Wersja 9.0

Strona startowa

Nowości na stronie startowej

PL-Newsletter9-001

Przy pomocy jednego kliknięcia, użytkownik ma dostęp do aktualizacji programowych oraz wszelkich działań w obrębie modułów programu LogiKal. Uruchamiając stronę startową LogiKal uzyskuje się dostęp do kalendarza imprez i aktualności. Teraz od razu można zapoznać się z najświeższymi terminami szkoleń, warsztatów i webinariów.

Zarządzanie obiektami

Archiwizowanie obiektów

Coraz większa ilość realizowanych obiektów wymaga zwiększenia przejrzystości w zakładce Zarządzanie obiektami i szybkiej dostępności obiektów aktualnie opracowywanych.

Już teraz istnieje możliwość archiwizowania obiektów. Archiwizowanych obiektów nie można edytować i nie są one wyświetlane w Zarządzeniu obiektami, pozostają one jednak w strukturze obiektów LogiKal, a w związku z tym również w koncepcjach archiwalnych. Oczywiście archiwizowane obiekty zawsze można przywrócić do aktywnego stanu, tak, aby były wyświetlane w Zarządzeniu obiektami.

Tak to działa:

Aby użyć tej funkcji należy najechać myszką na ikonę obiektu i naciskając prawy przycisk myszy wybrać opcję “Archiwizuj obiekt”. Poddany archiwizacji obiekt znika z listy.

PL-Newsletter9-002

Chcąc, aby zarchiwizowane obiekty znowu pojawiły się na liście, należy najechać myszką na puste pole listy obiektów i naciskając prawy przycisk myszy wybrać opcję „Wyświetlaj archiwizowany obiekt”. Zarchiwizowane obiekty pojawią się wówczas ponownie, oznaczone szarym kolorem.

PL-Newsletter9-003

W celu reaktywacji archiwizowanego obiektu, należy najechać myszką na nazwę obiektu (obiekty zarchiwizowane, ale widoczne, są koloru szarego) i naciskając prawy przycisk myszy wybrać opcję “Reaktywuj obiekt”.

PL-Newsletter9-004

Predefinicje systemowe

Podgląd elementów w predefinicjach systemowych

Wprowadzono istotne uproszczenia do ustawień opcji domyślnych serii.

Podczas wyboru ustawień wstępnych otrzymuje się wsparcie, podobne do tego, które pojawia się podczas wyboru poszczególnych artykułów do konkretnych pozycji obiektowych. Artykuły oraz ich parametry przedstawione zostały w sposób graficzny. Dodatkowo, otrzymuje się informacje dotyczące rodzaju i stanu danego artykułu (np. artykuł magazynowy lub artykuł znajdujący się w naprawie).

W przypadku, gdyby dany artykuł został oznaczony przez producenta jako artykuł znajdujący się w naprawie lub niedostępny w magazynie, za numerem atykułu pojawi się żółty trójkąt ostrzegawczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. problemu z artykułem, należy najechać kursorem myszki na żółty trójkat ostrzegawczy.

Dzięki tej funkcji ma się pewność, że podczas ustawiania opcji domyślnych wybrane zostały właściwe artykuły.

Tak to działa:

Aby wejść w opcje domyślne serii, należy wybrać, kliknięciem myszy w pasku menu zakładki „Obiekt”, następującą opcję: „Obiekt” -> „Predefinicje obiektu” –> „Predefinicje systemowe”. Po wybraniu konkretnego systemu okiennego i dwukrotnym kliknięciu na jego nazwę wyświetli się okno edycji. To tutaj wybiera się swoje artykuły domyślne.

PL-Newsletter9-005

Przejęcie tych samych opcji domyślnych serii w przypadku zmiany serii

Wraz z najnowszym uaktualnieniem udostępniona została nowa i bardzo pomocna funkcja, która pozwala na jeszcze szybsze reagowanie na zmiany w zleceniu, których zażyczy sobie Klient.

Chcąc zaoferować daną pozycję w innej serii, niż pierwotna, można teraz skorzystać ze znanej funkcji „Zmień system”. Wszelkie parametry geometryczne oraz inne cechy elementu zostają przejęte, zaś sam element pojawi się w nowej serii.

