Λεπτομέρειες για βελτιστοποίηση φύρας

Καταχωρημένη φύρα

Μπορείτε να καθορίσετε το δικό σας ποσοστό για τη φύρα στα στοιχεία κοστολόγησης. Επιλέξτε “Στοιχεία Κοστολόγησης” → “Δεδομένα” → “Επεξεργασία” →  “Κόστη/Φόροι” → “Φύρα” και εισάγετε το ποσοστό.

GRVerschnittOpt001

Το ποσοστό που καθορίζεται από εσάς, θα αναγράφεται στην περίληψη της εκτύπωσης κοστολόγησης.

GRVerschnittOpt002

Υπολογισμένη φύρα

Για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα να προσδιορίσει τη φύρα αυτόματα, ενεργοποιείστε “Υπολόγισε Βελτιστοποιημένη Φύρα” στις επιλογές εκτύπωσης της κοστολόγησης.

GRVerschnittOpt003

Το ποσοστό της βελτιστοποιημένης φύρας αποτελείται από τη συνολική αφαίρεση άκρων της βέργας, την αφαίρεση για το πάχος του δίσκου κοπής και το μήκος των ρεταλιών.

Οι standard ρυθμίσεις για την αυτόματη εκτίμηση της φύρας διαφέρουν ανάλογα τον προμηθευτή των προφίλ και μπορούν να αναζητηθούν στα στοιχεία βελτιστοποίησης της βάσης δεδομένων.

Κλικ στη “Βάση Δεδομένων Χρήστη”  → “Κωδικοί Συστήματος” και επιλέξτε τον προμηθευτή των προφίλ.

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο.

Επιλέξτε έναν κωδικό και πατήστε το κάτω αριστερό πλήκτρο  “Στοιχεία Βελτιστοποίησης”.

Στη μάσκα “Επεξεργασία Στοιχείων Βελτιστοποίησης” έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία βελτιστοποίησης ατομικά. Επιλέξτε τον σχετικό κωδικό προφίλ και εισάγετε τιμές για αφαίρεση άκρων, μήκος ρεταλιού και αφαίρεση πάχους κοπής.

GRVerschnittOpt004

Μπορείτε επίσης να μαρκάρετε τμήματα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας τιμών. Πατήστε το πλήκτρο “Ομάδες Έκπτωσης”.

GRVerschnittOpt005

Για να επιλέξετε προφίλ μιας καθορισμένης περιοχής πατήστε το πλήκτρο “Αριθμός Προφίλ”.

GRVerschnittOpt006

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις κοπής ξεχωριστά για κάθε προφίλ, κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο προφίλ.

GRVerschnittOpt009

Στο ακόλουθο παράθυρο του προγράμματος μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία βελτιστοποίησης.

GRVerschnittOpt007

Σημείωση: Σε περίπτωση ενημέρωσης του προγράμματος, τα στοιχεία δεν θα παραγραφούν.

Εάν, στις επιλογές εκτύπωσης της κοστολόγησης, ενεργοποιήσετε “Υπολόγισε Βελτιστοποιημένη Φύρα”, η φύρα που θα προκύψει και η μέση επιβάρυνση υπολογισμού θα αναγράφονται την εκτύπωση της βελτιστοποίησης.

GRVerschnittOpt008

Σημείωση: Διακριτές ιδιαιτερότητες των εναλλακτικών κατασκευών:

  1. Τα προφίλ των εναλλακτικών κατασκευών δεν θα βελτιστοποιηθούν.
  2. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τη μέση επιβάρυνση υπολογισμού της(ων) άλλης(ων) κατασκευής(ων) ή με βάση τη φύρα που είναι διαθέσιμη στα στοιχεία κοστολόγησης, εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή “Μην αποθηκεύεις τη Βελτιστοποιημένη Φύρα” (Ρυθμίσεις/Πρόσθετες Ρυθμίσεις/Εκτυπώσεις).

Επεξήγηση των εννοιών “προκύπτουσα φύρα“ και “μέση επιβάρυνση υπολογισμού“

Η μέση επιβάρυνση υπολογισμού αναφέρεται στη διαμόρφωση της κοστολόγησης.

GRVerschnittOpt012

ENVerschnittOpit009

Προσθέστε το μήκος ρεταλιού στη φύρα

Μπορείτε να προσθέτετε τα μήκη ρεταλιών στη φύρα. Ενεργοποιείστε “Όλα τα ρετάλια να οριστούν σαν φύρα”. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή “ Υπολόγισε Βελτιστοποιημένη Φύρα”.

GRVerschnittOpt011

Εάν ενεργοποιήσετε “Όλα τα ρετάλια να οριστούν σαν φύρα”, θα αναγράφεται σαν σημείωση στην εκτύπωση της κοστολόγησης.