Στατική Δοκού

Στατική Δοκού– Κάθετα

Αφού έχουν οριστεί όλες οι παράμετροι, πατήστε το πλήκτρο “Στατική Δοκού – Κάθετα” στο κυρίως μενού, για να εκτελέσετε έναν προκαταρκτικό δομικό σχεδιασμό για κολώνες. Πρώτα από όλα επιλέξτε, κάτω από τις “Παραμέτρους” τη μονάδα μήκους που θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια καθορίστε τη θέση της δοκού στο κτίριο. Το τελευταίο που απαιτείται είναι να υπολογιστεί το αντίστοιχο φορτίο ανέμου. Είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε εάν θέλετε να σχεδιάσετε δοκούς ενός, δύο ή πολλαπλών ανοιγμάτων.

Δοκός-1-Ανοίγματος

GRStatik006

Για να υπολογίσετε δοκούς-1-ανοίγματος επιλέξτε κάτω από το “Σύστημα” την επιλογή “1-Άνοιγμα” και εισάγετε τις τιμές για Μήκος (L), Πλάτος Πεδίου Αριστερά (wL) και Πλάτος Πεδίου Δεξιά (wR). Μετά από αυτό αποφασίστε εάν, θα χρησιμοποιήσετε προφίλ από τη βάση δεδομένων ή εάν προτιμάτε να ορίσετε ελεύθερες τιμές Ix και υλικά (αλουμίνιο, χάλυβα, κλπ).

Στη δεξιά πλευρά της μάσκας θα βρείτε, κάτω από τον “Υπολογισμό”, τα εφαρμοζόμενα φορτία ανέμου και την απαιτούμενη τιμή Ix. Το πεδίο “Σχεδιασμός” δείχνει τα όρια εκτροπής που εφαρμόζονται και το τρέχον βέλος κάμψης, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού αξιοποίησης της τομής.

Για λόγους απλοποίησης του σχεδιασμού δοκών-1-ανοίγματος, θεωρείται ότι το μήκος της πλευράς του υαλοπίνακα είναι ίσο με το μήκος του ανοίγματος της δοκού. Η περιοχή φόρτισης υπολογίζεται ξεχωριστά για το αριστερό και το δεξιό πεδίο σαν τραπέζιο ή τρίγωνο. Εάν θέλετε να εξετάσετε τα πεδία υάλωσης με μεγαλύτερη ακρίβεια διαλέξτε την επιλογή “Δοκός-Πολλαπλών-Ανοιγμάτων”.

Δοκός-2-Ανοιγμάτων

GRStatik007

Οι καταχωρήσεις για τον προκαταρκτικό δομικό σχεδιασμό των δοκών-2-ανοιγμάτων ακολουθεί τις ίδιες αρχές εισαγωγής όπως και για τις δοκούς-1-ανοίγματος. Ωστόσο, για λόγους απλοποίησης θεωρείται ότι, η περιοχή εφαρμογής φορτίου απεικονίζεται από ένα ορθογώνιο, που προκύπτει από το μισό του πλάτους του αριστερού πεδίου και το μισό του πλάτους του δεξιού πεδίου και ότι το μήκος της πλευράς του υαλοπίνακα ισούται με το μισό του μήκους της δοκού.

Δοκός-Πολλαπλών-Ανοιγμάτων

Η μέθοδος σχεδιασμού για κολώνες, με την μεγαλύτερη ακρίβεια, συνίσταται στην εισαγωγή αυτών σαν δοκοί-πολλαπλών-ανοιγμάτων. Με τον τρόπο αυτό, εξετάζονται διαφορετικά ύψη και πλάτη πεδίων υάλωσης στην αριστερή και στην δεξιά πλευρά της κολώνας. Πρώτα, κάτω από το “Σύστημα”, επιλέξτε “Πολλαπλά-Ανοίγματα” και πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο “Επεξεργασία”.

GRStatik008

Στη μάσκα “Δοκός-Πολλαπλών-Ανοιγμάτων” μπορείτε να καθορίσετε το μήκος της δοκού, τα στηρίγματα και τα πεδία υάλωσης. Στο πεδίο “Στήριξη”, είναι δυνατόν να προσδιορίσετε πρόσθετα ενδιάμεσα στηρίγματα, είτε με το πλήκτρο “Auto” με το οποίο η δοκός χωρίζεται σε ίσα ανοίγματα ή να ορίσετε ενδιάμεσα στηρίγματα χειροκίνητα με το πλήκτρο “+”. Η ίδια αρχή ακολουθείται και για την συμπλήρωση των πεδίων υάλωσης αριστερά και δεξιά.

GRStatik009

Εκτυπώσεις

Για να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού δομικού σχεδιασμού της κολώνας, πατήστε “Εκτύπωση” και επιλέξτε τις δυνατότητες εκτύπωσης από το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

GRStatik025

Στατική Δοκού – Οριζόντια

Για μία στατική προδιαστασιολόγηση τραβερσών πατήστε, στο κύριο μενού του module στατικής ανάλυσης, το πλήκτρο “Στατική Δοκού – Οριζόντια”. Η εισαγωγή στοιχείων λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως για την επιλογή “Δοκός-1-Ανοίγματος” της λειτουργίας “Στατική Δοκού – Κάθετα”. Εδώ, αντί για τα πλάτη πεδίων αριστερά και δεξιά, πρέπει να καθορίσετε τα ύψη των πεδίων πάνω και κάτω. Επιπλέον, το πρόγραμμα απαιτεί πληροφορίες σχετικά με το πάχος του υαλοπίνακα και την απόσταση τακαρίσματος της υάλωσης.

GRStatik011

Στη δεξιά πλευρά της μάσκας, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για τις ροπές αδράνειας Ix και Iy, όπου οι γραμμές υπολογισμού της Ix εμφανίζονται μαύρες και οι γραμμές Iy εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Οι εκτυπώσεις δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο όπως για τη λειτουργία “Στατική Δοκού – Κάθετα”.