Nowością jest to, że opcji domyślnych serii można użyć w odniesieniu do zmiany konstrukcyjnej, w taki sposób, że na podstawie tych opcji domyślnych element utworzy się niemalże w sposób automatyczny. W przypadku obiektów zwierających dużą ilość podobnych pozycji można zaoszczędzić znaczna ilość czasu.

Tak to działa:

Kliknij prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i wybierz z menu kontekstowego następujące opcje „Edytuj” -> „Zmień system”.

PL-Newsletter9-006

Wybierz nową serię i aktywuj opcję “Zastosuj predefinicje serii”.

PL-Newsletter9-007

Wprowadzanie danych CE do domyślnych opcji obiektowych

Dosyć powszechną jest sytuacja, kiedy specyfikacja zamówienia zawiera szczegółowe wymogi, które muszą zostać spełnione przez projektowaną pozycję. Dane tego typu można wprowadzić do domyślnych opcji obiektowych w Predefinicjach obiektu, w obszarze „Danych CE”.

Wykaz danych CE ukaże się natychmiast w przejrzystej formie, jako zestawienie danych okien, drzwi i elementów elewacji wraz z wymogami w zakresie zamówienia. W ten sposób LogiKal umożliwia szybkie i bezpośrednie porównywanie i dopasowywanie danych do wymogów.

Tak to działa:

W przypadku tworzenia nowego obiektu automatycznie uzyskujesz dostęp do wprowadzania danych CE.

W przypadku obiektów już istniejących uzyskujesz dostęp do okna programu danych CE w centrum projektowym „Obiekt” przy pomocy menu „Obiekt” -> „Predefinicje obiektu” -> “Dane CE”.

Tutaj można wprowadzać dane CE. Po lewej stronie można wybrać odpowiednią zakładkę: “Okna”, “Drzwi” i “Elewacje”.

PL-Newsletter9-008

Wprowadzone w ten sposób dane wyświetlane są później podczas edycji danych CE dla poszczególnych pozycji. Aby wyedytować Dane CE wybranej pozycji należy kliknąć na nią PPM, wybrać „Edytuj” -> „Dane CE”. Ustawione wcześniej dane domyślne obiektu zobaczymy po prawej stronie w kolumnie “Predefinicje obiektu”.

PL-Newsletter9-009

Wprowadzanie elementów

Równoległe korzystanie z kilku okienek programowych

Istnieje już możliwość jednoczesnego otwierania kilku okienek programowych, niezależnie od samego obiektu. Funkcja ta okazuje się być najbardziej praktyczna, jeżeli np. korzysta się z dwóch monitorów w systemie dualnym.

Na pierwszym monitorze można, przykładowo, wyświetlić okienko wprowadzania elementów i skopiować rysunek; a na drugim monitorze otworzyć program CAD i wkleić dany rysunek.

PL-Newsletter9-012

Można jednocześnie otwierać więcej pozycji i kopiować przy pomocy prawego klawisza myszy rozmaite dane np. wkładki, artykuły dodatkowe, wypełnienia i okucia itp.

PL-Newsletter9-011

Tak to działa:

W celu skorzystania z tej funkcji należy wybrać w centrum projektowym „Obiekt” klikając na „Ustawienia“ -> „Tworzenie pozycji“ -> „Konstruowanie“ oraz aktywować funkcję “Otwórz wprowadzanie elementów we własnym oknie”.

PL-Newsletter9-010

Cofnij i przywróć: tekst informacyjny

Drobna, ale bardzo przydatna funkcja pozwala na ogląd ostatnio wprowadzonych zmian w konstrukcji. W codziennej pracy, w razie odwrócenia uwagi od zadań obiektu, można od razu dowiedzieć się, czy dana zmiana została już wprowadzona, czy też nie.

Tak to działa:
Najechanie myszą na obszar na ekranie „Cofnij“ pozwoli wyświetlić ostatnio wprowadzone zmiany.

Najechanie myszą na obszar na ekranie „Przywróć“ pokaże ostatnio wycofane zmiany i pozwoli na ich przywrócenie.

