Version 11

Διαχείριση Έργων

Λειτουργία Drag & Drop

Η λειτουργία drag & drop στη Διαχείριση Έργων σας επιτρέπει να μετακινείτε ή να αντιγράφετε φακέλους και έργα εύκολα και γρήγορα.

Πως λειτουργεί

Κάντε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε και κρατήστε το πατημένο.

Σύρετε το αρχείο στη θέση που θέλετε να το αποθηκεύσετε, έχοντας πάντα πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Ελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικού όταν ο κέρσορας είναι πάνω στο νέο φάκελο.

Προβολή Έργου

Σύνδεση Εγγράφων

Η διαχείριση των εγγράφων γίνεται τώρα πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Είναι δυνατό να προσαρτήσετε έγγραφα από τον υπολογιστή σας απευθείας στην Προβολή Έργου.

Πως λειτουργεί

Κλικ πάνω στα “Έγγραφα” με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε “Δημιουργία Σύνδεσης”.

Επιλέξτε, από την ανάπτυξη αρχείων, το αρχείο που επιθυμείτε να επισυνάψετε στο επιλεγμένο έργο.

Εισαγωγή Στοιχείων

Ρύθμιση Αναλογίας ΦΠΑ

Εάν χρειάζεται να αντιστοιχίσετε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ σε διαφορετικά στοιχεία, με το Logikal 11 γίνεται εύκολα.

Πως λειτουργεί

Όταν δημιουργείτε μία νέα κατασκευή, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές αναλογίες ΦΠΑ. Αυτό προϋποθέτει ότι περισσότερες από μία αναλογίες ΦΠΑ έχουν προηγουμένως δημιουργηθεί στη δική σας “Βάση Δεδομένων Χρήστη” à “Στοιχεία Κοστολόγησης” à “Αναλογίες ΦΠΑ”.

Ορισμός Δήλωσης CE και U-Values

Ο νομοθέτης επιτρέπει διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης για τη δήλωση CE και U-values μικρότερων στοιχείων υαλοπεταμάτων.

Με το LogiKal 11 μπορείτε να επιλέξετε εάν αυτές οι εκτιμήσεις θα γίνουν με βάση τα standard που ισχύουν για υαλοπετάσματα ή τα standard που ισχύουν για στοιχεία παραθύρων.

Πως λειτουργεί

Μία νέα λειτουργία επιλογής για Δήλωση CE και U-values είναι τώρα διαθέσιμη.

Στο παράθυρο του προγράμματος “Δημιουργία Νέας Κατασκευής” μπορείτε, από τις “Ρυθμίσεις για Δηλώσεις CE και U-values”, να επιλέξετε με βάση ποιά standard θα γίνει η εκτίμηση της Δήλωσης CE και U-values.

Νέα Επιλογή Μηχανισμών

Οι μηχανισμοί επιλέγονται πλέον παρόμοια όπως γίνονται οι επιλογές στην Εισαγωγή Στοιχείων. Το λογισμικό ρωτά για τα συσχετιζόμενα εξαρτήματα και μηχανισμούς με μία λογική σειρά, το ένα μετά το άλλο. Αυτό διασφαλίζει ότι θα συμπεριληφθούν όλα και τίποτα δεν θα ξεχαστεί. Ο νέος τρόπος εισαγωγής των μηχανισμών παρέχει επίσης μία πιο καθαρή εικόνα και είναι φιλικότερος προς το χρήστη.

Διάταξη Επιλογής Μηχανισμών

Στο παράθυρο του προγράμματος όπου εισάγονται οι μηχανισμοί, έχει γίνει αναδιάρθρωση της λίστας των μηχανισμών στη δεξιά πλευρά. Όλοι οι κωδικοί προϊόντων που χρησιμοποιούνται παρατίθενται με σαφήνεια και λογική σειρά ανά κατηγορία.

Αποθήκευση και Φόρτωση της Επιλογής Μηχανισμών

Τα δύο νέα εικονίδια στα δεξιά, πάνω από τη λίστα των κωδικών, σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε την επιλογή μηχανισμών που κάνατε και να τη χρησιμοποιήσετε ξανά σε άλλες κατασκευές.

Η δυνατότητα αυτή αντικαθιστά τη λειτουργία “Πακέτο Μηχανισμών Έργου” που υπήρχε στις προγενέστερες εκδόσεις του Logikal.

