Υπολογισμός Φορτίων Ανέμου

Τα οριζόντια φορτία ανέμου στις κατακόρυφες κατασκευές υπολογίζονται είτε με βάση τα διάφορα εθνικά standards ή χρησιμοποιούνται ελεύθερες τιμές. Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφεται υποδειγματικά πως να προχωρήσετε, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες μεθόδους του τρέχοντος DIN 1055-4:2005-03. Για αυτό, επιλέξτε στο πεδίο “Χώρα” την επιλογή “Γερμανία (DIN 1055 Part 4 and TRLV)”. Τις ίδιες αρχές εισαγωγής και προσαρμογής ακολουθούν και άλλα εθνικά standards.

Απλουστευμένη Μέθοδος κατά DIN 1055-4

GRStatik002

Κάτω από τη “Μέθοδο Υπολογισμού” επιλέξτε “Απλουστευμένη Μέθοδος”. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται γενικά για κτίρια ύψους έως 25 m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Εισάγετε τις διαστάσεις του κυβοειδούς, π.χ. ύψος κτιρίου h, πλάτος κτιρίου b και βάθος κτιρίου d, καθώς και το υψόμετρο της περιοχής (από επίπεδο θάλασσας). Τέλος, πρέπει να καθορίσετε τη ζώνη ανέμου και την κατηγορία εδάφους (ενδοχώρα ή παραθαλάσσια περιοχή) που ταιριάζουν στο έργο σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα τις δυσμενέστερες τιμές,
π.χ. “Παραθαλάσσια Περιοχή” αντί για “Ενδοχώρα”.

Δυναμική Πίεση εξαρτώμενη από το Ύψος κατά DIN 1055-4

GRStatik002

Η δεύτερη μέθοδος υπολογισμού του DIN 1055-4:2005-03 είναι ο υπολογισμός της δυναμικής πίεσης αναφορικά με το ύψος. Χρησιμοποιείται κυρίως για κτίρια με ύψος μεγαλύτερο των 25 m πάνω από το έδαφος. Η ζώνη ανέμου καθορίζεται είτε απευθείας ή επιλέγοντας την πόλη. Στην τελευταία περίπτωση το LogiKal® καθορίζει τη ζώνη ανέμου αυτόματα. Κάτω από τις κατηγορίες εδάφους, υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις επιπλέον κατηγορίες, εκτός από τα δύο μικτά προφίλ “Παραθαλάσσια Περιοχή” και “Ενδοχώρα”. Το ίδιο ισχύει και εδώ: Σε περίπτωση αμφιβολίας επιλέξτε την δυσμενέστερη κατηγορία εδάφους. Η εισαγωγή των παραμέτρων του κτιρίου είναι ίδια με αυτή της απλουστευμένης μεθόδου.

Απευθείας Εισαγωγή Φορτίων Ανέμου αναλόγως Ύψους

GRStatik003

Εναλλακτικά, για τον υπολογισμό σύμφωνα με DIN 1055-4:2005-03, είναι δυνατόν να εισάγετε απευθείας ένα φορτίο ανέμου ανάλογα με το ύψος. Επιλέξτε “Ελεύθερη Εισαγωγή” αντί για “Χώρα” και πατήστε το πλήκτρο “Προσθήκη”. Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι εδώ πρέπει να εισάγετε το τελικό κατανεμημένο φορτίο και όχι τη δυναμική πίεση, η οποία πολλαπλασιάζεται πάντα με έναν αεροδυναμικό συντελεστή. Η Ανεμοπίεση είναι θετική ενώ η Υποπίεση αρνητική. Θεωρείται ότι το φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο κατά πλάτος και κατά βάθος του κτιρίου, δηλ. δεν λαμβάνονται υπόψη διαφορετικά φορτία λόγω αυξημένων τιμών αναρρόφησης στις γωνίες.

Οριακές Τιμές

GRStatik004

Στην καρτέλα “Οριακές Τιμές” καθορίζονται οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές που ισχύουν για τον σχεδιασμό δοκών και τζαμιών. Για τις δοκούς είναι δυνατόν να καθοριστούν μόνο τα όρια εκτροπής, ενώ για τους υαλοπίνακες καθορίζονται επιπλέον και οι οριακές τάσεις.

Όρια Εκτροπής

Οι παραμορφώσεις δοκών και υαλοπινάκων δεν διέπονται από πρότυπα DIN, γενικές τεχνικές εγκρίσεις ή κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής. Κυρίως, η επονομαζόμενη “Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας” καθορίζεται από τις απαιτήσεις των προμηθευτών υαλοπινάκων. Εναπόκειται στον χρήστη να ζητήσει αυτές τις τιμές από τον προμηθευτή υαλοπινάκων και να τις εισάγει στη συνέχεια. Οι συχνά εφαρμοζόμενες τιμές είναι “8 mm” ή “L/300″. Εκτός από το τζάμι, είναι επίσης δυνατόν να περιοριστεί η εκτροπή των ανοιγμάτων δοκού, χωριστά για κολώνες και τραβέρσες. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες οριακές τιμές έχουν ήδη προταθεί από το πρόγραμμα. Εάν απαιτηθεί, μπορούν να τροποποιηθούν μεμονωμένα ανά πάσα στιγμή.

Όρια Τάσης

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές τάσης για τους διαφορετικούς τύπους υαλοπίνακα καθορίζονται στο κάτω τμήμα της μάσκας. Εμφανίζονται αυτόματα οι τιμές που προσδιορίζονται από τους Τεχνικούς Κανονισμούς για την Χρήση Υάλωσης με Γραμμική Στήριξη (Γερμανική συντομογραφία: TRLV). Μόνο οι τιμές για υαλοπίνακες semi-tempered glass (STG) είναι επεξεργάσιμες, και αυτό διότι διέπονται από γενικές τεχνικές εγκρίσεις. Συνήθεις μέγιστες επιτρεπτές τιμές τάσης για STG προτείνονται ήδη από το πρόγραμμα.

Μονάδες

Εναπόκειται στο χρήστη να επιλέξει τις μονάδες για ανεμοπίεση και τάση που θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα και στις εκτυπώσεις. Εκτός από [kN/m²] ή [N/mm²] υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές μονάδες όπως [N/m²], [Pa], [kPa] και [MPa].

GRStatik005