Wersja 11.2

Wprowadzanie elementu

Asystent okuć okiennych

Do wyboru zestawu okuć okna służy asystent LogiKal. Prowadzi on krok po kroku przez proces wprowadzania okuć. Wszystkie komponenty są kolejno podpowiadane w porządku logicznym i brana jest pod uwagę pozycja montażowa.

Raport

Widok raportu z nowymi funkcjami

Widok raportu został całkowicie przeprojektowany i oferuje teraz szereg nowych funkcji.

Spis treści i podgląd strony

Podgląd strony jest wyświetlany po lewej stronie. Dla wszystkich raportów możemy przełączać się pomiędzy widokiem strony a katalogiem zawartości. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk “Directory” u dołu ekranu. Artykuły w spisie treści są połączone. Kliknięcie artykułu przeniesie nas bezpośrednio do tej lokalizacji w dokumencie.

Zachowaj raport jako PDF

Nowe formaty zapisywania raportów to PDF i XPS. Pliki mogą być przechowywane w folderze projektu
i dostępne w “Dokumentach” w zarządzaniu projektami.

Wyślij raport jako email

Raporty można wysyłać pocztą e-mail. Najpierw wprowadzamy nazwę pliku, a następnie wprowadzamy adres e-mail odbiorcy. Klikamy przycisk “Wyślij e-mail”. Nasz domyślny program pocztowy otworzy się, aby wysłać raport.

Powiększenie

Aby powiększyć określony obszar strony, należy przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć ramkę nad obszarem, który chcemy powiększyć.
Współczynnik powiększenia można dostosować za pomocą narzędzi w obszarze “Widok” na pasku narzędzi.

Szukaj

Nowa funkcja wyszukiwania w górnej części okna programu znacznie ułatwia szukiwanie fraz, numerów artykułów, oznaczeń itp.

Otwórz raport w nowym oknie

Począwszy od wersji 11.2 możemy kontynuować pracę w programie podczas generowania raportów. Raport jest generowany w osobnym oknie i nie wpływa na działanie innych funkcji programu.
Przechodzimy do centrum projektu i klikamy w menu Plik “Ustawienia -> Dalsze ustawienia -> Opcje wydruku”.
Aktywujemy opcję “Wyświetlaj raporty w osobnym oknie”.

Kalkulacje

Kalkulacja podczas wprowadzania elementu

Nowa funkcja kalkulacji w czasie rzeczywistym została zintegrowana dla pozycji okien i drzwi. Cena jest generowana automatycznie w tle i wyświetlana w lewym górnym rogu.
Jeśli wprowadzamy jakieś zmiany w obiekcie, zostaną one natychmiast odzwierciedlone w kalkulacji.

W oknie “Dane kalkulacji” znajdziemy nowy obszar w prawym górnym rogu oznaczony “Kalkulacja podczas wprowadzania elementów”.

Ustawienia kalkulacji w czasie rzeczywistym mogą być zależne od projektu lub globalnie.
Aby dokonać kalkulacji zależnej od obiektu, klikamy “Obiekt -> Dane kalkulacji”.
Globalne zmiany szacunków można wprowadzić we “Własna baza danych -> Dane kalkulacji -> Dane”.

Ważne zmiany:
• Funkcja “Kalkulacja na pozycję” została usunięta z nagłówka projektu, ponieważ standardowe kalkulacje są wykonywane równolegle.
• Jeśli kalkulacja została już wygenerowana dla projektu, ustalona opłata za cięcie dla standardowej kalkulacji zostanie również zastosowana do dynamicznego oszacowania podczas wprowadzania elementu. Jeśli kalkulacja nie została obliczona i nie wprowadzono procentu odpadu cięcia dla standardowej kalkulacji, do dynamicznego oszacowania podczas wprowadzania elementu zostanie użyta wartość 0%.
• Aby korzystać z tej funkcji, użytkownicy muszą mieć uprawnienie “Kalkulacja” w obszarze administrowania użytkownikami.

Nowe uprawnienia użytkowników: Edycja danych kalkulacji obiektów

Nowe uprawnienie użytkownika “Zmień ustawienia dla kalkulacji materiału” umożliwia użytkownikowi przeglądanie i modyfikowanie opcji określania materiału dla zestawu danych kalkulacji.
Może to być konieczne, gdy materiały są zamawiane inaczej niż pierwotne ustawienia kalkulacji (np. jeśli używany jest cennik hurtowy, artykuły do napełniania lub alternatywne).
Gdy użytkownik przydzieli uprawnienie “Kalkulacja”, użytkownik będzie miał dostęp do obu – danych kalkulacji i opcji określania materiału.
Uprawnienia można przypisywać w centrum projektu w menu “Ustawienia -> Użytkownik”.

Konfigurator online

Adeco drzwi panelowe

Konfigurator drzwi panelowych Adeco został zintegrowany z zakładką “Szklenie”.
Ta nowa funkcja posiada dane techniczne i handlowe paneli drzwiowych Adeco.

Ustawienia

Aby użyć konfiguratora, musimy poprosić o kod rejestracyjny (zwany “tokenem”) z Adeco.
Wprowadzamy token w LogiKal w następujący sposób:
Przechodzimy do centrum projektu i klikamy w menu “Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.
Przechodzimy do zakładki “Konfiguratory online”.

Wprowadzamy token dla “Adeco”.

Zastosowanie

Będąc w pozycji przechodzimy do zakładki “Szklenie” i wybieramy “Panele drzwiowe Adeco”.

