Version 11.4

  1. Home
  2. Version 11.4
  3. CAD
  4. Moduł CAD

Moduł CAD

Kombinacje klawiszy w CAD

DEL: usunięcie zaznaczonych elementów rysunku

SHIFT + DEL: wycięcie skopiowanych elementów rysunku

CTRL + DEL: markierte Zeichenelemente kopieren

SHIFT + DEL: wklejenie skopiowanych elementów

SHIFT + CTRL + S: zapisanie zaznaczonych elementów

CTRL + A: zaznaczenie wszystkich rysunków

CTRL + U: anulowanie wszystkich zaznaczeń

CTRL + C: kopiowanie zaznaczonych elementów rysunku

CTRL + V: wklejenie skopiowanych elementów rysunku

CTRL + X: wycięcie zaznaczonych elementów rysunku

CTRL + Z: cofnij (cofnięcie ostatniej zmiany)

CTRL + P: drukowanie

CTRL + M: zaznaczenie/odznaczenie elementu rysunku, w pobliżu którego znajduje się kursor

CTRL + L:  punkt startowy np. dla ustalenia linii rysunku

CTRL + N: nowy rysunek

CTRL + O: wczytanie nowego rysunku

CTRL + S: zapisanie rysunku

Przytrzymanie rolki myszki: funkcja przesuwania rysunku

Komponenty interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika jest podzielony na kilka części.

Nazwy poszczególnych komponentów są zaprezentowane na rysunku poniżej.

Na kolejnych stronach poznasz szczegóły poszczególnych komponentów.

Pasek narzędzi

Przy użyciu różnych menu, menu kontekstowych i skrótów istnieje możliwość bezpośredniego przejścia do często używanych komend i ustawień.

Paski narzędzi zawiera przyciski, służące do uruchamiania  najróżniejszych funkcji. Jeślinajedzie się kursorem na dany przycisk, ukaże się etykieta z nazwą tego narzędzia.

Standardowy pasek narzędzi wyświetlany wyświetlany jest ponad obszarem rysowania. Tu znajdują się takie polecenia CAD jak Nowy, Otwórz i Zapisz, wymiarowanie, lustrzane odbicieitp

Przy pierwszym uruchomieniu Logikal CAD pokazuje wszystkie paski narzędzi. Mogą one, wedle uznania, być wyświetlane, bądź zostać ukryte.

Wyświetlanie/ukrywanie ikon

Poszczególne ikony mogą być wyświetlane lub ukrywane.

Klicken Sie hierfür auf den Pfeil, der sich rechts von der Werkzeugleiste befindet und aktivieren bzw. deaktivieren Sie das jeweilige Symbol.

Kliknij na strzałkę po prawej stronie paska narzędzi i zaznacz lub odznacz odpowiednią ikonę.

Przenoszenie pasków narzędzi

Wszystkie paski narzędzi mają możliwość ich przenoszenia. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy w miejscach wykropkowanych po lewej stronie paska narzędzi i przenieś je w żądane miejsce.

Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się na dolnej krawędzi i zawiera przydatne informacje o rysunku.

Tu sprawdzić można koordynaty kursora, ilość elementów składających się na rysunek, zmienić jego skalę, szybkość ruchu kursora itp.

Pasek menu

Pasek narzędzi znajduje się na górnej krawędzi okna i zawiera wszystkie funkcje i możliwości ustawień programu Logikal CAD.

Aby wyświetlić zawartość któregoś menu na pasku menu należy kliknąć na jego nazwie.

Jednoczesne wciśnięcie klawisza ALT i klawisza z literą przyporządkowaną konkretnej opcji w menu przyspieszy jej wybieranie. Dla przykładu wciśnięcie klawiszy ALT i D spowoduje otworzenia okna umożliwiającego wczytanie dowolnego rysunku CAD.

Menu kontekstowe

“Menu kontekstowe” umożliwiają szybki dostęp do aktualnie dostępnych czynności.

Odpowiednie menu wyświetla się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy,  w zależności od tego nad jakim obiektem w programie CAD znajduje się kursor.

Lista narzędzi

Dla wszystkich funkcji CAD, lista nar

PL-Tools-001

zędzi może być umieszczona w dowolnym miejscu.

W głównym menu w module CAD wybierz Ustawienia -> Predefinicje użytkownika -> Lista narzędzi

Aby utworzyć nowy pasek narzędzi należy kliknąć w przycisk „Wprowadź”. W polu „Nazwa” nadajemy mu własną nazwę, a następnie klikając w odpowiednie checkboxy z lewej strony okna, wybieramy potrzebne nam zintegrowane funkcje CAD.

Zapisujemy własne ustawienia i potwierdzamy przyciskiem „OK” aby zaakceptować nasze zmiany. Na pasku narzędzi pojawią się nasze indywidualne ustawienia nowego paska narzędzi dla CAD. Klikając prawym przyciskiem myszy możemy zdecydować, który pasek ma być wyświetlany, a który nie.