Κλικ πάνω στο εικονίδιο της δισκέτας για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας. Ένα νέο παράθυρο του προγράμματος θα ανοίξει. Στο πεδίο “Όνομα Διαμόρφωσης” εισάγετε την ονομασία με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε αυτή την επιλογή μηχανισμών.

Κλικ πάνω στο εικονίδιο του φακέλλου για να εισάγετε τη δική σας επιλογή μηχανισμών σε μία κατασκευή.

Εμφάνιση των Κωδικών Μηχανισμών

Δύο μικρά εικονίδια υπάρχουν στη δεξιά πλευρά πάνω από κάθε επιλογή μηχανισμού.

Αυτά σας επιτρέπουν να εναλάσσετε την προβολή των μηχανισμών μεταξύ λίστας και εικόνας.

Παράδειγμα προβολής σε Λίστα

Παράδειγμα προβολής σε Εικόνα

Τροποποίηση Κωδικών στα Πακέτα Μηχανισμών

Εάν το LogiKal εμφανίζει το σύμβολο ενός πακέτου δίπλα από ένα κωδικό, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός αυτός προκαθορίστηκε σε ένα πακέτο μηχανισμών που επιλέχθηκε από εσάς.

Εάν το πακέτο είναι γκρι, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό.

Εάν το πακέτο είναι μπλε, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε στον κωδικό.

Επιλέγοντας Μηχανισμούς

Όταν επιλέγετε μηχανισμούς, το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει για τα σχετιζόμενα εξαρτήματα με μία λογική σειρά, ένα προς ένα.

Ένας βοηθός θα σας καθοδηγεί σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων.

Η νέα έκδοση του προγράμματος διαθέτει πρόσθετες επιλογές φίλτρων.

Αυτές βρίσκονται στην πάνω περιοχή του αντίστοιχου μηχανισμού.

Πλέον η επιλογή των κωδικών γίνεται ακόμη πιο εύκολα και θωρακίζεται από πιθανά λάθη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις δικές σας επιλογές φίλτρων για επόμενη χρήση.

Τοποθετώντας τους Μηχανισμούς

Τα εξαρτήματα επιλέγονται όπως και πριν από μία λίστα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται μία προεπισκόπιση.

Το καινούργιο στην έκδοση 11 είναι η απλοποιημένη τοποθέτηση των εξαρτημάτων πάνω στην κατασκευή σας (π.χ. δείτε παρακάτω για μεντεσέδες πόρτας).

Ως προεπιλογή, η θέση των μεντεσέδων καθορίζεται αυτόματα.

Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε τους μεντεσέδες χειροκίνητα, αυτό τώρα γίνεται ακόμη πιο εύκολα με το νέο εργαλείο τοποθέτησης.

Ενεργοποιήστε την επιλογή “Χειροκίνητα” και πληκρολογήστε τις επιθυμητές τιμές στα πεδία κειμένου “Αντικατάσταση διαστάσεων”.

Οι αλλαγές που γίνονται εδώ ενημερώνονται επίσης στο σχήμα της αριστερής πλευράς.

Κάτω από τη μάσκα εισαγωγής, υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο σας επιτρέπεται να τοποθετήσετε τους μεντεσέδες ελεύθερα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνήθεις τύπους (formulas) όπως γίνεται και στην εισαγωγή στοιχείων (π.χ. T/2, όπου Τ=συνολικό ύψος).

Επιλέγοντας Πρόσθετους Μηχανισμούς

Εξαρτήματα όπως διελεύσεις καλωδίων, μονάδες ηλεκτρικού ελέγχου, κλπ μπορούν να προστεθούν με διπλό κλικ πάνω στο πεδίο “Άλλοι Μηχανισμοί”.

Αλλάζοντας τους επιλεγμένους Μηχανισμούς

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τα επιμέρους εξαρτήματα με διπλό κλικ πάνω στον αντίστοιχο κωδικό.

Κοστολόγηση

Κεντρική Διαχείριση των επιλογών σχετικών με Βελτιστοποίηση και Παραγγελία

Οι ρυθμίσεις για την κοστολόγηση και τον προσδιορισμό των υλικών, που έχουν άμεση επίδραση στην κοστολόγηση, μπορούν τώρα να καθορίζονται κεντρικά στα στοιχεία κοστολόγησης.

Πως λειτουργεί

Οι παρακάτω επιλογές έχουν αφαιρεθεί από το layout επιλογών για τα reports και ενσωματώθηκαν στα Στοιχεία Κοστολόγησης.

