Pierwsze kroki

Instalacja

Wraz z programem, użytkownik otrzymuje klucz sprzętowy USB oraz instalacyjną kartę USB.

W celu instalacji programu na komputerze należy:

  1. Podłączyć klucz sprzętowy USB do złącza USB
  2. Podłączyć kartę USB do portu USB

Program instalacyjny należy uruchomić z karty USB.

W pierwszym wyskakującym oknie należy wybrać język użytkownika.

Pojawi się ekran powitalny.

Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie programy.

Należy kliknąć przycisk „Dalej”.

W kolejnym oknie wskazany jest domyślny katalog instalacyjny.

Zaleca się zachowanie ustawień standardowych.

Należy kliknąć przycisk „Dalej”.

W następnym oknie należy określić nazwę folderu.

Zaleca się zachowanie ustawień standardowych.

Należy kliknąć przycisk „Dalej”.

W następnym kroku pojawia się przegląd danych instalacyjnych.

Kliknięcie przycisku „Dalej” rozpoczyna proces instalacyjny.

Instalacja może trwać kilka minut w zależności od szybkości danego komputera.

W celu zakończenia instalacji, należy kliknąć „Koniec”.

Na pulpicie komputera pojawi się nowa ikona. Podwójne kliknięcie na ikonę uruchamia program. Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do strony startowej.

 

Interfejs programu

1: Menu plików

2: Pasek narzędzi

3: Menu kontekstowe

4: Główna zawartość

5: Warstwy programu

 

Strona startowa

Za pomocą wyświetlonych funkcji możliwe jest tworzenie nowych obiektów, a także otwieranie i edycja już istniejących.

Z tego miejsca można przejść do takich modułów jak CAD czy Statyka.

W obszarze „Pomoc” można uruchomić zdalną pomoc oraz pobrać dostępne aktualizacje.

W obszarze „Nowości” znajdują się informacje o dokumentach i najnowszych zmianach w programie.

 

Zarządzanie obiektami

1: Głównym elementem okna „Zarządzanie projektami” jest lista obiektów. W tym miejscu widoczne są wszystkie obiekty i dotyczące ich informacje.

2: Znaleźć tu można również pozycje aktualnie wybranego obiektu.

3: W kolumnie po lewej stronie wyświetlana jest struktura katalogów, w których przechowywane są poszczególne obiekty.

 

Tworzenie nowych obiektów

1: W celu stworzenie nowego obiektu, należy kliknąć przycisk „Nowy” na pasku narzędzi, a następnie wybrać opcję „Obiekt”.

2: Pojawi się okno z danymi obiektu. W pierwszym oknie należy wprowadzić nazwę obiektu i dane adresowe.

3: Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk „OK”.

W kolejnych oknach można wprowadzić dane dotyczące obliczeń statycznych, powierzchni, kolorów i specyfikacji szkła. W ostatnim oknie należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem „Koniec”.

 

Tworzenie nowej pozycji

Po utworzeniu obiektu, nastąpi automatyczne przejście do okna obiektu. W tym miejscu można tworzyć i edytować poszczególne pozycje.

1: Należy kliknąć przycisk „Nowy” na pasku narzędzi i wybrać opcję „Pozycja”.

2: Otworzy się nowe okno, w którym można stworzyć nową pozycję. Konieczne jest wprowadzenie jej numeru oraz krótkiego opisu.

Wyłączenie statyki jest możliwe poprzez odznaczenie opcji „Sprawdź statykę”.

Kolejno należy wybrać serię i kliknąć na przycisk „OK”.

 

Wprowadzanie elementów

W oknie tworzenia pozycji można zdecydować o geometrii pozycji oraz zdefiniować wszystkie pozycje.

1: W kolejnych oknach wprowadzania danych, można określić właściwości. Nawigacja między poszczególnymi oknami jest możliwa dzięki przyciskom „Powrót” i „Dalej”.

2: Aktualnie tworzona pozycja widoczna jest w centralnej części okna.

3: Przy użyciu nawigacji w lewym dolnym rogu można przechodzić pomiędzy poszczególnymi warstwami wprowadzania danych.

