Η νέα εξουσιοδότηση χρήστη ‘Αλλαγή Ρυθμίσεων υπολογισμού υλικών κοστολόγησης’ επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει και να τροποποιεί τις επιλογές υπολογισμού υλικών σε ένα set στοιχείων κοστολόγησης.

Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο στην περίπτωση που θέλετε να αποκλίνετε από τις αρχικές ρυθμίσεις κοστολόγησης για την παραγγελία υλικών (πχ εάν χρησιμοποιείτε τιμοκατάλογο χύδην, μεμονωμένους και εναλλακτικούς κωδικούς).

Εξαιρείται η δυνατότητα να βλέπετε και να τροποποιείτε την κοστολόγηση ή τα στοιχεία κοστολόγησης.

Όταν ένας χρήστης έχει εξουσιοδότηση για ‘Κοστολόγηση’, θα έχει πρόσβαση τόσο στα στοιχεία κοστολόγησης όσο και στις δυνατότητες υπολογισμού υλικών.

Η ανάθεση εξουσιοδότησης μπορεί να γίνει από το μενού αρχείων της προβολής έργου ‘Ρυθμίσεις’ > ‘Χρήστες’.