Nastavení reportů

Od verze 11.2 můžete během generování reportu dále pracovat v programu.

Pro zapnutí této funkce jděte v souborovém menu projektového centra do „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“ > „Možnosti tisku“.

Zaškrtněte políčko „Zobrazovat ve vlastním okně“.

Generování reportu probíhá v samostatném okně a neovlivňuje obsluhu zbytku programu.