Δημιουργία Κατεργασιών

Για να προγραμματίσετε μία νέα κατεργασία, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Στο μενού αρχείων της Προβολής Έργου, επιλέξτε “Βάση Δεδομένων CNC” > “Κατεργασίες CNC”.

GR-CNC-017

ENBAZBearbeitungen002

Δεξί κλικ στο αριστερό πεδίο και επιλέξτε “Νέο” ή πατήστε το πλήκτρο Insert στο πληκτρολόγιο ή πατήστε “Προσθήκη”. Στη συνέχεια εισάγετε ένα όνομα για την κατεργασία σας.

ENBAZBearbeitungen003

“Συμπληρωματική Κατεργασία”
Ορίστε την κατεργασία σας ως συμπληρωματική, σε περίπτωση που θέλετε να την εισάγετε απευθείας πάνω στο προς κατεργασία προφίλ, σε μεταγενέστερο χρόνο.

“Μην Ενημερώσεις την Κατεργασία”
Ενεργοποιείστε αυτήν την επιλογή, σε περίπτωση που τροποποιήσατε μία κατεργασία συστήματος και δεν θέλετε να παραγραφεί όταν κατεβάσετε την επόμενη ενημέρωση του προγράμματος.

“Είδος Ομάδας”
Εδώ επιλέγετε το είδος της ομάδας κατεργασιών.

“Πληροφορία 1 / Πληροφορία 2″
Σε αυτά τα πεδία καταχωρούνται σχόλια.

“Προφίλ Αναφοράς”
Οι κατεργασίες προγραμματίζονται πάνω σε ένα προφίλ αναφοράς. Μπορούν επίσης να εκτελεστούν και σε άλλα προφίλ με το ίδιο περίγραμμα. Η ανάθεση των διαφορετικών προφίλ στις κατεργασίες γίνεται στις Ομάδες Κατεργασιών.

“Αντεστραμμένο (Μέσα/Έξω)”
Αυτό το σημείο χρησιμεύει εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατεργασίες και σε καθρεφτισμένα προφίλ. Για παράδειγμα, για φύλλα πόρτας χαλύβδινων σειρών που χρησιμοποιούνται να ανοίγουν είτε προς τα μέσα, είτε προς τα έξω.

“Εκτέλεσε μόνο από Πάνω”
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, για να ορίσετε ότι αυτή η κατεργασία θα διεξάγεται μόνο από πάνω, π.χ. για να αποφύγετε τη χρήση της γωνιακής κεφαλής του κέντρου σας.

“Πλευρά”
Εδώ καθορίζετε την πλευρά του προφίλ στην οποία θα λάβει χώρα η κατεργασία. Οι πλευρές 1, 2, 3 ή 6, περιστρέφονται στο σχήμα δεξιόστροφα. Αυτός ο τρόπος παρουσίασης είναι ανεξάρτητος από τον προσανατολισμό του προφίλ πάνω στη μηχανή: το σχέδιο χρησιμεύει μόνο στο να δείξει την κατεργασία όταν προγραμματίζεται.

“Πλευρά Αναφοράς”
Οι πλευρές αναφοράς χρησιμεύουν στο να δημιουργηθούν οι κατεργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να προγραμματιστούν ξανά π.χ. για αριστερόστροφες και δεξιόστροφες πόρτες. Εάν συμπληρώσετε την πλευρά αναφοράς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και το προφίλ χρησιμοποιηθεί στην άλλη κατεύθυνση, οι κατεργασίες θα αντικατοπτρίζονται αυτόματα στο είδωλο του προφίλ.

Τύπος Κατεργασίας Πλευρά Αναφοράς
Γωνία Σύνδεσης Είναι η Έξω πλευρά των προφίλ
Σύνδεσμος T – για Διερχόμενο προφίλ είναι η πλευρά προς το προσκείμενο προφίλ
–  για Προσκείμενο προφίλ  είναι άνευ σημασίας εάν τα προφίλ είναι συμμετρικά, ενώ για μη συμμετρικά προφίλ είναι η πλευρά με το μεγαλύτερο πόδι υάλωσης  (διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής όψης)
Νεροχύτης Είναι η Πάνω πλευρά των προφίλ
Μηχανισμός Παραθύρου – για Κάσα και κάθε ένθετο κάσας: η πλευρά προς το φύλλο
– για Φύλλο και κάθε ένθετο φύλλου: η πλευρά προς την κάσα
Μηχανισμός Πόρτας – για Κάσα και κάθε ένθετο κάσας: η πλευρά προς το φύλλο
– για Φύλλο και κάθε ένθετο φύλλου: η πλευρά προς την κάσα
Κέντρο Μηχανισμού Πόρτας Στη μέση κάθε Φύλλου. Στη μέση κάθε Μπινί, δηλαδή, όχι στο φύλλο στο οποίο στερεώνεται το μπινί

Σε κάθε κατεργασία μπορούν να προγραμματιστούν έως δέκα διαφορετικές οπές στην ίδια πλευρά του προφίλ. Για να γίνει αυτό, επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα.

