Tworzenie dowolnych pakietów materiałów

Pakiety materiałów mogą być umieszczone na ustalonych wysokościach (poziomach). Obróbki dla pakietu materiałów są umieszczone na pręcie niezależnie od jakichkolwiek przedłużeń profili, łączeń słupów lub danych geometrycznych (poziomów, margines wysokości parapetu itp.). W związku z tym, obróbki pod profile słupów są zawsze we właściwej pozycji. Zorientowane kalkulacyjnie i produkcyjnie czynniki dla wymaganych produktów są dodatkowymi zaletami.

1. Tworzenie obróbek

Należy przejść do „Baza danych CNC -> Obróbki CNC”

i wybrać system, a następnie stworzyć obróbki dla profili. Dla każdego pojedynczego słupa, listwy maskującej i listwy dociskowej, trzeba wprowadzić osobny wpis i określić obróbki dla listew maskujących.

PLMaterialpaketFrei001

Następnie należy określić obróbki dla słupów.

Ważne! Porządek stopni obróbek dla słupów jest kontrolowany przy użyciu pierwszeństwa. Z tego powodu obróbkom, które muszą być przeprowadzane w określonej kolejności, zawsze muszą być podporządkowane pierwszeństwo. Pierwszeństwo „1” oznacza się obróbki przeprowadzane w pierwszej kolejności.

W poniższym przypadku, kieszeń prostokątna ma pierwszeństwo ustawiony na „1”. Obróbki następujące po niej, o pierwszeństwo 2, 3 i 4, zapisane są na zakładkach odpowiednio 2, 3 i 4.

PLMaterialpaketFrei002

Po stworzeniu obróbek dla słupów, należy stworzyć obróbki dla listwy dociskowej.

PLMaterialpaketFrei003

2. Tworzenie grupy obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC -> Grupy”

i wybrać system. Następnie kliknąć „Dodaj”, aby stworzyć nową grupę.

PLMaterialpaketFrei004

Należy wybrać producenta profili i określić nazwę nowej grupy.

PLMaterialpaketFrei005

Należy określić system, w którym dana obróbka ma być przeprowadzana, w rubryce „Typ” wybrać „Dowolna grupa”, kliknąć „OK”, a w następnym oknie otworzyć nowo powstałą grupę.

PLMaterialpaketFrei006

W nowym oknie, na środku ekranu, trzeba wprowadzić odpowiednie profile. W analogicznych polach poniżej, należy wprowadzić obróbki, które zostały stworzone w kroku 1., po czym zapisać ustawienia przyciskiem „Zapisz”.
W ten sam sposób należy stworzyć grupę obróbek dla słupów, tworząc nową „Dowolną grupę”.
Należy wprowadzić odpowiednie obróbki.

PLMaterialpaketFrei007

Po wprowadzeniu obróbek dla słupów, należy powtórzyć tę procedurę dla listwy dociskowej.

3. Określanie pakietów materiałów

Należy wejść do „Własna baza danych -> Wprowadzanie systemów -> Pakiety materiałów”,

wybrać odpowiedni system, a następnie wcisnąć przycisk „Dodaj”, aby wprowadzić nowy pakiet materiałów.
W strefie po prawej stronie okna można dodawać nowe dane.

PLMaterialpaketFrei009

Grupie materiałów należy nadać nazwę.
W rubryce „Typ”, należy wybrać opcję „Dowolna obróbka”.
Należy kliknąć przycisk „Dodaj zestaw”, aby dodać tabelę danych dla słupa.
Następnie należy wprowadzić odpowiednie profile, części dodatkowe i grupę obróbek w trzy pola po środku ekranu.
Po ponownym naciśnięciu przycisku „Dodaj zestaw” można wygenerować nową zakładkę dla listwy dociskowej. W kolejnej zakładce określa się dane dla listwy dociskowej.

PLMaterialpaketFrei010

Należy powtórzyć ten proces również dla listwy maskującej.

PLMaterialpaketFrei011

Należy zapisać dane i powrócić do zakładki „Obiekt”.

4. Korzystanie z pakietu materiałów

Pakiet materiału może być teraz wybrany w Tworzeniu pozycji.

PLMaterialpaketFrei012

Obróbki są wyświetlane w zakładce „Obróbki CNC”.

PLMaterialpaketFrei013