Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών

 • Καθορίζει τους όρους διακίνησης των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και είναι πιο αποτελεσματικός από τον προκάτοχό του, την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών.
 • Είναι σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013 σε όλα τα κράτη μέλη της EU
 • Παραθέτει όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων δομικών κατασκευών, με διεύρυνση όσον αφορά την ασφάλεια εργαζομένων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τους φυσικούς πόρους.
 • Παρέχει στις αρχές εποπτείας της αγοράς περισσότερες αρμοδιότητες.
 • Ονοματίζει του φορείς CE και τις υποχρεώσεις τους.
 • Αναφέρει και επεξηγεί όλους τους βασικούς όρους, όπως δηλώσεις επίδοσης.
 • Ρυθμίζει το σήμα CE

Το σήμα CE

 • Υποχρεωτικό από την 1η Φεβρουαρίου 2010
 • Περιλαμβάνει την υποχρεωτική σήμανση για όλα τα παράθυρα, εξώπορτες, υαλοπετάσματα χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας και προστασίας από καπνό που εμπίπτουν σε κάποιο εναρμονισμένο πρότυπο.
 • Δεν είναι σφραγίδα ποιότητας αλλά κυρίως ένα εμπορικό σήμα (κάτι σαν προσωπική ταυτότητα). Θα πρέπει να διασφαλίζει ότι στην Ευρωπαϊκή αγορά διακινούνται εκείνα τα δομικά προϊόντα μόνο που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Στόχοι, σημασία

 • Άρση των εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ευρώπης
 • Κατάργηση της εθνικής σήμανσης των προϊόντων
 • Μείωση των απαιτούμενων δοκιμών, αναγγέλει τη συμμόρφωση προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, ως εκ τούτου παρέχεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Η δήλωση επιδόσεων

 • Ο όρος “δήλωση επιδόσεων” θεσπίστηκε σαν ένα δηλωμένο χαρακτηριστικό των προϊόντων δομικών κατασκευών.
 • Ο κατασκευαστής φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τη δηλωμένη επίδοση
 • Η δηλωθείσα επίδοση αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε σήμα CE
 • Χωρίς τη δήλωση επιδόσεων, το σήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • Αφού συνταχθεί η δήλωση επιδόσεων, ο κατασκευαστής οφείλει να επιθέσει το σήμα CE στο προϊόν
 • Διατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 • Υποχρέωση διατήρησης για 10 χρόνια

Περιεχόμενα:

 • Αριθμός αναφοράς του τύπου προϊόντος
 • Τα συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου της συμμόρφωσης του προϊόντος δομικών κατασκευών με τις επιδόσεις
 • Η επιδιωκόμενη χρήση και/ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών
 • Η δηλωθείσα επίδοση(εις), με όλες τις μη δηλωθείσες αναφορές Ν/Α (μη καθορισμένη επίδοση)
 • Πρότυπο εφαρμογής
 • Οργανισμός δοκιμών
 • Σύστημα αξιολόγησης
 • Proxy

GR2016-01-15-005

Σήμα CE

Προδιαγραφές Εκτύπωσης:

 • Εύκολα ορατό και μόνιμα ευανάγνωστο
 • Πάνω στο προϊόν, εφ’όσον ο τύπος του προϊόντος επιτρέπει ή δικαιολογεί το σήμα
 • Εάν δεν είναι εφικτό πάνω στο προϊόν, τότε πάνω στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα
 • Επιτρέπονται οι συνδυασμοί ετικέτας και συνοδευτικών εγγράφων
 • Μόνο δηλωθείσα επίδοση, όχι N/A

Περιέχει:

 • Έτος κατασκευής
 • Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή
 • Αριθμό αναγνώρισης
 • Όνομα Έργου, αριθμό κωδικού, τύπο
 • Πρότυπο
 • Σήμα CE

GR2016-01-15-006

GR2016-01-15-007

GR2016-01-15-005

Επιτήρηση της Εφαρμογής

Αποσκοπεί στην παρακολούθηση της σήμανσης CE

Η DIBT έχει εγκαθιδρύσει 11 υπηρεσίες αναφοράς στη Γερμανία.
Τα συμβάντα συλλέγονται, αξιολογούνται και μεταβιβάζονται από εδώ.

Διαφορετικά υπουργεία είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση.

