گزینه Consider different bar lengthsهم اکنون در قسمت Item Options” تحت گزینه Available Bar Length” در دسترس می باشد