Ποσοστά επί του συνόλου κοστολόγησης

Στα στοιχεία κοστολόγησης έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε ποσοστιαία δεδομένα επί του συνόλου της κοστολόγησης τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό ποσό της κοστολόγησης.

GRKalkulation003