Ρυθμίσεις για σταθερές τιμές

Στις “Ρυθμίσεις” → “Πρόσθετες Ρυθμίσεις” → “Κοστολόγηση” θα βρείτε την επιλογή “Να μην αποθηκευτεί η Σταθερή Τιμή μετά από Προσφορά, Επιβεβαίωση Παραγγελίας και Τιμολόγιο”.

GRKalkulation004

Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ενδεχόμενες ενημερώσεις τιμών θα ληφθούν υπόψη αυτόματα στην κοστολόγηση.

Στην περίπτωση που αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, οι τιμές κοστολόγησης ορίζονται σαν σταθερές τιμές ώστε, μετά από μία ενημέρωση των τιμών, να διατηρηθούν οι αρχικές τιμές υπολογισμού.

Προσοχή!
Εάν μετά από μία εκτύπωση (προσφορά, επιβεβαίωση παραγγελίας, τιμολόγιο) οι τιμές ορίζονται σαν σταθερές τιμές, θα πρέπει να αλλαχθούν με το χέρι για κάθε κατασκευή, διαφορετικά θα χρησιμοποιηθούν για την κοστολόγηση οι αποθηκευμένες σταθερές τιμές.

Was this page helpful?