Wersja 10.0

Zarządzanie obiektami

Historia obiektów

Dzięki nowej, przejrzystej historii obiektów można jeszcze szybciej przejść do ostatnio edytowanych obiektów.

Zastosowanie

Po wejściu do „zarządzania obiektami” w lewym górnym rogu znajduje się lista obiektów ostatnio edytowanych przez użytkownika. Wystarczy tylko kliknąć na wybrany, aby otworzył się natychmiast.

Newsletter-10 - PL - Projekthistorie

Obiekt

Zmiana właściwości pozycji bezpośrednio w obiekcie

Od teraz zmiana właściwości pozycji może nastąpić bezpośrednio w obiekcie.

Zastosowanie

Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pozycję. Pojawi się krótkie menu, w którym należy przejść do „Edycji” → „Właściwości pozycji”.

Newsletter-10 - PL - Positionseigenschaften

Umożliwia to dowolne zmiany pozycji w dokładnie w taki sam sposób, jak po wejściu do pozycji.

Newsletter-10 - PL - Positionseigenschaften2

Otwarcie pozycji w sekcji „Element”

W najnowszej 10 wersji LogiKala udostępniono wiele nowych, bezpośrednich sposobów szybszej
i łatwiejszej finalizacji projektu. Na przykład otwarcie istniejącej już pozycji prowadzi bezpośrednio do „Elementu” z pominięciem „Siatki”.

Newsletter-10 - PL - PosInElementAbschliessen2

Zmiana ceny kalkulacji i opisu w obiekcie

Gdy jest potrzeba, aby zmienić automatycznie dodany opis w kalkulacji bądź jej wartość, można zrobić to bardzo szybko, ponieważ dodano możliwość zmian bezpośrednio poprzez obiekt.

Zastosowanie

Należy kliknąć „Ustawienia” → „Obiekt” → „Wyświetlanie” w menu zarządzania obiektami i aktywować opcję „Cena oferty”.

Newsletter-10 - PL - Angebotspreis

Dowolnie w pozycji lub obiekcie można obliczyć cenę oferty. Jej wartość pojawi się w kolumnie „Cena oferty” w obiekcie. Kliknięcie na nią spowoduje, że zostanie otwarte okno umożliwiające zmiany w ofercie.

Newsletter-10 - PL - Angebotspreis2

Konstruowanie pozycji

Wprowadzanie wymiarów poprzez podwójne kliknięcie

Wymiary pozycji mogą być od teraz edytowane na etapie „Elementu”. To zwalnia z konieczności przechodzenia do „Siatki”. Klikając dwa razy lewym klawiszem myszy można teraz łatwo zmienić połączenia, ramę, listwy przyszybowe, poprzeczki, skrzydła, szyny oraz wkłady.

Newsletter-10 - PL - DoppelklickMase

Kopiowanie konfiguracji profilu

Nowa funkcja kopiowania ustawień profili zwiększa bezpieczeństwo konstruowania pozycji fasadowych. Od teraz można skopiować konfigurację profili fasadowych oraz swobodnie edytować profile w niezawodny
i szybki sposób.

Zastosowanie

Aby skopiować konfigurację profili należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybrany profil. Pojawi się menu, z którego wybiera się „Kopiuj”, a następnie „Konfiguracja profili”.

Newsletter-10 - PL - Profilkonfigurationkopieren

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybrany profil umożliwi „wklejenie” do niego skopiowanej wcześniej konfiguracji profili. Wskazówka: w trybie pracy w kilku oknach konfiguracja profili zostanie wklejona do wszystkich pozycji w otwartych oknach.

W pionowym menu po lewej stronie znajduje się opcja „Kopiuj konfigurację profili”. Umożliwia ona przeniesienie konfiguracji do kilku słupów bądź rygli jednocześnie w trybie zaznaczania ich poprzez przytrzymanie Ctrl + klikanie prawym klawiszem myszy na wybrane profile.

Możliwe do skopiowania elementy konfiguracji:

  • Konfiguracja profili fasadowych
  • Wzmocnienia
  • Pakiety materiałów
  • Wzmocnienia
  • Podziały profili
  • Przedłużenia profili
  • Właściwości profili
  • Obróbki

Własności pozycji – rozwinięcie

Położyliśmy ogromny nacisk, aby umożliwić łatwe podejrzenie wszystkich właściwości pozycji. Dlatego też przenieśliśmy opcję wyboru sposobu uszczelnienia szkła, uszczelki centralnej oraz uszczelnienia obwodu konstrukcji z „Danych dodatkowych” na początek procesu konstruowania. Od teraz są one we właściwościach pozycji. W przypadku wyboru innego szklenia obiektowego, zmiany zostaną przeniesione automatycznie do wszystkich pozycji.

