Wprowadzanie obróbek

W celu zaprogramowania nowej obróbki, wykonaj poniższe czynności:

Na stronie głównej w górnym menu, wybierz zakładkę “Baza danych CNC”, następnie kliknij opcję „Obróbki CNC”.

PLCNC016

PLCNC017

W lewym górnym polu, kliknij przycisk “Wprowadź” lub na klawiaturze wciśnij klawisz “Insert”. Następnie wprowadź nazwę swojej obróbki.

PLCNC018

Dodatkowa obróbka
Określ swoją obróbkę jako dodatkową, jeśli chcesz ją wykonać bezpośrednio na profilu, w późniejszym czasie.

Nie aktualizuj obróbki
Zaznacz tę opcję, jeśli zmieniasz obróbkę systemową i nie chcesz, aby została nadpisana, przez aktualizacje.

Typ grupy
Tu możesz wybrać rodzaj grupy.

Info1 / Info2
Te pola przeznaczone są do wpisania komentarza.

Profil odniesienia
Obróbki są programowane na profilu odniesienia. Obróbki te można również wykonać na innych profilach, posiadających podobną geometrię. Przypisywanie różnych profili do obróbek odbywa się w grupach obróbek.

Lustrzane odbicie (Wewnątrz/Zewnątrz)
Opcja ta jest niezbędna, jeśli chcesz stosować obróbki również na odwróconych profilach. Dla przykładu, skrzydło drzwiowe w systemie stalowym, które może być stosowane zarówno do wewnątrz i na zewnątrz.

Wykonaj tylko od góry
Dzięki tej opcji, można określić wykonanie danej obróbki tylko od góry, na przykład, aby uniknąć używania głowicy kątowej.

Strona
Opcja ta pozwala na określenie strony, z której obróbka będzie wykonana. Na rysunku, strony 1, 2, 3 czy 6 są obrócone w prawo. Przedstawione położenie jest niezależne od położenia na maszynie. Rysunek ma tylko zobrazować stronę wykonywania obróbki.

Strona referencyjna
W celu stworzenia obróbki tak, aby np. nie musiała być zmieniana dla drzwi prawych i lewych, stosowane są strony referencyjne. Jeśli stworzysz stronę referencyjną według poniższej tabeli, a profil będzie użyty w innym położeniu, obróbki automatycznie będą odwrócone do ich lustrzanych odpowiedników.

Typ obróbki Określenie strony referencyjnej
Łącznik narożny Zewnętrzna strona profili
Łączniki-T Profil przechodzący: Strona profila przystającegoProfil przystający: ma znaczenie dla profili symetrycznych; dla profili niesymetrycznych, stroną referencyjną jest ta, z większą przylgą (różnica w widoku wewnątrz i zewnątrz)
Odwodnienia Górna strona profila
Okucia okienne Rama i profil odwracający: Strona skrzydła
Skrzydło i profil odwracający: Strona ramy
Okucia drzwiowe Rama i profil odwracający: Strona skrzydła
Skrzydło i profil odwracający: Strona ramy
Middle of door hardware Skrzydło każde do środka. Ruchomy słupek każdy do środka, nie do skrzydła, do którego profil ruchomy jest przytwierdzony

Jedna obróbka może być użyta, w celu zaprogramowania do dziesięciu różnych indywidualnych obróbek po jednej stronie profila. W tym celu proszę wybrać odpowiednią zakładkę.

PLCNC019

Typ
Pierwszym krokiem podczas wprowadzania obróbki, jest wybór jej typu. Frezowanie może być definiowane na podstawie kształtów takich jak kieszeń kołowa, otwór podłużny i kieszeń prostokątna oraz standardowe obróbki, które wcześniej zostały określone, we właściwościach centrum obróbczego. Można również zaprogramować wiercenia i gwintowanie.

Rodzaj frezu
Dla frezów możliwy jest również wybór czy dane frezowanie ma dotyczyć powierzchni czy tylko obrysu obróbki. Opcja ta jest dostępna dla następujących typów obróbek: kieszeń kołowa, otwór podłużny i kieszeń prostokątna.

Oś Y / Oś Z
Podczas rozmieszczania obróbek, należy również brać pod uwagę punkty referencyjne na profilu. Jest to przydatne przy udostępnianiu obróbek dla innych profili.

Delta X
Tu wprowadza się przesunięcie obróbki od punktu zerowego. Obowiązują następujące reguły, przy wprowadzaniu przesunięcia po osi X:

Pionowe profile Poziome profile                    + góra  Bez odniesienia wkładu:      + do prawej   Z odniesieniem wkładu:  + po stronie klamki

Oś Y
Określa położenie na osi Y, biorąc pod uwagę punkt początkowy (referencyjny).

“Średnica” (otwór okrągły, wiercenie), “Długość” (kieszeń prostokątna, otwór podłużny), “Szerokość” (kieszeń prostokątna, otwór podłużny) i “Promień narożnika” (kieszeń prostokątna) opisują wymiary obróbki. Standardowe obróbki zostały ustawione wcześniej, w ogólnych ustawieniach maszyny CNC.

Obrót o kąt
(Kieszeń prostokątna, otwór podłużny): Obraca obróbkę w widoku z góry.

Pierwsza (z trzech możliwych) obróbka po osi Z (głębokość obróbki)
Określa rozpoczęcie obróbki. Narzędzie działa w trybie przyspieszonym, aż do wyznaczonej pozycji (oprócz / minus bezpieczna odległość)

Głębokość obróbki
Określa głębokość każdej obróbki. Ustaw głębokość kolejnego otworowania, od głębokości poprzedniej obróbki. Bezpieczny wybieg każdej obróbki, powinien być ustawiony w standardowych obróbkach na maszynie w zakładce administracja CNC. Jeżeli automatyczny wybieg ma zostać pominięty w danej obróbce, należy zaznaczyć „Obróbka bez automatycznego wybiegu”.

Jeśli obróbka ma być wykonana bez powiększenia, zaznacz opcję “Obróbka bez automatycznego stopniowania”

Uwaga:
W celu wyznaczenia miejsca rozpoczęcia obróbki, na rysunku kliknij w wybrany przez siebie punkt.