CNC

Γρήγορη πρόσβαση στις Ομάδες Κατεργασιών και στις Κατεργασίες που περιέχουν

Η προσαρμογή των κατεργασιών CNC ενός έργου γίνεται τώρα ευκολότερα.

Το LogiKal θυμάται τις κατεργασίες των πιο πρόσφατα τροποποιημένων κατασκευών.

Πως λειτουργεί

Δημιουργείστε μία κατασκευή με κατεργασίες και ολοκληρώστε την στην Εισαγωγή Στοιχείων.

Στο μενού αρχείων της Προβολής Έργου, κλικ στη “Βάση Δεδομένων CNC” à “Ομάδες Κατεργασιών CNC”.

Οι κατεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή σας, εμφανίζονται τώρα στο πάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος.

Για να τροποποιήσετε τις κατεργασίες μίας κατασκευής, διπλό κλικ πάνω στην ομάδα κατεργασιών.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις κατεργασίες απευθείας μέσα από την Ομάδα Κατεργασιών CNC και αμέσως να επιστρέψετε στην οθόνη της Ομάδας Κατεργασιών.

Κλικ πάνω σε μία κατεργασία με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε από το μενού περιεχομένων “Πήγαινε στην Κατεργασία CNC”.

Αφαίρεση Άκρων, Αφαίρεση Πάχους Κοπής και Ωφέλιμο Μήκος Ρεταλιού

Η οθόνη “Κωδικοί Συστήματος” έχει αναδιαρθρωθεί πλήρως.

Σε κάθε προφίλ μπορεί να εκχωρηθεί ένα ξεχωριστό μήκος ωφέλιμου ρεταλιού μέσα από τη “Βάση Δεδομένων Χρήστη” à “Κωδικοί Συστήματος”.

Η αφαίρεση για το πάχος του δίσκου καθορίζεται πλέον στις ρυθμίσεις πριονιού αποκλειστικά σε σχέση με το μηχάνημα.

Αυτές βρίσκονται στη “Βάση Δεδομένων CNC” à “Standard CNC” à “Ιδιότητες” και στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”.

Εάν χρειάζεται να ορίσετε αφαιρέσεις άκρων λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του πριονιού, αυτές μπορείτε επίσης να τις εισάγετε σε αυτή την καρτέλα.

Οι τιμές στα πεδία “Αφαίρεση Άκρων στην Αρχή” και “Τέλος” που υπάρχουν στις ρυθμίσεις πριονιού συγκρίνονται με τις αφαιρέσεις άκρων που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ ή στο βαφείο και χρησιμοποιείται η αντίστοιχη μεγαλύτερη τιμή.

Οι τιμές για “Συνολική Αφαίρεση Άκρων” και “Συνολική Αφαίρεση Άκρων Ανοδειωμένου” πλέον αποθηκεύονται για κάθε προφίλ στη “Βάση Δεδομένων Συστήματος” à “Στοιχεία Κωδικών Συστήματος”. Αυτό σημαίνει ότι, πλέον οι χρήστες του προγράμματος δεν χρειάζεται να ενημερώνουν αυτά τα δεδομένα που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση.

Εάν χρησιμοποιείτε ανεξάρτητο βαφείο για ηλεκτροστατική βαφή ή ανοδίωση των προφίλ σας, μπορείτε να εισάγετε τις αντίστοιχες τιμές αφαίρεσης στη “Βάση Δεδομένων Χρήστη” à “Χρώματα”.

CAD

Εισαγωγή Στοιχείων, CAD και Κοστολόγηση σε αλληλεπίδραση

Με το LogiKal 11, το CAD και η κοστολόγηση αλληλεπιδρούν ακόμη πιο ισχυρά.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ενσωματώσετε τα στοιχεία κατασκευών σας σε ένα σχέδιο CAD ήδη από τη φάση του σχεδιασμού. Για να γίνει αυτό, απλά εισάγετε τις όψεις των στοιχείων σας και τις τομές μέσα στο σχέδιο σας.

Το σχέδιο ενημερώνεται αυτόματα από τις τροποποιήσεις που γίνονται στην Εισαγωγή Στοιχείων.

Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα στοιχεία κατασκευών απευθείας από το σχέδιο.

Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται σε όλα τα σημεία του προγράμματος.

Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται σημαντικά η συνεργασία μέσα στην εταιρία σας και αποτρέπονται τα λάθη.

Όλο το προσωπικό θα έχει πρόσβαση στην ίδια έκδοση σχεδιασμού του στοιχείου.

Αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης λειτουργεί επίσης και όταν ένα νέο σύστημα CAD  ενσωματώνεται στη ροή της εργασίας σας.

Και σε αυτή τη περίπτωση, οι τροποποιήσεις διαβιβάζονται αυτόματα από το CAD στο LogiKal και από το LogiKal στο CAD.

Επιπλέον, τα συστήματα ERP  χρησιμοποιούν την ίδια αλληλεπίδραση για να διατηρούν υλικά, προγραμματισμό πόρων, κοστολογήσεις, κλπ ενημερωμένα – χωρίς καμία σημασία σε ποιό σημείο ή με πιο συνδεδεμένο πρόγραμμα γίνονται οι αλλαγές, θα είναι πάντα σε κάθε περίπτωση ενημερωμένα με την τρέχουσα κατάσταση.

Πως λειτουργεί

Στο μενού αρχείων του CAD θα βρείτε την επιλογή “Κατασκευή”.

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να δημιουργείτε εντελώς καινούρια έργα και κατασκευές απευθείας μέσα από το CAD.

Κατασκευές μπορούν να προστεθούν στην περιοχή σχεδίασης και να τροποποιηθούν.

Για να εισάγετε ένα στοιχείο κατασκευής, ανοίξτε το CAD και στο μενού αρχείων κάντε κλικ στην “Κατασκευή” à “Εισαγωγή Κατασκευής”. Επιλέξτε από τη λίστα ένα στοιχείο κατασκευής.

Για να δημιουργήσετε μία τομή αυτής της κατασκευής, κλικ στο μενού αρχείων “Κατασκευή” à  “Ορισμός Γραμμής Τομής”. Σχεδιάστε τη γραμμή τομής πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Τοποθετήστε το σχέδιο τομής στην περιοχή σχεδίασης πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Με δεξί κλικ πάνω στην τομή, μπορείτε να τροποποιήσετε την εμφάνιση της.

Αλλαγές στην κλίμακα μπορούν να γίνουν απευθείας από τις “Ρυθμίσεις” à “Ρυθμίσεις Χρήστη” à  “Κατασκευές”. Εκεί σας επιτρέπεται να τροποποιήσετε την αναλογία μεγέθους μεταξύ των στοιχείων σχεδίασης χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις κλίμακας για την όψη και τις τομές.

Δημιουργείστε τις δικές σας Εργαλειοθήκες

Περιορίστε τις κινήσεις του ποντικιού και επιταχύνετε την εργασία σας στο CAD με τις νέες προσαρμοσμένες σε εσάς εργαλειοθήκες.

Πως λειτουργεί

Στο μενού αρχείων του CAD, κάντε κλικ στις “Ρυθμίσεις” à “Ρυθμίσεις Χρήστη”.

Επιλέξτε την καρτέλα “Εργαλειοθήκες.

Μπορείτε να επιλέξετε μία εργαλειοθήκη από τη λίστα στα αριστερά, κάτω από το πεδίο “Επιλέξτε εργαλειοθήκη”. Από κάτω εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην επιλεγμένη εργαλειοθήκη.

Για να δημιουργήσετε μία νέα εργαλειοθήκη, κλικ πάνω στο πλήκτρο με το πράσινο σύμβολο +. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εργαλειοθήκη.

Στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα στη δεξιά πλευρά, τις λειτουργίες που θέλετε να ενσωματώσετε στην εργαλειοθήκη σας.

Αυτό γίνεται, θέτοντας ένα σημάδι επιλογής μπροστά από τη λειτουργία.

Όταν ολοκληρώσετε την κατάρτιση της εργαλειοθήκης σας, κλικ στο πλήκτρο “Αποθήκευση”.

Η εργαλειοθήκη σας θα εμφανίζεται πλέον στο CAD, όπου μπορείτε να την τοποθετήσετε στη θέση που επιθυμείτε.

Κλήση της Προηγούμενης Λειτουργίας στο Μενού Περιεχομένων

Απλοποιήστε τον χειρισμό στο CAD και σχεδιάστε ακόμη πιο γρήγορα, μέσω της απευθείας πρόσβασης με ένα μόνο κλικ, στη λειτουργία που είχατε επιλέξει τελευταία.

Πως λειτουργεί

Με δεξί κλικ του ποντικιού στο CAD, επιλέξτε την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήσατε: αναγράφεται πάντα στην κορυφή του μενού περιεχομένων.