 

Siatka

Na pasku dolnym można wprowadzić ilość pól w poziomie oraz pionie.

W zaprezentowanym na zdjęciu przykładzie, wprowadzono ilość pól w poziomie i pionie równą 1. Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się naciśnięciem przycisku „OK” w programie lub „Enter” na klawiaturze.

Kolejno należy wprowadzić wymiary w milimetrach.

W zobrazowanym przykładzie całkowita szerokość wynosi 1150 mm, zaś wysokość 2150 mm.

Kliknięcie przycisku „Dalej” pozwala przejść do kolejnego okna wprowadzania danych.

 

Wybór wkładu

1: Wybranie wkładu dla pozycji możliwe jest poprzez kliknięcie na jeden z symboli po lewej stronie okna.

 

Element

Po zdefiniowaniu wkładu nastąpi automatyczne przejście do kolejnego okna wprowadzania danych.

1: W tym miejscu należy określić wariant listew przyszybowych, typ odwodnienia, rodzaj łączenia profili, typ łączników „T”, uszczelnienia itp.

2: Kliknięcie przycisku „Dalej” pozwala przejść do kolejnego okna wprowadzania danych.

 

Szklenie

W warstwie szklenia można określić typ i grubość szklenia.

1: Kliknięcie przycisku „Zastosuj” pozwala zakończyć wprowadzanie danych dotyczących szkła.

2: Kliknięcie przycisku „Dalej” pozwala przejść do kolejnego okna wprowadzania danych.

 

Okucia

W tej części programu można zdefiniować okucia poszczególnych pozycji.

1: W tym celu należy wybrać elementy dostępne w obszarze po prawej stronie.

Po wyborze wszystkich niezbędnych elementów należy kliknąć „Zastosuj”.

Dopiero wówczas możliwe jest kliknięcie przycisku „Dalej” i przejście do kolejnego okna wprowadzania danych.

 

Dane dodatkowe

1: W oknie „Dane dodatkowe” można zdefiniować nazwy produkcyjne, uzyskać dane szczegółowe o wartościach Uw, dodatkowych kosztach oraz informacje o proponowanym czasie produkcyjnym.

2: W tym miejscu można również określić czas produkcyjny.

W celu ukończenia pozycji, należy kliknąć „Dalej” lub z górnego paska narzędzi wybrać opcję „Zakończ pozycję”.

Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do okna Obiekt.

 

Wybór pozycji do wydruku

1: Przy każdej pozycji znajduje się pole wyboru. Zaznaczenie pola pozwala na dołączenie pozycji do wydruku.

2: Następnie należy wybrać odpowiedni wydruk.

Otworzy się okno z funkcjami wydruku. W tym miejscu można zdecydować czy na wydruku mają się znaleźć wszystkie pozycje z obiektu, czy tylko wybrane.

 

Generowanie wydruków

Po wybraniu danego wydruku pojawi się okno z odpowiednimi dla niego opcjami.

1: Dzięki temu dodatkowo można zdecydować, które informacje mają pojawić się na wydruku, a które nie.

2: Kliknięcie przycisku „Pokaż” pozwala wygenerować podgląd wydruku.

 

Generowanie przekrojów

W przekroju konstrukcji można tworzyć przekroje pionowe i poziome.

Lewym przyciskiem myszy należy wybrać pozycję, a następnie wskazać linię przekroju.

1: Ikony widoczne powyżej pozwalają określić, które części przekroju będą widoczne na wydruku lub zostaną wyeksportowane do CAD.

2: Można również skorzystać z opcji pełnego lub skróconego podglądu rysunku szyby.

3: Dodatkowo dla drzwi można wprowadzić kąt otwarcia dla skrzydła czynnego i biernego.

 

Pomoc

Więcej informacji można uzyskać po wciśnięciu klawisza F1 w programie LogiKal® lub na stronie https://help.orgadata.com/pl/.

Spowoduje to otwarcie okna pomocy online. Warunkiem niezbędnym jest aktywne połączenie komputera z Internetem.