Predefinicje obiektu

Dzięki predefinicjom obiektu można znacznie skrócić czas wprowadzania pozycji – program sam przyjmuje podane ustawienia domyślne dla konstrukcji. Przykładowo po określeniu domyślnych ustawień dla konkretnego systemu, kolorów i wypełnień, można zakończyć pozycję już po wybraniu wkładów. Także kalkulacja, współczynnik Uw, oznaczenie CE oraz inne parametry zostaną natychmiast obliczone.

W trakcie wprowadzania nowego obiektu, określenie predefinicji obiektu jest jednym z etapów, przez które użytkownik przeprowadzany jest automatycznie.

W istniejącym obiekcie predefinicje można zmienić z poziomu strony głównej obiektu. Wystarczy kliknąć „Obiekt” a następnie „Predefinicje obiektu” w głównym menu.

PL-2016-ProjektvorgabenMenu-001

Pojawi się wybór sekcji, w których można dokonać zmian.

Statyka

Już na etapie tworzenia pozycji profile i szkło mogą być analizowane pod kątem statyki. Wystarczy tylko włączyć analizę statyczną w predefinicjach obiektu oraz określić strefę, w której znajdować się będzie projektowany obiekt.

PL-2016-Projektvorgaben-Statik001

Przy tworzeniu nowego obiektu przejście do konfiguracji statyki jest automatyczne.

W istniejącym obiekcie należy z poziomu strony głównej wejść w „Obiekt -> Predefinicje obiektu -> Dane statyczne”.

Szczegółowe informacje na temat statyki w dziale statyka.

Kolory

W predefinicjach obiektu istnieje możliwość określenia kolorów, na jakie mają być pomalowane pojedyncze profile lub wszystkie w danym systemie. Wybrany kolor zostanie automatycznie zastosowany dla profili wybranych w trakcie wprowadzania elementu.

W trakcie budowy nowego obiektu program przeprowadzi automatycznie przez proces predefiniowania kolorów.

W istniejącym obiekcie należy z poziomu strony głównej wejść w „Obiekt > Predefinicje obiektu > Kolory”.

PL-2016-Projektvorgaben-Oberflaechen002

Jako pierwszego należy określić systemodawcę, dla którego definiowany jest kolor. Dokładnie linijkę niżej można zdeterminować, czy profile mają być malowane w mono-, czy bi-kolorze. Następnie definiuje się kolory profili podstawowych, wkładów i okuć.

Nieco poniżej można przypisać kolory do konkretnych profili, bądź elementów. Można także określić kolor zapasowy. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać „Nowy wpis” z menu, które się pojawi.

Wypełnienia

W predefinicjach wypełnień można określić szkło, panele i szprosy, maksymalnie do trzech dla każdego. W przypadku zdefiniowania tylko jednego, zostanie on automatycznie zastosowany w konstrukcji na etapie wprowadzania elementów. W przypadku więcej niż jednego domyślnego elementu [np. dla szkła] będzie należało dokonać wyboru przy budowie.

W trakcie budowy nowego obiektu program przeprowadzi automatycznie przez proces predefiniowania wypełnień.

W istniejącym obiekcie należy z poziomu strony głównej wejść w „Obiekt -> Predefinicje obiektu -> Wypełnienia”.

PL-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenFuellungen001

W białej części okna można określić kolor wyświetlanych wypełnień. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać „Nowy wpis” z menu, które się pojawi.

Uwaga: Funkcja koloru wypełnień ma na celu tylko i wyłącznie zwiększenie przejrzystości wyświetlania pozycji w trakcie budowy elementu oraz wydruków i nie ma wpływu na wynik kalkulacji.

Dane CE

Projektowane konstrukcje muszą niejednokrotnie spełniać różne właściwości użytkowe. Ich parametry mogą być wprowadzone w predefinicjach obiektu.

W trakcie budowy nowego obiektu program przeprowadzi automatycznie przez proces predefiniowania danych CE.