PL-Newsletter9-011

Różnorodność narożników całoszklanych + wartośći Psi

Elementy ze szklanymi narożnikami pod kątem 90° są dosyć powszechne. Aczkolwiek, nie należy do rzadkości, że wymagane jest zaprojektowanie narożników o innym koncie niż kąt prosty. W przypadku narożników całoszklanych, należy również ustalić wartości współczynnika przenikania ciepła. Dzięki najnowszym usprawnieniom w programie LogiKal można w szybki i niezawodny sposób projektować najróżniejsze narożniki całoszklane.

W przypadku narożników całoszklanych można skorzystać z kolejnych dwóch opcji w zakresie projektowania narożnika:

  1. „Symetryczne bez stepu”
  2. „Symetryczne ze stepem“

PL-Newsletter9-012

Tak to działa:

Podczas wprowadzania pozycji, w zakładce Siatka, aby skorzystać z funkcji tworzenia narożników, należy kliknąć na opcję „Narożniki całoszklane” znajdującą się po lewej stronie ekranu.

Należy wybrać odpowiedni słupek dla narożnika i kliknąć na przycisk „Załamanie” znajdujący się na dole po prawej stronie.

W kolejnym oknie kontekstowym „Całoszklenie”, w opcji “Wykonanie narożników całoszklanych” można wybrać opcje tworzenia narożników.

PL-Newsletter9-013

Informacje dodatkowe

Dla narożników całoszklanych można również określić również wartości współczynnika przenikalności cieplnej.

PL-Newsletter9-014

Kolor giętych profili w elementach wkładanych

Aby umożliwić jeszcze łatwiejsze i dowolne tworzenie elementów, można teraz również przyporządkować profilom giętym określone kolory. Dzięki temu, również w kwestii kolorystyki elementów specjalnych, można wyjść na przeciw życzeniom Klientów.

Tak to działa

W oknie programowym „Siatka“ stwórz łuk. W okienku programowym „Element” kliknij na „Dane wkładu“ i wybierz w polu „ Wprowadź/usuń łuk” odpowiedni kolor łuku.

PL-Newsletter9-015

 

PL-Newsletter9-016

Montaż w ścianie wraz z danymi do montażu

Już na etapie wprowadzania elementu można „wyposażyć” dany element w parametry dotyczące umieszczenia go w ścianie np. dotyczące montażu.

W tym celu można skorzystać z zapisanych uprzednio danych lub stworzyć je w szybki i prosty sposób. Można np. w sposób w pełni automatyczny, określić miejsce wykonania otworów montażowych dla elementów o różnej wielkości, poprzez wybór odpowiedniego rysunku w programie CAD. Dzięki tej funkcji, podczas procesu projektowania, można tworzyć kompletne elementy wraz z wszelkimi przyłączeniami, wyposażeniem dodatkowym i ich montażem, co pozwala na znaczną oszczędność czasu.

Tak to działa:

W zakładce Element, dla wybranego obiektu, należy wybrać opcję „Mocowanie do ściany”; w oknie kontekstowym, które się następnie pojawi wybiera się miejsca i sposób łączenia ze ścianą. Po wybraniu opcji „<Dowolne/CAD>” otworzy się program CAD, gdzie można znaleźć dwie nowe ikony: “Dodaj opracowanie” oraz “Zaimportuj opracowanie”. Poprzez te dwie opcje można wybrać lub stworzyć własny odpowiedni sposób obróbki i dodać go do powierzchni roboczej łączenia ze ścianą.

PL-Newsletter9-017

PL-Newsletter9-018

Rzeczywista grubość szklenia w przypadku szyb klejonych

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu montażu nieodzowne jest dobranie odpowiednich listew oraz uszczelnień. W przypadku zamówienia szyb klejonych należy uwzględnić grubość folii. Jest to kluczowe dla poprawnego określenia grubości szklenia, dlatego też stworzyliśmy taką możliwość na poziomie wprowadzania danych.

Tak to działa:

W momencie wprowadzania parametrów szyby można znaleźć opcję: „Grubość szkła“, przy wyborze której, uwzględniono zarówno grubość nominalną, jak i grubość całkowitą wraz z folią.

PL-Newsletter9-019

Ulubione szklenie

Aby umożliwić łatwiejszy i szybszy wybór szyb umożliwiliśmy wprowadzanie ulubionego oszklenia, w taki sam zautomatyzowany i intuicyjny sposób, jaki jest wykorzystywany przy wyborze innych artykułów.

