Projektové předvolby

S projektovými předvolbami můžete zkrátit čas zpracování Vašich prvků. Program přebírá Vaše konstrukční přednastavení. Když zadáte úplná přednastavení sérií, povrchových úprav a výplní, můžete dokončit pozici přímo po výběru otvírky. Kalkulace, součinitel prostupu tepla U, CE-značení a další charakteristiky budou pro Vaše prvky okamžitě k dispozici.

Při vytváření nového projektu se automaticky dostanete do projektových předvoleb. Program Vás provádí s asistentem všemi přednastavovacími maskami.

Ve stávajícím projektu se do předvoleb dostanete přes projektové centrum. Klikněte v souborovém menu na „Projekt / Předvolby projektu“. Zde máte k dispozici různé okruhy nastavení.

CZ-2016-ProjektvorgabenMenu-001

Statika

Profily a skla můžete staticky prověřovat už během zadávání prvku. Aktivujte tedy v předvolbách projektu statické výpočty a zadejte zatížení a mezní hodnoty aktuálního projektu.

CZ-2016-Projektvorgaben-Statik001

Do masky předvoleb statiky se dostanete automaticky při zakládání nového projektu.

U stávajícího projektu klikněte v souborovém menu projektového centra na “Projekt / Předvolby projektu / Statika”.

Podrobnější informace ke předvolbám statiky naleznete v kapitole Statika.

Povrchové úpravy

V projektových předvolbách můžete stanovit předvolbu povrchových úprav jednotlivých profilů nebo všech prvků celého profilového systému. Tyto předvolby jsou pak během zadávání prvku použity automaticky.

Do předvoleb povrchových úprav se dostanete automaticky při zakládání nového projektu.

U stávajících projektů klikněte v souborovém menu projektového centra na „Projekt / Předvolby projektu / Povrchové úpravy“.

CZ-2016-Projektvorgaben-Oberflaechen002

V hroní části okna určete profilový systém. Hned pod tím můžete zvolit jedno- či dvoubarevné zadání. Potom určíte barvu základního prvku, křídel a kování.

Ve spodní části můžete přiřadit barvu jednotlivým profilům / artiklům. Máte zde také možnost volit náhradní barvu. Klikněte pravým tlačítkem myši do seznamu a z kontextového menu zvolte „Nový záznam“.

Výplně

V projetkových předvolbách výplní můžete určit až tři předvolby skel, panelů a meziskelních/nalepovacích příčkování. Pokud určíte jen jednu předvolbu, bude tato automaticky použita při zadávání prvků. V případě více než jedné předvolby bude hodnota při zadávání prvků dotázána.

Do předvoleb výplní se dostanete automaticky při zakládání nového projektu.

U stávajících projektů klikněte v souborovém menu projektového centra na „Projekt / Předvolby projektu / Výplně“.

CZ-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenFuellungen001

Ve spodní části můžete nastavit barvu zobrazení výplně. Klikněte pravým tlačítkem myši do seznamu a z kontextového menu zvolte „Nový záznam“.

Poznámka: tato funkce slouží výlučně přehlednějšímu zobrazení pozic při zadávání prvků a na výtiscích a nemá vliv na kalkulaci.

Data pro CE

Ke každodennímu údělu už patří výkaz výměr předepisující Vašim prvkům splnění určitých vlastností. Tyto požadované vlastnosti můžete zadat v části předvoleb projektu zvané Data pro CE.

Při vytváření projektu se do této masky dostanete automaticky.

U stávajících projektů klikněte v souborovém menu projektového centra na „Projekt / Předvolby projektu / Data pro CE“.

Zde můžete zadat data pro CE. Na levé straně můžete volit mezi záložkami „Okna“, „Dveře“ a „Fasády“.

CZ-2016-Projektvorgaben-CE-001

Zde zadané údaje budou v dialogu CE-dat jednotlivých pozic zobrazeny vpravo ve sloupečku „Projektová předvolba“.

CZ-2016-Projektvorgaben-CE-002

Více k tomuto tématu naleznete v kapitole Směrnice k vyhlášce o stavebních výrobcích.

Ostatní

Dalšími projektovými předvolbami můžete pro zadávání prvků určit standardní sérii s podsérií a balíkem pravidel. Po zaškrtnutí volby „Převzít navržené časy“ bude program automaticky přebírat všechny vypočítané časy; jak časy zadané u konkrétních sérií, tak všeobecné pracovní časy nebo pracovní časy zadané u artiklů.

Hned pod tím můžete určit Řez zdí, jenž bude použit ve všech pozicích projektu.

Vedle toho máte možnost výběru projektových proměnných.

CZ-2016-Projektvorgaben-Sonstige002

Při vytváření projektu se do této masky dostanete automaticky.

U stávajících projektů klikněte v souborovém menu projektového centra na „Projekt / Předvolby projektu / Ostatní“.

Předvolby sérií

Pro otevření této masky klikněte v souborovém menu na „Projekt / Předvolby projektu / Předvolby sérií“.

Náhled artiklu v předvolbách sérií

Při zadávání předvoleb jsou artikly a údaje graficky znázorňovány. Obdržíte také dodatečné informace, například jedná-li se o skladový nebo opravný artikl.

Je-li artikl označený výrobcem jako opravný nebo neskladový, uvidíte za číslem artiklu žlutý výstražný trojúhelník. Pro podrobnější informaci nad něj najedete kurzorem.

Tak máte už při vytváření předvoleb sérií jistotu, že pro svůj projekt volíte správný artikl.

CZ-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenAnzeige001

Převzetí sériových předvoleb při změně série

Pokud chcete nabídnout prvek v jiné sérii, můžete užít příkaz „Změna série“. Při tomto postupu je převzata geometrie i jiné vlastnosti prvku a prvek je vytvořen v nové sérii.

Na tuto změnu je možno užít předvolby série, s jejich použitím je prvek zkonstruován téměř automaticky. U projektů s více pozicemi to pro Vás znamená velkou úsporu času.

Klikněte pravým tlačítkem myši na pozici a z kontextového menu zvolte „Upravit / Změna série“.

Zvolte novou sérii a zaškrtněte volbu „Použít předvolby série“.

CZ-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenWechsel001

CZ-2016-Projektvorgaben-SerienvorgabenWechsel002

Globální předvolby

Vedle projektových předvoleb můžete stanovit i globální předvolby. Tyto jsou použity automaticky na všechny projekty. Uživatel může také zadat projektové předvolby do svého aktuálního projektu dodatečně. Projektové předvolby mají pak přednost. Globální předvolby nejsou samozřejmě dotčeny a jsou použity, pokud projektové předvolby neexistují.

Globální předvolby můžete zadat v menu “Vlastní databanka / Globální předvolby”.

CZ-2016-Globale-Vorlagen-001