در نظر گرفتن طول های مختلف برای شاخه های پروفیل

گزینه Consider different bar lengthsهم اکنون در قسمت Item Options” تحت گزینه Available Bar Length” در دسترس می باشد

شنبه, ۱۱. بهمن ۱۳۹۳|Allgemein|