Tak to działa:

W zakładce Szklenie należy wybrać preferowane szklenie, a następnie kliknąć na przycisk ekranowy “Dodaj do ulubionych”.

Wybrane wypełnienie od razu ukaże się na szczycie liście proponowanego szklenia, pośród innych ulubionych.

PL-Newsletter9-020

Statyka szkła w przypadku potrójnego szklenia

Wyliczenie statyki szkła jest niezbędne dla uzyskania pewności, co do warunków technicznych projektowanego elementu. Informacje dotyczące parametrów napięcia i wygięcia danego szkła dostępne są na wyciągnięcie ręki, teraz również w przypadku potrójnego oszklenia.

Tak to działa:

Po wstawieniu wybranego szklenia dla danej pozycji w zakładce Szklenie, należy kliknąć kliknij na oznaczony kolorem niebieskim i podkreślony tekst znajdujący się na dole, po prawej stronie w okienku informacji („Informacja”). Wówczas wyświetlone zostanie okno zawierające opracowane dane.

PL-Newsletter9-021

Wydłużenie powierzchni szkła

Często, a w szczególności w przypadku dużych powierzchni szklanych, należy doliczyć do ceny szkła jego wydłużenie, które dotyczy nadwyżki w długości szyby.

Dlatego też określanie szkła rozszerzono o opcję wydłużenia powierzchni, w której można uwzględnić procentowe wydłużenie powierzchni, które mogło zostać doliczone przez dostawcę szkła.

Niniejsza możliwość dostępna jest dla wszystkich typów wypełnień.

Tak to działa

W centrum projektowym Obiekt, w górnym menu, w zakładce „Obiekt“ / “Projekt” należy wybrać opcję ”Artykuły obiektu” -> „Szkło obiektowe”.

Następnie w oknie kontekstowym wybierz zakładkę „Kalkulacja“, w grupie opcji “Dodatkowe” znajdź okienko do wprowadzenia następujących danych: “Procent (Nadwyżka długości)”. Należy również podać minimalną długość szkła, od której dany procent będzie naliczany.

PL-Newsletter9-022

Ramki dystansowe

Wprowadziliśmy najpopularniejsze ramki dystansowe rozmaitych producentów tak, aby przy wyborze odpowiedniej ramki dystansowej uwzględnić również wartości Psi. Dzięki tej funkcji można osiągnąć znacznie lepsze wartości w przypadku określonych elementów. Algorytmy wyliczania wartości Psi, zapisane w programie LogiKal dla danych ramek dystansowych pomiędzy szybami zespolonymi, spełniają normy. Obliczenie wartości Psi odbywa się w sposób automatyczny w oparciu o daną konstrukcję (okno/drzwi lub elewacja), grubości (pojedyncze grubości szyb wewnątrz/w środku/ na zewnątrz) i budowy szkła.

Tak to działa

W ekranie edycji pozycji, z menu plików, należy wybrać zakładkę „Obiekt” -> „Szkło obiektowe”.

Następnie, w oknie kontekstowym „Szkło obiektowe”, w zakładce „Ogólne“, w opcji „Typ przestrzeni” należy wybrać odpowiedni artykuł. W podglądzie, do dyspozycji użytkownika, znajdują się szczegóły dotyczące wybranego artykułu.

PL-Newsletter9-023

Konfiguratory

Poza wypełnieniami drzwi producenta Rodenberg, które można wybrać i skonfigurować w programie LogiKal, można wygenerować swoje własne wypełnienia od producentów Esco i Obuk. Przy pomocy tych konfiguratorów w programie LogiKal, można nie tylko opracowywać elementy drzwi wraz z tworzeniem wypełnień, ale także oferować je i projektować. Wypełnienia zamawia się wówczas bezpośrednio u danego producenta. Koncepcja kolorystyczna drzwi, cechy techniczne wypełnienia (zamocowane, pokrywające skrzydło z jednej lub z dwóch stron) i wszelkie późniejsze zmiany wymiarów zostają w ten sposób uwzględnione w pełni i we właściwy sposób w danej konfiguracji. Oferta zawiera wówczas drzwi wraz z realistycznym wizerunkiem wypełnienia.

Konfigurator wypełnień producenta Esco

Konfigurator wypełnień producenta Esco jest od teraz integralną częścią wprowadzania oszklenia (Glaseingabe) w programie LogiKal.

