (właściwości użytkowe nieustalone)
Zastosowana norma zharmonizowana
Jednostka notyfikowana
System oceny
Upoważniony przedstawiciel
Znak CE
Umieszczenie:

Widoczne, trwałe i czytelne
Na wyrobie budowlanym, dopóki rodzaj wyrobu budowlanego dopuszcza zastosowanie tego oznaczenia lub je uzasadnia
Jeśli nie jest to możliwe, na opakowaniu lub w załączonych dokumentach
Możliwe są również kombinacje etykiety i dokumentu towarzyszącego
Tylko zadeklarowane właściwości użytkowe / nie npd/
Zawartość:

Rok produkcji
Nazwa i adres producenta
Numer identyfikacyjny
Nazwa projektu, numer pozycji, typ
Norma
Znak CE
Nadzór rynku
JOT- Jednostki ds. oceny technicznej Tutaj są gromadzone, analizowane i przekazywane poszczególne zdarzenia. JOT ma monitorować oznakowanie CE W krajach członkowskich Unii Europejskiej, za nadzór odpowiedzialne są poszczególne ministerstwa- w Polsce to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Co jest monitorowane:

Właściwe oznaczanie w formie i treści (m.in. zadeklarowane właściwości użytkowe)
Sprawdzenie, czy oznakowanie dla wyrobu jest dopuszczalne
Działania naprawcze w wyznaczonym terminie, dodatkowa kontrola Skupienie się na zagrożeniach, takich jak:

Poważne ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia osób. Jeśli takie występuje, organy nadzoru rynku mogą na przykład zakazać dalszej dystrybucji tych wyrobów lub, w szczególnych przypadkach, nakazać nawet zniszczenie wyrobów.
Normy zharmonizowane
Wskazują podstawowe i dodatkowe cechy lub właściwości użytkowe wyrobów budowlanych oraz w jaki sposób należy je ustalać i określać.

Zharmonizowana norma dla okien i drzwi zewnętrznych
IIstotne właściwości okien i drzwi zewnętrznych według normy EN 14351-1 Odporność na obciążenie wiatrem -> Obowiązek oceny z MBO Przenikalność cieplna -> Minimalne wymaganie z ENEV Właściwości związane z promieniowaniem -> Obowiązek oceny z ENEV Przepuszczalność powietrza -> Obowiązek oceny z ENEV Wodoszczelność Substancje niebezpieczne Odporność na uderzenie Nośność urządzeń zabezpieczających Wysokość Zdolność do zwolnienia Izolacyjność akustyczna

Zharmonizowana norma dla ścian osłonowych
Najważniejsze cechy ścian osłonowych zgodnie z EN 13830 (w trakcie nowelizacji) Odporność na obciążenie wiatrem -> Obowiązek oceny z MBO Przenikalność cieplna -> Minimalne wymaganie z ENEV Przepuszczalność powietrza -> Obowiązek oceny z ENEV Wodoszczelność Odporność na ciężar własny Odporność na obciążenia poziome Odporność na uderzenie Wytrzymałość termiczna Przepuszczalność pary wodnej Trwałość, reakcja na ogień, właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego, rozprzestrzenianie się ognia, izolacyjność akustyczna

Rekomendacje w zakresie tworzenia deklaracji właściwości użytkowych
Należy zadeklarować co najmniej jedną właściwość użytkową
Należy przestrzegać obowiązku oceny
Należy przestrzegać wymagań minimalnych
Nie deklarować większych właściwości użytkowych niż to konieczne
Nie deklarować większej ilości właściwości użytkowych niż to konieczne
Zalecenie dla przypadku zastosowania 1

Brak profilu wymagań Czynność:

Przeniesienie wartości z zalecenia zastosowania
Lub zastosowanie ustalonych wartości
Lub zadeklarowanie co najmniej jednej właściwości użytkowej
Zalecenie dla przypadku zastosowania 1/1
Zalecenie dla przypadku zastosowania 2

Szczególny profil wymagań jest dostępny

Profil wymagań
/= proponowanych wartości z zalecenia zastosowania

Czynność:
Przeniesienie odpowiednich wymagań szczególnych

Zalecenie dla przypadku zastosowania 3

Optycznie poza wymiarami kontrolnymi
Podstawę kontroli stanowi zawsze najsłabszy element, czyli tutaj pojedyncze okno i jego wyniki kontroli
Obsługa jak przy pozostałych przykładach zastosowania