Zastosowanie

Na etapie „Elementu” należy kliknąć „Właściwości pozycji”.  W dolnej sekcji o nazwie „Następne” znajdują się dodatkowe ustawienia wyboru sposobu uszczelnienia szkła, uszczelki centralnej oraz uszczelnienia obwodu konstrukcji.

Newsletter-10 - PL - PosEigenschaftenErweitert

Kończenie pozycji na etapie „Elementu”

Dlaczego by nie pozwolić na automatyczne zakończenie pozycji? Gdy tylko wprowadzone są wszystkie wymagane parametry konstrukcji, pojawia się możliwość zakończenia jej w sekcji „Element”.

Newsletter-10 - PL - PosInElementAbschliessen2

Podgląd ostatnich zmian w opcji cofnij/przywróć

Kolejną bardzo użyteczną funkcją jest opcja podglądu ostatnich zmian poczynionych w procesie konstruowania. Po kliknięciu na „cofnij” lub „ przywróć” pojawi się lista kolejnych, możliwych do cofnięcia bądź przywrócenia kroków.

Zastosowanie

Ostatnie zmiany w opcji „cofnij”

Należy kliknąć na znak trójkąta w obszarze opcji „cofnij”. Lista możliwych do cofnięcia zmian zostanie rozwinięta. Kliknij na wybraną z nich, a program odpowiednio dostosuje pozycję.

Newsletter-10 - PL - UndoRedo

Ostatnie zmiany w opcji „przywróć”

Należy kliknąć na znak trójkąta w obszarze opcji „przywróć”. Lista możliwych do cofnięcia zmian zostanie rozwinięta. Kliknięcie na wybraną z nich spowoduje, że program odpowiednio dostosuje pozycję.

Wyświetlanie koloru na liście szkieł obiektowych

Kolory wypełnień obiektowych wyświetlane są w oddzielnej kolumnie, co przekłada się na przejrzysty i uporządkowany widok.

Zastosowanie

W obiekcie można przejść bezpośrednio do szkła:

„Obiekt” à „Artykuły obiektu” à „Szkło obiektowe”

W zakładce „ogólne” w sekcji po prawej stronie, można wybrać kolor wypełnienia z listy „kolorów domyślnych”. Po zapisaniu szkła, kolor będzie wyświetlany na liście wypełnień w sekcji po lewej stronie.

Newsletter-10 - PL - DarstellungsfarbenProjektglas

Łatwiejszy wybór wypełnień z predefinicji obiektu

W celu łatwiejszego i szybszego wyboru wypełnień zdefiniowanych w predefinicjach obiektu, wyboru tychże szkleń można dokonać w sekcji „Szklenie” pozycji. Na samym początku rozwijanej listy będą znajdowały się zdefiniowane wypełnienia.

Zastosowanie

Dodawanie do predefinicji obiektu wybranych wypełnień: „Obiekt” à „Predefinicje obiektu” à „Wypełnienia”. Od tej chwili będą się one znajdowały na samym początku rozwijanej listy wypełnień.

Newsletter-10 - PL - UebersichtProjektglaeser

Dodawanie i usuwanie szkleń do ulubionych za pomocą prawego klawisza myszy

Aby ułatwić i przyspieszyć dobór szklenia, umożliwiono dodawanie do ulubionych bezpośrednio w sekcji „Szklenie”.

Zastosowanie

Należy wybrać szklenie, a następnie kliknąć „Dodaj do ulubionych”.

Od tej chwili wybrane wypełnienie będzie znajdowało się na szczycie rozwijanej listy wyboru szklenia.  Zostanie to zastosowane w całym obiekcie.

Newsletter-10 - PL - Glasfavoriten

Klikając prawym klawiszem myszy na wypełnienie usuwa się je z listy.

Newsletter-10 - PL - Glasfavoriten2

Obiektowe mocowanie do ściany

Nowa wersja programu LogiKal daje możliwość tworzenia własnych mocowań do ściany, a także łatwego
i bezpiecznego dodawania oraz edycji obiektowych mocowań do ściany.

Zastosowanie

Należy kliknąć „Mocowania do ściany” na pozycji.

Newsletter-10 - PL - Projektwandanschluss

Kliknięcie „Nowy/Edytuj” w obiektowym połączeniu do ścian pozwala przejrzeć wszystkie dostępne dla projektu mocowania do ściany. W tym samym oknie można dodać nowe obiektowe mocowanie do ściany.

Newsletter-10 - PL - Projektwandanschluss002

Do edycji mocowania przechodzi się klikając prawym klawiszem myszy.