Dzięki tej nowej funkcji użytkownik ma bezpośredni i szybki dostęp do wszelkich danych technicznych i handlowych producenta wypełnień drzwi.

W oknie służącym do wprowadzania szklenia – „Szklenie”, w opcji „Wypełnienie“, użytkownik ma możliwość dokonania wyboru producenta, aby zostać przekierowanym i uzyskać dostęp online do konfiguratora wypełnień producenta. W konfiguratorze użytkownik będzie poruszać się w interfejsie Esco i projektować produkt zgodny z życzeniem Klienta.

Tak to działa:

Należy wybrać pole drzwi na rysunku pozycyjnym i kliknąć w opcję „Wypełnienie“, a następnie wybrać „Wypełnienia producenta Esco”.

PL-Newsletter9-024

Otworzy się wówczas konfigurator wypełnień Esco.

PL-Newsletter9-025

Należy wybrać wypełnienie i jego parametry, a następnie kliknąć na przycisk ekranowy „Dalej“ w dole, po prawej stronie, aby w ten sposób otworzyć następne okno do wprowadzania danych.

PL-Newsletter9-026

Po skonfigurowaniu wypełnienia drzwi, należy przenieść wszystkie dane techniczne i handlowe z powrotem do programu LogiKal, gdzie zostaną one wprowadzone do danych elementu.

W celu skorzystania z konfiguratora Online, należy zwrócić się do serwisu obsługi klienta producenta Esco.

Konfigurator wypełnień producenta Obuk

Konfigurator wypełnień producenta Obuk jest od teraz integralną częścią wprowadzania szklenia (Szklenie) w programie LogiKal.

Dzięki tej nowej funkcji, użytkownik uzyskuje bezpośredni i szybki dostęp do wszelkich technicznych i handlowych danych producenta wypełnień drzwi.

W oknie służącym do wprowadzania szklenia (Szklenie), w opcji „Wypełnienie“ należy dokonać wyboru producenta, aby następnie zostać przekierowanym i uzyskać dostęp online do konfiguratora wypełnień producenta. W konfiguratorze użytkownik będzie poruszać się w interfejsie Obuk i projektować produkt zgodny z życzeniem Klienta.

Tak to działa

Należy wybrać pole drzwi na rysunku pozycyjnym i kliknąć w opcję „Wypełnienie“, a następnie wybrać „Wypełnienia producenta Obuk”.

PL-Newsletter9-027

Otworzy się wówczas konfigurator wypełnień Obuk.

PL-Newsletter9-028

Należy wybrać wypełnienie i jego parametry, a następnie kliknąć na ikonę „Zapisz“ , aby wrócić do programu LogiKal.

PL-Newsletter9-029

Po skonfigurowaniu wypełnienia drzwi, należy przenieść wszystkie dane techniczne i handlowe z powrotem do programu LogiKal, gdzie zostaną one wprowadzone do danych elementu.

W celu skorzystania z konfiguratora Online, należy zwrócić się do serwisu obsługi klienta producenta Obuk.

Żaluzje fasadowe producenta Warema

W programie LogiKal można również dokonać wyboru w zakresie żaluzji zewnętrznych firmy Warema, bezpośrednio u producenta.

Tak to działa:

Należy kliknąć w okienko programowym „Element” na produkt „Żaluzje fasadowe”.

Wybierz odpowiednie pole na rysunku pozycyjnym i kliknij na przycisk ekranowy „Importuj”.

PL-Newsletter9-030

Otworzy się wówczas konfigurator Warema. W tym miejscu można wprowadzić parametry żaluzji fasadowych.

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć, w lewym dolnym rogu, na przycisk „OK“, aby zamknąć okno.

PL-Newsletter9-031

Żaluzje fasadowe ukażą się teraz w podglądzie zewnętrznym programu LogiKal.

PL-Newsletter9-032

Flachglas Markenkreis

Wybór wszelkiego rodzaju szkleń funkcyjnych steje się coraz bogatszy. Dlatego też, logicznym wydaje się umożliwienie przyporządkowania danych technicznych szkła od producentabezpośrednio do paneli. Dzięki temu można zachować ciągłość w pracy i wyeliminować czasochłonne wysyłanie zapytań ofertowych do dostawców.