PL-Tools-002

Standardowe funkcje

icon001 Wklej przekrój z funkcji CAD
UNDO Cofnij
REDO Przywróć
icon002 Nowy dokument
OEFFNEN Wczytaj rysunek
icon003 Wczytaj rysunek do istniejącego pliku
icon004 Zapisz
icon005 Drukuj
icon006 Wytnij
icon007 Kopiuj
icon008 Wstaw
icon009 Zarządzaj elementami
icon010 Wstaw przekrój
PROFZULADEN Wstaw profil
NORMTEILE Generator części znormalizowanych
LAYER Administracja warstwami
RECHTWINKLIG Kąt prosty
icon011 Ustawienia
CADMOVE Kopiowanie i przenoszenie wybranego obiektu
KOORD Obracanie układu współrzędnych
OBJFANG Przeciągnij do obiektu
icon012 Importuj obróbkę
icon013 Dodaj obróbkę

Podstawowe funkcje rysowania

LINIE Linia
RECHTECK Prostokąt
VIELECK Wielokąt
BOGEN1 Łuk
BOGEN2 Łuk odcinkowy
BOGEN3 Łuk z 3 punktów
KREIS1 Koło
KREIS2 Koło z liniami środka
TEXT Linia tekstu
TEXTBEREICH Blok tekstu

Zaawansowane funkcje rysowania

PARALLEL2 Linie równoległe
PARALLEL1 Linie równoległe ze stałym dystansem
FOLIE Folia
BLECH Blacha
RECHTECKROHR Rura prostokątna
RUNDROHR Rura okrągła
WINKEL Kąt
PUTZ Tynk
NULLPUNKT Ustal punkt zerowy
LANGLOCH Otwór podłużny
EINFSETZEN Punkt wkładu
SENKRECHTZEICHNEN Tryb rysowania pionowy
WINKELHALB Tryb rysowania przecinający
LINIENUEBERSTAND Linie nakładające się
POLYGON Wielokąt
POLYLINIE Linie łamane
VERSIEGELUNG Uszczelnienie
HINTERFUELLUNG Wypełnienie
BESCHRIFTUNG Opis
SCHRAFFUR Dodaje wypośrodkowane linie
MARKUMRISSSCHRAFFUR Wstaw linie łamane oraz łukowe

Efekty

ELEMENTAUFLOESEN Konwersja wybranych elementów w linii
icon014 Przekształć wybrane linie w łuk
VEREINFACHEN Optymalizuj rysunek
SCHNEIDEN Ustaw punkt cięcia
ANLINIE Wydłuż linię do drugiej linii
ECKEN1 Zamknij kąty
ECKENABRUNDEN Zaokraglaj narożniki
HORZSPG Lustrzane odbicie w poziomie
VERTSPG Lustrzane odbicie w pionie
SPG1 Lustrzane odbicie dowolne
SPG2 Lustrzane odbicie względem linii
VEREINFACHEN Optymalizacja prostokątów
CADSCHNEIDENRECHTECK Wytnij prostokąt
ECKENVERBINDEN Zamknięcie kątów/rogów
ECKEFASENABRUNDEN Fazowanie narożników
LIENIENLAENGE Przedłuż linię
SKALPROPORTIONAL Skaluj proporcjonalne
SKALFREI Skaluj dowolne
MASSSTAB Zmień skalę
MASSSTAB Ustaw skalę
POLYGONERKENNEN Rozpoznaj wielokąt
POLYGONBEARBEITEN Edycja poligonu
POLYGONBOGENSEGMENTIEREN Rozcięcie łuku wielokąta
EIGENSCHAFTEKOPIEREN Kopiowanie
LAYERVERSCHIEBEN Kopiowanie do innej warstwy
LIENIENLAENGE Edytuj długość linii
MARKANLINIEVERLAENGERN Wydłuż zaznaczony element poprzez linię
MARKANLINIESTUTZEN Przytnij zaznaczone elementy do linii
LINKS90 Obróc w lewo o 90 stopni
RECHTS90 Obróć w prawo o 90 stopni
DREHEN Obróć
DREHENMEHR Obróć wielokrotnie
CADVERSCHIEBEN Przenieś
CADVERSCHIEBENMEHR Przenieś wielokrotnie
STRECKEN Rozciągnij elementy

Wymiary

MASS1 Wymiaruj poziomo
MASS2 Wymiaruj pionowo
MASS3 Wymiaruj ukośnie
MASS4 Edytuj wymiar
MARKBEARBEITEN Edytuj zaznaczony wymiar
PARALLEL Wymiaruj równolegle
RADIUS Wymiaruj promień
DURCHMESSER Wymiaruj średnicę
WINKEL Wymiaruj kąt
BODENLAENGE Wymiaruj długość łuku
MASSSTAB Skala wymiarowania

Linie pomocnicze

SICHTBAR Włącz/wyłącz linie pomocnicze
HILFSWAAGERECHT Pozioma linia pomocnicza
HILFSSENKRECHT Pionowa linia pomocnicza
HILFSSETZEN Ukośna linia pomocnicza
HILFSKREIS Koło pomocnicze
HILFSBOGEN Łuk pomocniczy
HILFSPARALLEL Pomocnicze linie równolgłe
HILFSTANGENTE Styczna linia pomocnicza
HILFSZAUN Siatka linii pomocniczych
HILFSLOESCHEN Usuń linie pomocnicze
HILFSALLELOESCHEN Usuń wszystkie linie pomocnicze
HILFSRASTER Ustaw siatkę pomocniczą

Zaznaczenia

MARK1 Zaznacz/Odznacz
MARK2 Zaznacz/Odznacz do punktu przecięcia
MARK3 Zaznacz obszar
MARK4 Zaznacz wszystko
MARKIERUNGTAUSCHEN Odwróć zaznaczenie
MARK5 Odznacz wszystko
FARBETYP Ustaw rodzaj i kolor linii
CADLOESCHEN Usuń zaznaczone elementy
icon014 Powiększ

Pasek narzędzi

Klikając lewym przyciskiem myszy na pasku narzędzi, na linie przerywane możemy zmienić jego położenie.

PL-Tools-003

Włączanie i wyłączanie przycisków

Symbole przycisków mogą być wyświetlane lub też ukryte. Klikając na strzałkę po prawej stronie paska narzędziowego możemy aktywować lub też deaktywować wybrane ikony.

PL-Tools-004

Was this article helpful to you? Yes No