W istniejącym obiekcie należy z poziomu strony głównej wejść w „Obiekt” > „Predefinicje obiektu” > „Dane CE”.

W oknie, które się pojawi, można wprowadzić predefinicje. Z lewej strony można wybrać z zakładek, czy ma to być dla okien, drzwi, czy fasad.

PL-2016-Projektvorgaben-CE-001

Po określeniu danych CE w predefinicjach, w trakcie budowy pozycji wprowadzone parametry będą wyświetlane z prawej strony w kolumnie „Predefinicje obiektu”.

PL-2016-Projektvorgaben-CE-002

Więcej informacji dotyczących danych CE w dziale Wytyczne budowy konstrukcji.

Pozostałe

W pozostałych predefinicjach systemowych można określić domyślny system, wariant systemu i pakiety reguł dla wprowadzanych pozycji. Aktywacja opcji „Przejmij propozycje czasów” spowoduje uwzględnienie przez program wprowadzonych czasów produkcyjnych. Dotyczy to czasów wprowadzonych dla danych systemów i roboczogodzin.

Bezpośrednio poniżej można określić przekroje ściany, który zostanie zastosowany do wszystkich pozycji w projekcie.

Poza tym można jeszcze określić zmienne obiektu.

PL-2016-Projektvorgaben-Sonstige002

W trakcie budowy nowego obiektu program przeprowadzi automatycznie przez proces predefiniowania pozostałych danych.

W istniejącym obiekcie należy z poziomu strony głównej wejść w „Obiekt -> Predefinicje obiektu -> Pozostałe”.

Predefinicje systemowe

Aby zdefiniować predefinicje systemowe wystarczy kliknąć „Obiekt -> Predefinicje systemowe” z poziomu strony głównej w obiekcie.

Podgląd artykułu w Predefinicjach systemowych

Przy wyborze ustawień domyślnych artykuły i ich szczegóły będą zilustrowane graficznie. Pokazana zostanie także informacja, czy dany artykuł jest np. artykułem magazynowym.

Jeżeli dany artykuł jest zaznaczony przez systemodawcę jako dostępny na żądanie lub nie ma go na magazynie, zostanie oznaczony żółtym trójkątem umieszczonym obok jego numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, wystarczy przesunąć scrollem za żółty trójkąt ostrzegawczy.

PL-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenAnzeige001

Przejmowanie predefinicji systemowych przy zmianie systemu

W przypadku, gdy potrzebna jest oferta tego samego obiektu, ale w innym systemie, można skorzystać z opcji “Zmień system”. W trakcie zamiany, geometria i pozostałe własności obiektu zostaną przejęte oraz zastosowane w nowym systemie.

Predefinicje systemowe mogą być zastosowane przy zmianie designu. Element może być zbudowany praktycznie automatycznie w oparciu o predefinicje systemowe. Dla obiektów z dużą ilością pozycji przynosi to ogromną oszczędność czasu.

Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na pozycję I wybrać “Edytuj -> Zmień system” z menu, które się rozwinie.

PL-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenWechsel001

PL-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenWechsel002

Wybierając nowy system należy zaznaczyć funkcję “Zastosuj predefinicje systemowe”, aby ją aktywować.

Globalne predefinicje

Oprócz predefinicji obiektu, można zdefiniować jeszcze predefinicje globalne. Są one stosowane automatycznie we wszystkich obiektach. Użytkownik ma także możliwość dodania predefinicji dla konkretnego obiektu, nawet gdy są zdefiniowane predefinicje obiektowe. Ustawienia zastosowane w predefinicjach obiektowych nie mają wpływu na predefinicje globalne. W przypadku, gdy nie będą mogły być zastosowane predefinicje obiektowe, użyte zostaną globalne.

Aby ustawić i edytować predefinicje globalne, należy w Obiekcie wybrać z głównego menu “Własna baza danych -> Globalne predefinicje”.

PL-2016-Projektvorgaben-GlobaleVorgaben001