Tak to działa

Należy kliknąć w centrum projektowym na menu plików “Obiekt” i wybrać z zakładki „Artykuły obiektu” opcję „Szkło obiektowe”. W dolnym obszarze znajduje się przycisk ekranowy z napisem „Importuj z”. Tutaj wybierzesz opcję “Flachglas”.

PL-Newsletter9-033

W ten sposób można uzyskać automatyczny dostęp do interfejsu producenta Flachglas Markenkreis, gdzie można zapoznac się ze szczegółami dotyczacymi rozmaitych oszkleń i zaimportowac je do programu LogiKal.

PL-Newsletter9-034

Przekrój konstrukcji

Sposób tworzenia Przekrojów konstrukcji został opracowany na nowo. Program LogiKal został zmieniony pod względem łatwości obsługi, a ponadto zapamiętuje on wszelkie zmiany, które są wprowadzane również w innych częściach programu, jak np. wydruk. W tym miejscu pokazujemy, jakie nowości ułatwią codzienną pracę projektową.

Zapis rysunków przekrojowych

Dużą zaletą tej aktualizacji jest to, że zarówno początek i koniec linii przekroju, jak również pozycja wszystkich elementów rysunku zapisane zostaną automatycznie w masce plotera i dostępne będą każdorazowo przy każdym następnym wywołaniu konstrukcji przekroju.

PL-Newsletter9-035

Automatyczne przedstawienie przekroju konstrukcji

Proces tworzenie przekroju w Przekroju konstrukcji został jeszcze bardziej przyspieszony. Ustawienia dotyczące przekroju poprzecznego i podłużnego pochodzące z wprowadzenia elementów służą, jako podstawa do automatycznie tworzonych przekrojów w przypadku wywołania konstrukcji przekroju.

PL-Newsletter9-036

Późniejsza zmiana przekroju

Linie przekroju oraz rysunki przekrojowe można edytować również w późniejszym okresie. Użytkownik ma wpływ na pozycję i kierunek linii przekroju. Po przyporządkowaniu do danego elementu innych elementów boczne, można w łatwy sposób wydłużyć istniejący przekrój tak, aby uwzględnić dodane elementy w przekroju, bez konieczności tworzenia rysunku na nowo. Użytkownik ma bezpośredni wpływ na dokładne przedstawienie elementów w przekroju.

Tak to działa:

W pasku narzędzi okna „Przekrój konstrukcji” należy wybrać funkcję ” Edytuj przekroje”.

Na rysunku pozycyjnym ukażą się teraz punkty służące do „chwycenia” linii, dla każdej linii przekroju, widniejące, jako małe szare kwadraciki.

PL-Newsletter9-037

Przy pomocy tych punktów, naciskając w sposób ciągły LPM, można skracać, wydłużać oraz zmieniać pozycję całej linii przekroju. Rysunki przekroju dopasowane zostaną wówczas automatycznie.

Przedstawienie przekroju w widoku wewnętrznym i zewnętrznym

Do tej pory konieczne było stworzenie dwóch rysunki w celu przedstawienia przekroju w widoku wewnętrznym i zewnętrznym. Teraz istnieje możliwość przedstawienia obydwu widoków na jednym obrazie, dzięki czemu można jeszcze dokładniej opisać ich konstrukcję.

PL-Newsletter9-038

Tak to działa:

Obydwa rysunki pojawią się na przekrojach konstrukcyjnych po kliknięciu w centrum projektowym Obiekt, w menu plików, na „Ustawienia“ – > „Przekrój konstrukcji“ i aktywowaniu przycisku “Widok wewn. / zewn.”, na dole po lewej stronie w kolumnie „Wydruk”.

PL-Newsletter9-039

Dowolny układ rysunków na wydruku

Dokonano kolejnych ulepszeń w obrębie tworzenia wydruków. Każdy pojedynczy element rysunku można umieszczać na wydruku dowolnie lub w zależności od innych elementów. Poza tym, każdy element rysunku można przedstawić w dowolnej skali, powiększając go i pomniejszając wedle uznania. Dzięki temu można wyeliminować dodatkowe tworzenie rysunków i ręczne dopasowywanie planów w programie CAD.