Plot Mask

Αλλάξτε την κλίμακα των στοιχείων σχεδίασης με scroll-wheel zoom

Η χρήση της λειτουργίας κλίμακας στην οθόνη εκτύπωσης έχει γίνει ακόμη πιο βολική. Πλέον μπορείτε να αλλάζετε την κλίμακα μεμονωμένων αντικειμένων σχεδίασης στην οθόνη εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης (scroll wheel) του ποντικιού σας.

Πως λειτουργεί

Επιλέξτε ένα αντικείμενο σχεδίασης ή μπλοκ κειμένου.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL στο πληκτρολόγιο και ταυτόγχρονα κινήστε τον τροχό κύλισης του ποντικιού σας.

Κινώντας τον τροχό κύλισης προς τα πάνω μεγεθύνετε το αντικείμενο σχεδίασης.

Με κίνηση του τροχού κύλισης προς τα κάτω γίνεται σμίκρυνση του αντικειμένου σχεδίασης.

Στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να βλέπετε την τρέχουσα τιμή κλίμακας στο πεδίο “Κλίμακα Επιλεγμένου Αντικειμένου”.

Οριοθέτηση Περιοχής Εκτύπωσης

Στην οθόνη εκτύπωσης, μπορείτε πλέον να καθορίζετε μεμονωμένα την περιοχή στην οποία θα τοποθετείται ένα στοιχείο σχεδίασης.

Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό εάν χρησιμοποιείτε προ-εκτυπωμένα φύλλα χαρτιού.

Πως λειτουργεί

Στην οθόνη εκτύπωσης, κλικ στην “Περιοχή Προβολής” που βρίσκεται πάνω δεξιά.

Ορίστε την περιοχή πιάνοντας τη διακεκομμένη γραμμή με το ποντίκι και μετακινώντας την ελεύθερα.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις διαστάσεις σε mm στην πάνω δεξιά γωνία.

Interfaces

Νέο AutoCAD Plugin

Το νέο AutoCAD plugin επιτρέπει ορισμένες λειτουργίες του LogiKal μέσα στο AutoCAD.

Πως λειτουργεί

Απαιτήσεις για τη χρήση του νέου AutoCAD plugin:

–         AutoCAD 2015 ή μεταγενέστερο.
–         Άδεια χρήσης LogiKal CAD Suite 2D

Εγκατάσταση του AutoCAD Plugin

Καταρχήν, εγκαταστήστε το AutoCAD plugin.
Αυτό γίνεται από το μενού αρχείων της Προβολής Έργου, “Ρυθμίσεις” à “Πρόσθετες Ρυθμίσεις”.
Επιλέξτε την καρτέλα “Interfaces”.
Στην περιοχή “AutoCAD plugin” πατήστε “Εγκατάσταση”.

Ρύθμιση του AutoCAD Plugin

Ανοίξτε το AutoCAD.

Στην κάτω περιοχή θα βρείτε τη νέα εργαλειοθήκη του LogiKal.

Κλικ πάνω στη “Διαμόρφωση Plugin” και εισάγετε τη διαδρομή για τη δική σας έκδοση LogiKal.

Οι νέες δυνατότητες στο plugin είναι οι ρυθμίσεις χρήστη και οι περισσότερες λειτουργίες από το μενού “Κατασκευές”. Αυτές συνδέονται άμεσα με το LogiKal. Αλλαγές που γίνονται εδώ, υιοθετούνται αυτόματα μέσα στο έργο LogiKal.

Σημαντική Τεχνική Ενημέρωση

Τα Windows XP δεν υποστηρίζονται πλέον!

Το LogiKal 11 δεν θα υποστηρίζει πλέον τα Windows XP.

Γιατί συμβαίνει αυτό?

Σε τακτά διαστήματα κυκλοφορούμε νέες εκδόσεις του LogiKal με επιπλέον λειτουργίες, καλύτερες επιδόσεις και αυξημένη ασφάλεια. Αυτές οι νέες εκδόσεις δεν είναι πλέον συμβατές με παλαιότερα λειτουργικά συστήματα.

Η Microsoft σταμάτησε την υποστήριξη των Windows XP τον Απρίλιο 2014. Για το λόγο αυτό, σταματήσαμε και εμείς την υποστήριξη του LogiKal για Windows XP.

Τι σημαίνει αυτό για μένα?

Εάν έχετε εγκαταστήσει το LogiKal σε υπολογιστή με Windows XP, πρέπει να ενημερώσετε το λειτουργικό σας σύστημα σε μία νεότερη έκδοση των Windows, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το LogiKal 11 και τις μελλοντικές εκδόσεις.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον IT administrator σας.