Τι παρακολουθείται και πού:

 • Ορθή σήμανση ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο (π.χ. δήλωση τουλάχιστον μιας επίδοσης)
 • Έλεγχος κατά πόσο το σήμα επιτρέπεται για το προϊόν

Διορθωτικά μέτρα εντός προθεσμίας, εκ νέου επιθεώρηση για σοβαρές παραβιάσεις, π.χ.:

 • Σοβαρός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Σε μία τέτοια περίπτωση, οι αρχές εποπτείας μπορούν, για παράδειγμα, να απαγορεύσουν πλήρως τη συνέχιση διανομής αυτών των προϊόντων ή, σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, ακόμη και να διατάξουν την καταστροφή των προϊόντων.

Εναρμονισμένα πρότυπα

Καταγράφουν τις σημαντικές πρόσθετες ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων δομικών κατασκευών και πως αυτά πρέπει να καθορίζονται και να εξειδικεύονται.

Εναρμονισμένο πρότυπο για παράθυρα και εξώπορτες

Βασικά χαρακτηριστικά για παράθυρα και εξωτερικές πόρτες σύμφωνα με EN 14351-1

Αντίσταση σε Φορτία Ανέμου -> Υποχρέωση αξιολόγησης από MBO
Θερμοπερατότητα -> Ελάχιστες απαιτήσεις από ENEV
Φωτομετρικές τιμές -> Υποχρέωση αξιολόγησης από ENEV
Αεροδιαπερατότητα -> Υποχρέωση αξιολόγησης από ENEV

Υδατοστεγανότητα
Επικίνδυνες Ουσίες
Αντοχή σε Πρόσκρουση
Φέρουσα Ικανότητα των εξαρτημάτων ασφαλείας

Ύψος
Ικανότητα απελευθέρωσης
Ηχομόνωση

Εναρμονισμένο πρότυπο για υαλοπετάσματα

Βασικά χαρακτηριστικά για υαλοπετάσματα σύμφωνα με EN 13830 (υπό αναθεώρηση)

Αντίσταση σε Φορτία Ανέμου -> Υποχρέωση αξιολόγησης από MBO
Θερμοπερατότητα -> Ελάχιστες απαιτήσεις από ENEV
Αεροδιαπερατότητα -> Υποχρέωση αξιολόγησης από ENEV

Υδατοστεγανότητα
Αντοχή σε μόνιμο βάρος
Αντοχή σε οριζόντια φορτία
Αντοχή σε Πρόσκρουση

Θερμική Αντοχή
Διαπερατότητα υδρατμών
Ανθεκτικότητα, αντίδραση σε φωτιά, αντοχή στη φωτιά, εξάπλωση πυρκαγιάς
Ηχομόνωση

Συστάσεις για την προετοιμασία μιας δήλωσης επίδοσης

 • Δηλώστε τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό επίδοσης
 • Δώστε προσοχή στην υποχρέωση αξιολόγησης
 • Προσέξτε τις ελάχιστες απαιτήσεις
 • Μην δηλώνετε επίδοση, υψηλότερη από αυτή που πρέπει
 • Μην δηλώνετε περισσότερα χαρακτηριστικά επίδοσης από όσα θα έπρεπε

Σύσταση για περίπτωση εφαρμογής 1

DECE008

Χωρίς προφίλ απαιτήσεων:

 • Είτε αντιγράψτε τις τιμές από τη συνιστώμενη χρήση
 • Ή αντιγράψτε τις υπολογισμένες τιμές
 • Ή δηλώστε τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό επίδοσης

GR2016-01-15-002

Σύσταση για περίπτωση εφαρμογής 1/1

GR2016-01-15-003

Σύσταση για περίπτωση εφαρμογής 2

DECE009

 • Με προφίλ συγκεκριμένων απαιτήσεων
  </= των υπολογισμένων δεδομένων επίδοσης από το λογισμικό, αλλά
  >/= των ενδεικτικών τιμών από την προτεινόμενη χρήση
 • Μέτρο:
  Αντιγραφή των αντίστοιχων συγκεκριμένων απαιτήσεων

GR2016-01-15-004

Σύσταση για περίπτωση εφαρμογής 3

DECE010-126x300

 • Οπτικά εκτός του φορέα δοκιμών
 • Ο έλεγχος δοκιμών αφορά πάντα τον δυσμενέστερο κρίκο: εδώ, είναι τα μεμονωμένα παράθυρα και τα αποτελέσματα δοκιμών τους
 • Χειριστείτε το, όπως τις άλλες περιπτώσεις εφαρμογής

GR2016-01-15-004