Tak to działa:

Po zaznaczeniu jednego lub (przy pomocy przycisku CTRL) wielu elementów rysunku można przesunąć je przy pomocy myszy w odpowiednie miejsce na planie. Użytkownik ma do dyspozycji wiele narzędzi służących dokładnemu pozycjonowaniu elementu.

PL-Newsletter9-040

Można ustawić kierunek przesuwu na „Rysowanie pod kątem prostym“, w taki sposób, że elementy rysunku przesuwane mogą być na planie wyłącznie poziomo i pionowo, a w związku z tym możliwe jest zachowanie ich pierwotnego układu względem siebie. W tym celu należy kliknąć na odpowiednią ikonę w lewym górnym rogu.

Poza tym można również wyświetlić samodzielnie stworzoną siatkę, która pozwoli na elastyczne, lecz mimo to uporządkowane ułożenie elementów.

PL-Newsletter9-041

W równie łatwy sposób można przedstawić elementy rysunku w innej, niezależnej skali. W tym celu należy zaznaczyć wybrany element i wprowadzić pożądaną wartość powiększenia/pomniejszego ustawienia w oknie „Ustaw skalę dla wybranego elementu”.

PL-Newsletter9-042

Wydruki

Nowy wydruk rysunków przekrojowych

Dzięki nowej aktualizacji można zaoszczędzić jeszcze więcej czasu na drukowaniu rysunków przekrojowych.

Rysunki przekrojowe dla całego obiektu lub jego dowolnych jego części zapisane są w zestawieniu. Aby je wydrukować, wystarczy je jednorazowo wywołać.

W tym celu należy skorzystać z wydruku „Rysunki przekrojowe”, który można znaleźć w sekcji „Produkcja”.

Statyka

Wybór serii w obrębie modułu statyki

W przypadku wyboru serii w obrębie modułu statyki udostępniliśmy nowe możliwości filtrowania i funkcje szukania, które ułatwiają wybór pożądanych profili..

Tak to działa:

Z pasku menu: „Programy“,a nastepnie kolejno: „Obliczenia statyczne“ -> „Statyka belki“. W dolnym, lewym rogu okna kontekstowego znajduje się funkcja: „Wybrana sekcja”.

W górnym obszarze kolejnego okna znajdują się listy profili poszerzone o nowe funkcje sortowania i filtrowania, przy pomocy, których w prosty i szybki sposób można określić producenta i serię.

Następnie, należy wybrać pożądany artykuł, wyszukując go poprzez: wyszukiwania pełnej nazwy, wprowadzenie numeru lub przy pomocy obrazów w oknie podglądu. Dwa przyciski ekranowe po prawej stronie, powyżej listy wyboru artykułu, pozwalają na przełączanie widoków zestawienia artykułów z postaci listy do kafelek i na odwrót.

Kalkulacja

Artykuły w ilościach ujemnych

W celu szybkiego dopasowania kalkulowanych wymiarów konstrukcji można teraz wprowadzać artykuły dodatkowe istniejące w ilościach ujemnych. W taki sposób można na przykład w bardzo prosty sposób wymieniać poszczególne artykuły. W tym celu należy wprowadzić kalkulowany artykuł, jako artykuł dodatkowy i nadać mu ilość -1. W taki sposób artykuł danego elementu zostanie przedstawiony, jako artykuł neutralny, umożliwiając aktywację artykułu zastępczego w ilości 1. Należy pamiętać, że w przypadku tej operacji lista zmienia się jedynie pod względem ilości, nie zaś wymiana artykułu technicznego, czyli co za tym idzie, obróbka maszynowa w obrębie samego elementu.

Wprowadzenie negatywnych danych liczbowych sprawdzane jest pod względem logicznym. Program LogiKal eliminuje wyniki negatywne, czyli ilość artykułu mniejszą od zera. Maksymalnie można zastosować tylko taką ilość artykułów, jaką program LogiKal wyliczył w sposób automatyczny.

CAD

Paski narzędzi w programie CAD

Moduł programu CAD również został zmodernizowany. Teraz można dopasować go w optymalny sposób do konkretnego sposobu pracy.

Każdej funkcji została przyporządkowana inna, właściwa tylko jej ikona. Ikony oraz funkcje można dowolnie zestawiać oraz umieszczać w pasku narzędzi, tak aby uporządkować je zgodnie z preferencjami użytkownika.

