Ανάλυση της κοστολόγησης

Η ανάλυση της κοστολόγησης περιλαμβάνει αρκετά δεδομένα.

GRKalkulation001

Υλικό
Προφίλ Όλα τα προφίλ συμπεριλαμβανομένου της φύρας (1)
Χρώμα Επίστρωση συμπεριλαμβανομένου της φύρας (1)
Ορατή Επιφάνεια Επίστρωση συμπεριλαμβανομένου της φύρας (1)
Εξαρτήματα Λάστιχα, βίδες, σύνδεσμοι (όλα εκτός από μηχανισμούς)
Μηχανισμοί Παραθύρου, Πόρτας και extra μηχανισμοί
Μικροϋλικά Κατ’αποκοπή ανάλογα με τη σειρά (1.1)
Γενικά Έξοδα Extra χρέωση για τα παραπάνω (2)
Υάλωση / Πάνελ
Αγορά Υαλοπινάκων Όλοι οι υαλοπίνακες της κατασκευής
Πάνελ Όλα τα πάνελ της κατασκευής
Στεγάνωση (3)
Κόστος Τοποθέτησης (4)
Γενικά Έξοδα Extra χρέωση για τα παραπάνω (5)
Μισθοί
Παραγωγή  (6)
Στεγάνωση (8)
Γενικά Έξοδα Extra χρέωση για τα παραπάνω (9)
Extra κόστη/τεμάχιο Σταθερή χρέωση (10)
Διοίκηση/ Πωλήσεις Ποσοστιαία extra χρέωση για όλα τα παραπάνω (11)
Επιτόκιο και προμήθεια Ποσοστιαία extra χρέωση για όλα τα παραπάνω (12)
Μεταφορικά Ποσοστιαία extra χρέωση για όλα τα παραπάνω (13)
Κέρδος επί των Υλικών Ποσοστιαία χρέωση (14) υπολογιζόμενη επί του συνόλου των στοιχείων
συν τις ειδικές επιβαρύνσεις ανά τεμάχιο (10) και της στεγάνωσης
υάλωσης/πάνελ με τα σχετικά γενικά έξοδα (βλ. προηγούμ. Block)
Κέρδος επί Υλικών=Σύνολο Κατασκευών
+ Στεγάνωση Υάλωσης συμπερ.Γενικών Εξόδων Υάλωσης
+ Στεγάνωση Πάνελ συμπερ.Γενικών Εξόδων Πάνελ
+ Extra Κόστη ανά τεμάχιο
+ Επιπλέον (11+12+13)
Κέρδος επί Αγοράς Υαλοπ. Ποσοστιαία χρέωση (15) επί της Αγοράς Υαλοπινάκων με τα συναφή
γενικά έξοδα και extra χρεώσεις (βλ. προηγούμ. Block)
Κέρδος επί Αγοράς Υαλοπινάκων=Αγορά Υαλοπινάκων
+ Γενικά Έξοδα Υάλωσης
+ Επιπλέον (11+12+13)
Κέρδος επί Μισθών Ποσοστιαία χρέωση (16) επί του συνόλου των μισθών, της
Στεγάνωσης και Τοποθέτησης υαλοπινάκων με τα αντίστοιχα σχετικά
γενικά έξοδα και extra χρέωση (βλ. προηγούμ. Block)
Κέρδος επί Μισθών=Μισθοί και Στεγάνωση
+ Κόστη Τοποθέτησης Υάλωσης (συμπερ. Γενικών Εξόδων 9 )
+ Επιπλέον (11+12+13)