Otworzy się nowe okno programu z interfejsem konfiguratora. Tutaj możemy “zbudować” swój “panel niestandardowy”, korzystając ze wszystkich danych technicznych i komercyjnych Adeco.

Aby poruszać się po konfiguratorze, klikamy “Weiter” w prawym górnym rogu.
Po wprowadzeniu wszystkich ustawień klikamy “Angebot erstellen und Daten ubertragen” w lewym dolnym rogu.

Panel drzwi jest dostępny ze wszystkimi danymi technicznymi i handlowymi w wypełnieniu.

Dokumenty generowane przez konfigurator Adeco można znaleźć w centrum projektu po prawej stronie w zakładce “Dokumenty”.

Konfigurator szkła Pilkington

W wersji 11.2 dostępny jest konfigurator szkła Pilkington.

Ustawienia

Aby korzystać z konfiguratora, musimy zarejestrować swój adres e-mail w Pilkington:
http://spectrum.pilkington.com
Wprowadzamy ten adres e-mail do LogiKal w następujący sposób:
Klikamy w centrum projektu w menu “Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.
Przechodzimy do zakładki “Konfiguratory online”.

Wprowadzamy adres e-mail w odpowiednim polu.

Zastosowanie

Przechodzimy do centrum projektu i klikamy w menu “Obiekt -> Artykuły obiektu -> Szkło obiektowe”.

W obszarze “Konfigurator online” wybieramy “Pilkington-Spectrum”. Konfigurator otworzy się w nowym oknie. Po lewej stronie możemy ustawić filtr dla właściwości szkła. Wyniki filtru są pokazane po prawej stronie. Aby użyć konkretnego szkła, klikamy artykuł po prawej stronie.

Poniższy ekran umożliwia modyfikację szyby.

Klikamy przycisk “Close” w prawym górnym rogu, aby przenieść szkło do szkieł obiektowych w LogiKal.

Zastosowanie przy wprowadzaniu elementu

Otwieramy zakłądkę “Szklenie”. W rubryce “Wypełnienie” wpis z Pilkington jest dostępny pod “Szkło obiektowe” i można go umieścić w pozycji.

Konfigurator skrzynki pocztowej Allebacker

Konfigurator skrzynek pocztowych Allebacker został zintegrowany ze szkleniem.

Ta nowa funkcja udostępnia wszystkie techniczne i komercyjne dane skrzynek pocztowych Allebacker.

Ustawienia

Do korzystania z tego konfiguratora potrzebny jest numer klienta i “ID osoby odpowiedzialnej” firmy Allebacker. Jeśli nie mamy jeszcze żadnych danych, możemy poprosić o nie Allebacker.
Wprowadzamy szczegóły dostępu do programu w następujący sposób:
Klikamy w centrum projektu w menu “Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.
Przejdź do zakładki “Konfiguratory online”.

Wprowadzamy dane dostępu w “Allebacker”.

Zastosowanie

Otwieramy okno szklenia w elemencie.
Klikamy rysunek pozycji w polu, w który chcemy zintegrować skrzynkę pocztową.
W sekcji “Szklenie” wybieramy “Skrzynka pocztowa Allleer”.

Zostanie otwarty konfigurator skrzynki pocztowej Allebacker.

Wykonujemy kolejne kroki, aby utworzyć skrzynkę pocztową.

Po zakończeniu konfiguracji skrzynki klikamy “Save project now”.

Klikamy symbol “X” w prawym górnym rogu, aby zamknąć konfigurator Allecker i wrócić do ekranu wstawiania elementu.

Skrzynka pocztowa ze wszystkimi danymi technicznymi i handlowymi jest teraz dostępna w szkleniu.

CNC

Dodatkowe wykrywanie kolizji podczas pracy z frezami tarczowymi

Począwszy od wersji 11.2, program może wyświetlać kolizje w CAD podczas pracy z frezami.

Własna baza danych

Pokaż/ukryj systemy podczas wprowadzania elementu

Systemy mogą być pokazane/ukryte podczas wprowadzania elementu.
Klikamy w centrum projektu w menu “Własna baza danych -> Wprowadzanie systemów -> Dane serii”.

Aby wyświetlić system podczas wprowadzania elementu, zaznacz pole obok nazwy systemu.
Aby ukryć system podczas wprowadzania elementu, odznacz pole obok nazwy systemu.

Punkty referencyjne

Możemy teraz tworzyć punkty odniesienia dla własnego artykułu / ekranów HUD. W ten sposób można edytować obróbkę do artykułów.
Kliknij “Własna baza danych -> Dane handlowe”.
Wybierz artykuł i kliknij kartę “Punkty referencyjne”.
Więcej informacji na temat punktów referencyjnych można znaleźć na naszej stronie:
https://help.orgadata.com/pl/docs/podrecznik/cnc/punkty-referencyjne-profili/

Kontrola zewnętrzna

W przypadku elementów przeciwpożarowych i drzwi antypanicznych zawsze wymagana jest kontrola zewnętrzna. W związku z tym do ustawień globalnych dodano nową sekcję.
Przechodzimy do centrum projektu i klikamy w menu ” Własna baza danych -> Globalne preferencje -> Dane CE”.
Otworzy się następujące okno programu:

Klikamy kartę “Kontrola zewnętrzna”. Po prawej wybieramy “Instytut badawczy”. Powiązany identyfikator jest automatycznie wprowadzany z systemu.
Po prawej stronie możemy wpisać numer certyfikatu.
Dane te są podane w deklaracji zgodności i na etykiecie CE.