Version 11.4

  1. Home
  2. Version 11.4
  3. Własna Baza Danych
  4. Import i eksport baz danych

Import i eksport baz danych

W zakładce “Serwis/Aktualizacje” znajduje się funkcja, za pomocą której można wyeksportować różne bazy danych.

Wybieramy opcję z menu “Kopia zapasowa danych”.

Z listy wybieramy bazy danych, które chcemy wyeksportować.

Klikając przycisk “Eksport”, zapiszemy bazę danych jako plik ODS.

Aby zaimportować ten plik na innym komputerze, klikamy “Serwis/Aktualizacje” i tym razem wybieramy opcję “Importuj dane systemowe”.

W oknie dialogowym pliku wybieramy nasz plik ODS.

Otworzy się okno importu:

Z listy wybieramy typy baz danych, które chcemy zaimportować, i klikamy przycisk “Import”.

Was this article helpful to you? Yes No