Προεπιλογές Έργου

Με τις προεπιλογές έργου μπορείτε να συντομεύσετε το χρόνο επεξεργασίας των στοιχείων σας. Το πρόγραμμα αναλαμβάνει για εσάς τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την κατασκευή. Όταν κάνετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σειρές, χρώματα και πληρώσεις, μπορείτε να ολοκληρώσετε την κατασκευή αμέσως μόλις επιλέξετε τις τυπολογίες. Η κοστολόγηση, οι U-values, η σήμανση CE και άλλες αναφορές θα είναι άμεσα διαθέσιμες για τα στοιχεία σας.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο, οδηγείστε αυτόματα στις προεπιλογές έργου. Το πρόγραμμα σας καθοδηγεί, μέσω ενός νέου οδηγού, σε όλες τις προεπιλογές ρυθμίσεων.

Για ένα ήδη υπάρχον έργο, πηγαίνετε στις προεπιλογές από την προβολή έργου. Κλικ στο μενού αρχείων, “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου”. Εδώ θα βρείτε τους διάφορους τομείς ρυθμίσεων.

GR-2016-ProjektvorgabenMenu-001

Στατικά

Προφίλ και τζάμια, είναι δυνατόν να ελέγχονται στατικά, αυτόματα, ήδη κατά την εισαγωγή στοιχείων. Ενεργοποιείστε το στατικό υπολογισμό στις προεπιλογές έργου και εισάγετε τις επιπτώσεις και τους περιορισμούς για το τρέχον έργο σας.

GR-2016-Projektvorgaben-Statik001

Κατά τη δημιουργία ενός νέου έργου, οδηγείστε αυτόματα στις προεπιλογές στατικής προδιαστασιολόγησης.

Για ένα ήδη υπάρχον έργο, κλικ στο μενού της προβολής έργου “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου” → “Στατική Προδιαστασιολόγηση”.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προεπιλογές στατικής προδιαστασιολόγησης θα βρείτε στο κεφάλαιο Στατικά.

Χρώματα

Στις προεπιλογές έργου μπορείτε να καθορίσετε τα χρώματα για μεμονωμένα προφίλ ή για όλους τους κωδικούς ενός ολόκληρου συστήματος προφίλ. Τα χρώματα αυτά θα εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στοιχείων.

Κατά τη δημιουργία ενός νέου έργου, οδηγείστε αυτόματα στις προεπιλογές χρωμάτων.

Για ένα ήδη υπάρχον έργο, κλικ στο μενού της προβολής έργου “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου” → “Χρώματα”.

GR-2016-Projektvorgaben-Oberflaechen002

Στην πάνω περιοχή του παραθύρου του προγράμματος, καθορίζετε το σύστημα προφίλ. Ακριβώς από κάτω, ορίζετε εάν πρόκειται για μονοχρωμία ή διχρωμία. Στη συνέχεια, καθορίζετε τα χρώματα για προφίλ κάσας, φύλλα και μηχανισμούς.

Στην κάτω περιοχή, μπορείτε να αναθέσετε ένα χρώμα σε συγκεκριμένα προφίλ / κωδικούς. Εδώ έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε κάποιο χρώμα αντικατάστασης. Με δεξί κλικ πάνω στη λίστα, επιλέξτε από το μενού περιεχομένων, “Νέο” για μία νέα καταχώρηση.

Πληρώσεις

Προεπιλέγοντας πληρώσεις για το έργο, μπορείτε να κάνετε μέχρι τρεις προεπιλογές για τζάμια, πάνελ και καϊτια, χωριστά για το καθένα. Εφόσον κάνετε μόνο μία προεπιλογή, αυτή θα εμφανιστεί αυτόματα κατά την εισαγωγή στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων ανά κατηγορία προεπιλογών, θα ερωτηθείτε από το πρόγραμμα για να επιλέξετε κατά την εισαγωγή στοιχείων.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο, οδηγείστε αυτόματα στις προεπιλογές πληρώσεων.

Για ένα ήδη υπάρχον έργο, κλικ στο μενού της προβολής έργου “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου” → “Πληρώσεις”.

GR-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenFuellungen001

Στην κάτω περιοχή, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τα χρώματα με τα οποία θα εμφανίζονται οι πληρώσεις. Εισάγετε μία νέα καταχώρηση, με δεξί κλικ πάνω στη λίστα και επιλέξτε “Νέο”.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία εξυπηρετεί αποκλειστικά σε μία πιο ξεκάθαρη άποψη των κατασκευών στην εισαγωγή στοιχείων και στις εκτυπώσεις και δεν επηρρεάζει σε καμία περίπτωση την κοστολόγηση.

Στοιχεία CE

Μέρος της καθημερινής σας εργασίας, είναι οι κατασκευές σας να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές των συστημάτων που χρησιμοποιούνται. Αυτές τις προδιαγραφές μπορείτε να τις εισάγετε στην περιοχή στοιχείων CE των προεπιλογών έργου.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο, οδηγείστε αυτόματα στις προεπιλογές στοιχείων CE.

Για ένα ήδη υπάρχον έργο, επιλέξτε από το μενού της προβολής έργου “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου” → “Στοιχεία CE”.