Tak to działa:

W menu plików programu CAD („Programy” -> „CAD”), należy kliknąć na „Ustawienia“ -> „Ustawienia użytkownika” -> “Paski narzędzi”.

W celu stworzenia paska narzędzi, należy kliknąć na przycisk ekranowy “Dodaj”.

PL-Newsletter9-046

Po nazwaniu paska narzędzi i wybraniu funkcji, które chce się do niego przypisać z lewej strony, należy kliknąć na “Zapisz”, a następnie kliknąć “OK”, w celu zapisu ustawień. Gotowy, indywidualny pasek narzędzi pojawi się teraz w programie CAD. Pasek narzędzi można dowolnie przesuwać po ekranie.

Administracja użytkownika

Uproszczona administracja uprawnień i profili użytkowników

W administracji użytkownika można teraz tworzyć i zapisywać profile dla każdego użytkownika. Wszelkie zmiany w obrębie profili użytkowników, takie jak na przykład zmiana uprawnień oraz danych dostępowych, zapisywane są w prosty i automatyczny sposób dla wszystkich użytkowników, dla których zostały utworzone profile.

Tak to działa:

Należy kliknąć w centrum projektowym Obiekt, w menu plików, na „Ustawienia” -> „Użytkownik”.

PL-Newsletter9-047

W obszarze ”Profile użytkownika”, należy kliknąć na przycisk ekranowy “Dodaj”, a następnie określić nazwę nowego profilu użytkownika oraz przypisane mu uprawnienia.

PL-Newsletter9-048

Użytkownik do tego uprawniony może stworzyć profil dla nowego użytkownika oraz edytować już istniejące profile.

Podczas tworzenia nowego profilu, klikając na przycisk ekranowy “Dodaj”, znajdujący się pod listą „Użytkownik”, w rubryce „Profil“ można wybrać jeden ze stworzonych wcześniej profili użytkownika.

PL-Newsletter9-049

CNC

Obróbki obiektowe

Poszczególne obróbki i grupy obróbek CNC, które zostały użyte dla danego obiektu, można teraz zapisać tylko w odniesieniu do wybranego obiektu. W taki sposób zostają do niego przyporządkowane indywidualne rozwiązania maszynowe, zaś baza danych dla rozwiązań standardowych zachowuje swoją przejrzystość.

Tak to działa

W centrum projektowym Obiekt należy kliknąć na “Obiekt” -> “Baza obróbek obiektowych”.

Tutaj znajdują się funkcje znane z globalnej bazy danych CNC (Baza danych CNC), czyli “Obiekt-Obróbki CNC” oraz “Obiektowe grupy obróbek”.

PL-Newsletter9-050

PL-Newsletter9-051

Podczas Tworzenia pozycji, użytkownik może przyporządkować konkretne obróbki CNC do swoich pozycji, przy pomocy przycisku ekranowego “Import”.

PL-Newsletter9-052

Przejmowanie globalnych obróbek CNC (Baza Danych CNC -> Obróbki CNC) do Obiektowej Bazy danych CNC (Baza obróbek obiektowych).

Opracowania, które są potrzebne do aktualnego obiektu, a są już dostępne w rozwiązaniach standardowych lub zostały zapisane w innym obiekcie, można bezpośrednio importować do nowego obiektu. Ułatwia to w istotny sposób pracę z obróbkami CNC.

Tak to działa:

Po kliknięciu, w menu Obiekt, na „Baza danych CNC“ -> „Obróbki CNC“ i wybraniu odpowiedniej serii, w dolnym obszarze okna programowego, użytkownik może znaleźć przycisk ekranowy “In Projekt-BAZ-Datenbank übernehmen” (pol. Importuj do bazy danych BAZ). Po kliknięciu na ten przycisk, program przejmie wybrane obróbki do bazy obróbek CNC przypisanej do konkretnego obiektu.

PL-Newsletter9-053

W taki sposób można przejmować całe grupy obróbek z Bazy danych CNC. W tym celu należy kliknąć w zakładce Obiekt, na menu plików „Baza danych CNC” -> „Grupy”; wybrać serię, a w następnym okienku zaznaczyć grupy, które chce się zaimportować i kliknąć na przycisk ekranowy “Importuj do obiektowej bazy danych CNC”.

PL-Newsletter9-054