ماژول CAD ارتقاء پیدا کرده و هم اکنون قابل تنظیم می باشد. برای هر عملی یک آیکون تعیین شده است. شما می توانید آنها را به طور دلخواه در کنار هم بگذارید و جا به جا کنید و آنها را بر اساس عادت های خود جانمایی کنید…