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία CE. Στην αριστερή πλευρά μπορείτε να εναλλάσετε τις καρτέλες ανάμεσα σε “Παράθυρα”, “Πόρτες” και “Υαλοπετάσματα”.

GR-2016-Projektvorgaben-CE-001

Τα δεδομένα που καταχωρείτε εδώ, θα εμφανιστούν στη συνέχεια στην εισαγωγή στοιχείων, όταν θα καθορίσετε τα στοιχεία CE της κατασκευής και θα προβληθούν στη στήλη δεξιά σαν οι “Προεπιλογές Έργου”.

GR-2016-Projektvorgaben-CE-002

Περισσότερα σχετικά με τα στοιχεία CE, θα βρείτε στο κεφάλαιο Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών.

Διάφορα

Με τις άλλες προεπιλογές έργου, μπορείτε να προκαθορίσετε μία standard σειρά με υποσειρά και πακέτο κανόνων για την εισαγωγή στοιχείων. Ενεργοποιείστε την επιλογή “Εφαρμογή Προτάσεων Χρόνου” και το πρόγραμμα θα λάβει υπόψη του όλους τους καταχωρημένους χρόνους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τόσο χρόνοι εξαρτώμενοι από τις σειρές όσο και ώρες εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο Χρόνοι Εργασιών.

Ακριβώς από κάτω, μπορείτε να καθορίσετε μία τομή τοίχου, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις κατασκευές του έργου. Δείτε περισσότερα στο κεφάλαιο Τομή Τοίχου.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε μεταβλητές έργου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο Μεταβλητές Έργου.

GR-2016-Projektvorgaben-Sonstige002

Κατά τη δημιουργία ενός νέου έργου, θα οδηγηθείτε αυτόματα στο παράθυρο του προγράμματος με τις διάφορες προεπιλογές.

Για ένα ήδη υπάρχον έργο, θα βρείτε αυτό το παράθυρο του προγράμματος ακολουθώντας τη διαδρομή “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου” → “Διάφορα”.

Προεπιλογές Σειράς

Τις προεπιλογές σειράς θα τις βρείτε επιλέγοντας “Έργο” → “Προεπιλογές Έργου” → “ Προεπιλογές Σειράς” από το μενού της προβολής έργου.

Προεπισκόπηση Κωδικού στις Προεπιλογές Σειράς

Επιλέγοντας προκαθορισμένες ρυθμίσεις, οι κωδικοί προϊόντων και οι λεπτομέρειές τους προβάλλονται γραφικά. Για παράδειγμα, λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες για το αν πρόκειται για κωδικό σε στοκ ή προϊόν επισκευής.

Σε περίπτωση που ένας κωδικός επισημαίνεται από τον προμηθευτή ως “κωδικός επισκευής” ή “όχι πλέον σε στοκ”, δίπλα από τον αριθμό του κωδικού θα εμφανίζεται ένα κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο. Για αναλυτικές πληροφορίες, κουνήστε το ποντίκι πάνω στο κίτρινο τρίγωνο.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ότι, ήδη από τη δημιουργία των προεπιλογών σειράς, επιλέγετε τους κατάλληλους κωδικούς για το έργο σας, εκ των προτέρων.

GR-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenAnzeige001

Εφαρμογή Προεπιλογών Σειράς κατά την αλλαγή Σειράς

Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε μία κατασκευή με μία διαφορετική σειρά προφίλ από εκείνη με την οποία δημιουργήθηκε αρχικά, μπορείτε να κάνετε χρήση της σχετικής λειτουργίας “Αλλαγή Σειράς”. Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται η γεωμετρία και άλλα χαρακτηριστικά της κατασκευής, η οποία δημιουργείται πλέον με τη νέα σειρά.

Εφαρμόζοντας τις προεπιλογές σειράς σε αυτές τις τροποποιήσεις σχεδιασμού, το στοιχείο κατασκευής δημιουργείται σχεδόν αυτόματα. Για έργα με πολλές κατασκευές, αυτή η δυνατότητα σας παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα χρόνου

Δεξί κλικ πάνω στην κατασκευή και από το μενού περιεχομένων επιλέγετε “Επεξεργασία” → “Αλλαγή Σειράς”.

GR-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenWechsel001

Επιλέξτε μία νέα σειρά και ενεργοποιείστε το πεδίο “Εφαρμογή Προεπιλογών Σειράς”.

GR-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenWechsel002

Γενικές Προεπιλογές

Εκτός από τις προεπιλογές έργου, έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε και γενικές προεπιλογές. Οι προεπιλογές αυτές έχουν εφαρμογή σε όλα τα έργα, αυτόματα. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να εισάγει επιπρόσθετα και προεπιλογές που αφορούν ένα συγκεκριμένο έργο. Οι ρυθμίσεις των γενικών προεπιλογών δεν επηρρεάζονται από αυτό και θα χρησιμοποιηθούν όταν δεν υπάρχουν προεπιλογές έργου διαθέσιμες.

Μπορείτε να εισάγετε και να τροποποιήσετε γενικές προεπιλογές, από το μενού αρχείων της Προβολής Έργου, επιλέγοντας “Βάση Δεδομένων Χρήστη” → “Γενικές Προεπιλογές”.

GR-2016-Projektvorgaben-GlobaleVorgaben001