Κόστη επιμερισμού στην επισκόπηση κοστολόγησης

Τα έξοδα που εισάγονται σαν κόστη επιμερισμού δεν είναι πάγια έξοδα όπως αυτά της βάσης δεδομένων της κοστολόγησης.

Με βάση αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πως προκύπτει το σύνολο στην επισκόπηση της κοστολόγησης.

DEKalk003

DEKalk004

DEKalk005