Poznámky k optimalizaci

Předvolený prořez

V kalkulačních datech můžete stanovit vlastní procentuální hodnotu prořezu, který bude započten do kalkulace. zadejet v mace “Kalkulační data” pod “Náklady/Daně -> Prořez” procentuální hodnotu, kterou chcete v projektu použít.

V tiskovém výstupu kalkulace bude Vámi zadaný prořez uvedený ve Shrnutí.

Vypočítaný prořez

Pro automatické vypočítání optimalizovaného prořezu aktivujte v Možnostech tisku kalkulace volbu “Vypočítat optimalizovaný prořez”.

Procentuální hodnota optimalizovaného prořezu se slkádá ze všech koncových odpočtů odpočtů pro řez pilou a zbytkových délek.

Standardní nastavení pro automatický výpočet závisí na výrobci profilů a lze je shlédnout v Opti-datách.

Opti-data naleznete ve “Vlastní databance -> Systémový artikl -> Opti-data”.

V masce “Změnit optimalizační data (Opti-data)” máte m.j. možnost individuálně přizpůsobit optimalizační data. Označte dotyčné profily a zadejte vlastní hodnoty koncových odpočtů, zbytkových délek a odpočtů na řez pilou.

Můžete označit také jen profily určité cenové skupiny. Klikněte na tlačítko “Cen. skupina” a vyberte nějakou cenovou skupinu.

Pro výběr profilů z určitého intervalu klikněte na tlačítko “Číslo profilu”.

Nastavení prořezu můžete také zvlášť přiřadit každému profilu. Poklepejte na profil uvedený na seznamu.

Otevře se maska s daty dotyčného profilu.

Zde můžete zadat optimalizační data.

Poznámka: Po aktualizaci tato data nebudou přepsána.

Pokud v Možnostech tisku kalkulace aktivujete volbu “Vypočítat optimaizovaný prořez”, budou na straně Optimalizace ve výstupu kalkulace uvedeny výsledný prořez a vypočtená kalkulační přirážka.

Vysvětlení „výsledný prořez“ a „vypočtená kalkualční přirážka“

Takto vzniká rozdíl mezi “výsledným prořezem” a “vypočtenou kalkulační přirážkou”.

Délka tyče 6000mm

Horní profil: Červeně jsou koncové odpočty, modře odpočty na řez pilou. Řezaná délka je 4000mm, zbytek po odečtení odpočtů je zbytková délka (horní znázornění profilu). Výsledný prořez v tomto případě činí 33,33%.

Dolní profil: řezaná délka 4000mm, zbytek je kalkulační přirážka. Aby byla zkalkulkována celá tyč, musí přirážka činit 50%.

V kalkulaci je vypočtená kalkulační přirážka uvedena ve Shrnutí.

Zbytkové délky připočítat k prořezu

Zbytkové délky můžete připočítat k prořezu. Aktivujte volbu “Všechny zbytkové délky připočítat k prořezu”Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, aktivujete li volbu “Vypočítat optimalizovaný prořez”.

Pokud jste volbu “Všechny zbytkové délky připočítat k prořezu” aktivovali, objeví se na tiskovém výstupu kalkulace odpovídající poznámka.

Upozornění: Všechny zbytkové délky byly připočteny k prořezu.