Δημιουργία Ελεύθερων Πακέτων Υλικών

Τα πακέτα υλικών μπορούν να τοποθετούνται σε προκαθορισμένα ύψη (στάθμες). Οι κατεργασίες που περιλαμβάνονται σε ένα πακέτο υλικών τοποθετούνται πάνω στη βέργα, ανεξάρτητα από τις όποιες προεκτάσεις προφίλ, ενώσεις κολώνας ή ιδιαίτερες γεωμετρίες (παράγωνα,  offset ύψους δαπέδου, κλπ). Έτσι, οι κατεργασίες που προκύπτουν από το πακέτο υλικών είναι πάντα στη σωστή θέση. Επιπλέον πλεονεκτήματα είναι ότι, εξετάζονται αμφότερες οι ιδιαιτερότητες κοστολόγησης και παραγωγής για τους απαιτούμενους κωδικούς.

1.  Δημιουργία κατεργασιών

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Κατεργασίες CNC”.

Επιλέξτε μία σειρά προφίλ.

Δημιουργήστε από μία καταχώρηση για κολώνα, καπάκι και πλάκα πίεσης.

Καθορίστε τις κατεργασίες για το καπάκι.

ENMaterialpaketFrei001

Στη συνέχεια ορίστε τις κατεργασίες για την κολώνα.

Σημαντικό! Η διαδοχή των κατεργασιών στην κολώνα ελέγχεται χρησιμοποιώντας προτεραιότητες. Συνεπώς για κατεργασίες που πρέπει να διεξαχθούν με μία συγκεκριμένη σειρά, καθορίστε πάντα προτεραιότητες. Ορίστε προτεραιότητα 1 για την κατεργασία που πρέπει να γίνει πρώτη. Προτεραιότητες 2, 3, … για τις κατεργασίες που ακολουθούν.

Σε αυτό το παράδειγμα, η ορθογώνια οπή λαμβάνει προτεραιότητα 1. Οι κατεργασίες στις επόμενες καρτέλες 2, 3 και 4 λαμβάνουν αντίστοιχα προτεραιότητες 2, 3 και 4.

ENMaterialpaketFrei002

Αφού ολοκληρώσατε τις κατεργασίες για τις κολώνες, δημιουργείστε τις κατεργασίες για την πλάκα πίεσης.

ENMaterialpaketFrei003

2.  Δημιουργία ομάδας κατεργασιών

Πηγαίνετε “Βάση Δεδομένων CNC” -> “Ομάδες Κατεργασιών CNC” και επιλέγετε τη σειρά.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα.

ENMaterialpaketFrei004

Επιλέξτε τον προμηθευτή και εισάγετε το όνομα της ομάδας κατεργασιών.

Καθορίστε τις σειρές προφίλ στις οποίες θα χρησιμοποιείται η κατεργασία και σαν Τύπο επιλέξτε “Ελεύθερη Ομάδα”. Πατήστε “OK”.

Ανοίξτε τη νέα δημιουργηθείσα ομάδα.

ENMaterialpaketFrei005

Εισάγετε τα προφίλ. Κάτω από τα αντίστοιχα πεδία, εισάγετε τις κατεργασίες που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Ακολουθείστε τα ίδια βήματα για να δημιουργήσετε την ομάδα για την κολώνα.

Δημιουργείστε μία νέα “Ελεύθερη Ομάδα”.

ENMaterialpaketFrei006

Εισάγετε την αντίστοιχη κατεργασία.

ENMaterialpaketFrei007

Επαναλάβετε την διαδικασία για την πλάκα πίεσης.

3.  Καθορίστε ένα πακέτο υλικών

Στη “Βάση Δεδομένων Χρήστη” -> “Εισαγωγή Συστημάτων Προφίλ” -> “Πακέτα Υλικών” επιλέξτε την υπό εξέταση σειρά.

Κλικ στην “Προσθήκη” για να δημιουργήσετε ένα νέο πακέτο υλικών.

Στη δεξιά περιοχή, μπορείτε τώρα να εισάγετε νέα δεδομένα.

ENMaterialpaketFrei008

Δώστε όνομα στην ομάδα υλικών.

Στο πεδίο “Τύπος”, επιλέξτε  “Ελεύθερο”.

Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη Set” για να δημιουργήσετε μία καρτέλα για τα δεδομένα της κολώνας.

Στη συνέχεια εισάγετε στα τρία πεδία, τα αντίστοιχα προφίλ, τους συμπληρωματικούς κωδικούς και την ομάδα κατεργασιών.

Κλικ ξανά στο πλήκτρο “Προσθήκη Set”, για να δημιουργήσετε μία νέα καρτέλα για τα δεδομένα της πλάκας πίεσης. Στην καρτέλα 2, ορίζετε τα δεδομένα για την πλάκα πίεσης.

ENMaterialpaketFrei009

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για το καπάκι.

ENMaterialpaketFrei010

Αποθηκεύστε τα δεδομένα και επιστρέψτε στην προβολή έργου.

4.  Εφαρμογή ενός πακέτου υλικών

Το πακέτο υλικών μπορεί τώρα να επιλεγεί στην εισαγωγή στοιχείων.

ENMaterialpaketFrei011

Οι κατεργασίες εμφανίζονται στη μάσκα Κατεργασίες CNC.

ENMaterialpaketFrei012