Newsletter-10 - PL - Projektwandanschluss003

Aby przejść do edycji rysunku mocowania do ściany, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na podgląd rysunku i wybrać „Edytuj rysunek”. Można też kliknąć w ikonkę edycji, aby osiągnąć ten sam rezultat.

Newsletter-10 - PL - Projektwandanschluss004

Rysunek zostanie otwarty w CAD, gdzie można go dowolnie edytować.

Newsletter-10 - PL - Projektwandanschluss005

Do obiektowych mocowań do ściany można wejść także według zaznaczonej poniżej na czerwono ścieżki bądź w menu obiektowym po prawej stronie wybrać „Obiektowe mocowanie do ścian”.

CAD

Połączenie wprowadzania elementów, CAD i kalkulacji.

Osadzanie elementów w CAD jest możliwe już na etapie planowania. Wszelkie zmiany w pozycji są aktualizowane do CAD na bieżąco i odwrotnie dla wszystkich składowych obiektu, włączając w to raporty. Dzieje się to także i wtedy, gdy dodatkowy moduł CAD został wykorzystany w obiekcie. Jest to dokładnie ta sama zasada, na której opiera się działanie systemów ERP, w których dane związane z gospodarką materiałową, planowaniem zasobów, kalkulacjami są zawsze aktualne, niezależnie od tego, w jakim programie zintegrowanym z ERP nastąpiły zmiany. Niezależnie od tego, czy zakres dotyczy danych handlowych w ERP, kalkulacji bądź rysunków systemów CAD, po odświeżeniu wszelkie informacje są aktualne.

Zastosowanie

W menu modułu CAD znajduje się nowa opcja „Pozycja”:

Newsletter-10 - PL - CAD1

Dzięki temu można stworzyć całkowicie nowy projekt oraz pozycję rozpoczynając bezpośrednio w CAD,
a także dodać pozycję i edytować ją.

Aby wstawić pozycję, należy wejść do modułu CAD, w menu kliknąć „Pozycja” à „Wprowadź pozycję”,
a następnie wybrać konkretną pozycję z listy.

Newsletter-10 - PL - CAD2

Aby wygenerować przekrój dla pozycji należy w menu wybrać „Pozycja” à „Ustaw linię przekroju”.

Newsletter-10 - PL - CAD3

Za pomocą kursora ustawia się linię przekroju. Położenie przekroju zadaje się klikając lewym klawiszem myszy w pożądanym miejscu.

Newsletter-10 - PL - CAD4

Menu wydruku: cofnij/przywróć

Generowanie wydruków rysunków konstrukcji stało się wygodniejsze dzięki nowym funkcjom w menu – „Cofnij” oraz „Przywróć”.

Zastosowanie

Do wydruków wchodzi się przez przekroje, bądź moduł CAD. Poniżej zaznaczono miejsce, w którym znajdują się opcje „Cofnij” oraz „Przywróć”.

Newsletter-10 - PL - Plotmaske1

Własna baza danych

Zintegrowane interfejsy dostawców

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z oczekiwaniami wielu użytkowników dodaliśmy możliwość wprowadzenie kolorów lakierowania w innych malarniach niż dostawców profili. W wersji 10 LogiKala można dodać dostępne u danego dostawcy kolory i użyć ich projektując konstrukcję oraz sporządzić kalkulację. Dzięki dokładności co do milimetra, kalkulacja kosztu malowania w różnych malarniach jest niezwykle precyzyjna.

Zastosowanie

W menu „Własna baza danych” à „Kolory” znajduje się interfejs kolorów specjalnych. Należy wprowadzić nazwę i dane malarni, grupę kolorów oraz odpowiednie kolory wraz z ich parametrami.

Newsletter-10 - PL - OberflaecheHersteller1

Dane wprowadzone w ten sposób będą możliwe do wyboru przy budowaniu konstrukcji, a także
w kalkulacji.

Newsletter-10 - PL - OberflaecheHersteller2

Aktywacja deaktywowanych artykułów

Zdarza się, że na stanie magazynowym wciąż znajdują się artykuły, które zostały wycofane z najnowszego cennika dostawcy. W wersji 10 LogiKala wprowadzono rozwiązanie, które ułatwia szybką reaktywację takich artykułów i wykorzystywania ich w procesie konstruowania bez ograniczeń. Na potrzeby kalkulacji ich ceny zostaną zaciągnięte z ostatniego obowiązującego cennika, w którym występowały.

Zastosowanie

Opcja znajduje się w menu „Własna baza danych” → „Reaktywacja nieaktywnych artykułów”

Newsletter-10 - PL - ArtikelReaktivieren1

Należy kliknąć na artykuł, który ma być aktywowany, a następnie zaznaczyć aktywuj i zapisać.

Newsletter-10 - PL - ArtikelReaktivieren2