ENBAZBearbeitungen004

“Τύπος”
Σε μία κατεργασία επιλέξτε πρώτα τον τύπο. Μία κατεργασία με κονδύλι μπορεί να αποτελείται από τα βασικά σχήματα κύκλου, οβάλ, ορθογωνίου και standard κατεργασιών τις οποίες έχετε ήδη καθορίσει στις ιδιότητες του κέντρου κατεργασίας. Μπορούν επίσης να προγραμματιστούν οπές με τρυπάνι και σπειρώματα.

“Τύπος Φρέζας”
Για κατεργασίες φρεζαρίσματος, μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν η κατεργασία θα γίνει σαν σκάλισμα (broach) ή εάν το κοπτικό εργαλείο θα κινείται κατά μήκος ενός περιγράμματος. Αυτό το πεδίο ισχύει για κατεργασίες τύπου κυκλικής οπής, επιμήκης (σχισμής) και ορθογώνιας οπής.

“Αναφορά Y / Αναφορά Z”
Όταν τοποθετείτε τις κατεργασίες πάνω στο προφίλ, πρέπει πάντα να αναφέρεστε στα σημεία αναφοράς του προφίλ. Αυτό γίνεται, για να είναι οι κατεργασίες διαθέσιμες για διαφορετικά προφίλ.

“Delta X”
Εδώ καταχωρείται η μετατόπιση (offset) της κατεργασίας από το σημείο εισαγωγής. Για την καταχώρηση του Delta X ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

Κατακόρυφα προφίλ + προς τα πάνω
Οριζόντια προφίλ Χωρίς αναφορά τυπολογίας: + προς τα δεξιά
Με αναφορά τυπολογίας: + προς την πλευρά της χειρολαβής

“Θέση Y”
Καθορίζει τη θέση στην διεύθυνση Y λαμβάνοντας υπόψη την Αναφορά Y.

“Διάμετρος” (κυκλική οπή, οπή με τρυπάνι), “Μήκος” (ορθογώνια οπή, επιμήκης οπή), “Πλάτος” (ορθογώνια οπή, επιμήκης οπή) και “Ακτίνα Καμπυλότητας” (ορθογώνια οπή) περιγράφουν τις διαστάσεις των κατεργασιών. Έχετε ήδη καθορίσει τις standard κατεργασίες στις standard ρυθμίσεις του κέντρου κατεργασίας σας.

“Γωνία Κλίσης”
(ορθογώνια οπή, επιμήκης οπή): Περιστρέφει την κατεργασία σε κάτοψη.

“1η (… 3η) κατεργασία από (Z)”
Καθορίζει το σημείο έναρξης της κατεργασίας. Έως αυτή την ορισμένη θέση (μείον την απόσταση ασφαλείας), το εργαλείο κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

“Βάθος Κατεργασίας”
Καθορίζει το βάθος της κάθε κατεργασίας. Προγραμματείστε το βάθος και την κατεργασία μόνο έως το πραγματικό βάθος κατεργασίας. Η απόσταση ασφαλείας πριν την επαφή του εργαλείου με το υλικό (caster) και το πρόσθετο βάθος κατεργασίας μετά (επιπλέον εισχώρηση) πρέπει να εισάγονται κεντρικά στις standard ρυθμίσεις του κέντρου κατεργασίας (βλ. καρτέλα “Τεχνικές Πληροφορίες”). Εάν για μία κατεργασία δεν χρειάζεται η επιπλέον εισχώρηση, τότε ενεργοποιείτε την επιλογή “Κατεργασία χωρίς Αυτόματη Επιπλέον Εισχώρηση”.

Εάν η κατεργασία πρέπει να διεξαχθεί χωρίς τη διαβάθμιση που έχει ήδη οριστεί στις standard ρυθμίσεις του κέντρου κατεργασίας, τότε ενεργοποιείστε την επιλογή “Κατεργασία χωρίς Αυτόματη Διαβάθμιση”.

Σημείωση:
Μπορείτε να ορίσετε τις τιμές για “κατεργασία από” και “βάθος κατεργασίας”, επιλέγοντας με το ποντίκι γραμμές πάνω στο σχέδιο του προφίλ.