Συντομεύσεις στο CAD

DEL:  διαγράφει τα επιλεγμένα σχέδια

SHIFT + DEL: αφαιρεί και αντιγράφει τα επιλεγμένα αντικείμενα σχεδίασης

CTRL + DEL: αντιγράφει τα επιλεγμένα αντικείμενα σχεδίασης

SHIFT + INS: επικολλά τα αντεγραμμένα αντικείμενα σχεδίασης

SHIFT + CTRL + S: αποθηκεύει τα επιλεγμένα αντικείμενα σχεδίασης σε ένα αρχείο

CTRL + A: επιλέγει όλα τα αντικείμενα σχεδίασης

CTRL + U: αποεπιλέγει όλα τα αντικείμενα σχεδίασης

CTRL + C: αντιγράφει τα επιλεγμένα αντικείμενα σχεδίασης

CTRL + V: επικολλά τα επιλεγμένα αντικείμενα σχεδίασης

CTRL + X: αποκοπή των επιλεγμένων αντικειμένων σχεδίασης και αντιγραφή τους στο clipboard

CTRL + Z: Αναίρεση

CTRL + P: Εκτύπωση

CTRL + M: επιλέγει αντικείμενα σχεδίασης. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός, πρέπει το βέλος του ποντικιού να βρίσκεται μέσα στην περιοχή του σχεδίου που θα επιλεγεί.

CTRL + L: δημιουργεί σημείο εκκίνησης μιας γραμμής

CTRL + N: δημιουργεί ένα νέο σχέδιο

CTRL + O: εισάγει ένα πρόσθετο σχέδιο σε αυτό που υπάρχει ήδη στην οθόνη

CTRL + S: Αποθηκεύει ένα σχέδιο στη Βάση Δεδομένων CAD

Pan function: μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα σε ένα σχέδιο, πατώντας το scroll wheel